ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, พฤศจิกายน 12

เอกสารโบราณไทย


001.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล


มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
คำสอนชั้นปริญญาตรี
พุทะศักราช 2478
กฎหมายแพ่งและาณิชย์ว่าด้วยบุคคล
โดย วิจตร์ ลุลิตาานนท์


002.กฐิน คืออะไร


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรนทราวาส
วันที่ 19 ตุลาคม 2473


003.กระทู้ธรรมของพระธรรมกถึกแสดงเมตตานิสงส์


นางสายพฤกษเจริญ พิมพ์เป็นช่องของชำร่วยในงาานเปิดตึกหลิ่มซีลั่น
พ.ศ. 2466


004.กลอนไดอารี่ซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค


กลอนไดเอรี่ซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า
โปรดให้พิมพ์ประทานช่วย
พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าหญิงผ่อง
ในงานทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาครบ 60 ปีบริบูรณ์
พ.ศ. 2470


005.กาพย์ห่อโคลง ของ พระศรีมโหสถ


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
โปรดให้พิมพ์ประทานในวันปีใหม่
พ.ศ.2475


006.กาพย์ห่อโคลงประพาศธารทองแดง


พระนิพธ์ เจ้าาฟ้าธรรมะเบศร์
แจกในงานกฐินพระราชทาน
มหาอำมาตย์โท พระยาอิศรพันธุ์โสภณ
ปลัดทูลฉลองกระทราวงยุติธรรม
ณ วัดเวฬุราชิณ พ.ศ.2466


007.กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง


และ เสภาของสุนทรภู่แต่ง ๒ เรื่อง
เสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร และเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม
พิมพ์เป็นอนุสาณ์ในงานฌาาปนกิจศพ นายแดง ศิลปสุขุม
ณ ฌาปนกิจสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร
วันที่ 30 ตุลาคม 2498


008.การค้าทางทะเลในเวลาสงคราม


การค้าทางทะเลในเวลาสงคราม
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พิมพ์เป็นที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ
นาวาดท พระปราบอังวะ พ.ศ.2474


009.การตั้งกิ่งอำเภอในประเทศสยาม


โดย นายถนอม วิบูลย์มงคล
พ.ศ.2481


010.การปกครองแคว้นลาวและแคว้นเขมร ของฝรั่งเศส


กรมยุทธศึกษาทหารบก พ.ศ. 2474


011.การปกครองสมัยโบราณ


โดย หลวกวิจิตรวาทถาร
พิมพ์แจกในงานศพ นายอินท์ วัฒนปฤดา
ณ วัดสระเกษ 5 มีนาคม 2475


012.การลาดตระเวนในสงครามสนามเพลาะ กับการค้าทางทะเล ในเวลาสงคราม


พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกตรี พระยารามบัณฑิตสิทธิเศรณี
ปีระกา พ.ศ.2476


013.การสงครามป้อมค่ายประชิต ปาฐะกถา


พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์


014.กาลรบใหญ่ในยุโรปฉบับพิเศษ เรียบเรียงตามรายงาน แลข่าวของเยอรมัน


กรุงเทพฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2453


015.ขนมสมกับน้ำยา


เป็นเรื่องละครพูดสมัยใหม่องก์เดียว โดย ศรีอยุทธยา


016.ของดีในภาคอีสาน


ปาฐกถา ของ หลวงวิจิตรวาทการ
อธิบดีกรมศิลปากร
กรมศิลปากร พิมพ์ถวายพระภิกษุสมเณรในเทศกาลเข้าพรรษา
พ.ศ.2484


017.ข่าวตอนต้นรัชกาลที่ 3 ตามรายงานราชการอังกฤษ


พิมพ์ในงานทรงบำเพ็ญพระราาชกุศลหน้าพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีรามเศวร
ครบ 7 วัน ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2475


018.คติของนักพูด และคนดีมาจากไหน


ของพระราชเวที วัดมกฤกษัตริยาราม
พิมพ์แจก ในคราวประชุมกรรมการตรวจประโยค นักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรี มณฑลราชบุรี
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2480


019.คาถาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


พระราชทานพระนามพระราชโอรสธิดา
พระบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร โปรดให้พิมพ์ในงานฉลองพระชันษา สมาายุมงคล
เสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมือปีมะเส็ง พ.ศ. 2472


020.คำกลอนอิเหนา ศึกกะหมังกุหนิง


พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 2
พ.ศ.2467


021.คำฉันท์กล่อมพระยาช้าง


เจ้าภาพพิมพ์ในการบำเพ็ญกุศล
เมื่อพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหหลวงอดิศรอุดมเดช
สิ้นพระชนม์มาถึงสัตตมวาร
เมื่อ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2467


022.คำแปลมนุษยธรรม 4 ประการ


แปลจากพระราชนิพนธ์ ในพระราทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แปลในราชบัณฑิตสภา
ใน พ.ศ. 2474
พิมพ์ ในงาานทรงบำเพ็ญพระกุศลหน้าพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านงคราาญอุดม ครบ 50 วัน
ในวันที่่ 8 มกราคม พ.ศ. 2474


023.คำอธิบายเรื่องแสดงตำนานการรบอย่างโบราณของไทย, การตีค่ายปีกกาของพม่าเมื่อคราวกองทัพไทยตีเมืองทวาย


ในพุทธศักราช 2330 ของคณะกรรมการจัดการยุทธกีฬาทหารบก ประจำพุทะศักราช 2465024.คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง


ของศาตราจารย์ ศิลป พีระศรี
พิมพ์เนื่องในการเปิดแสดงจิตรกรรมฝาผนัง
ณ หอศิลป์ กรมศิลปากร พ.ศ. 2502025.คู่มือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าซึ่งกระทรวงให้ใช้ในโรงเรียนเตรียม


มีแนวคำตอลวรรณคดี


026.คู่มืออภิปรัชญา


อดิศักดิ์ ทองบุญ เรียบเรียง


027.เครื่องถ้วยไทย (Thai pottery )


พระยานครพระราม(สวัสดิ์ มหากายี) ท.จ.
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพผู้แต่ง
ณ เมรุวัดมงกฏกษัตริยาราม
เมื่อวันที่ 5 เมษายยน พุทธศักราช 2481


028.โคลง แสดงประวัติ พระเจ้าวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงษ์วัฒนเดช กับแม้นในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ


โคลงแสดงประวัติ
พระเจ้าวรวงษเธอ พระองค์เจ้าศิริวงษ์วัฒนเดช
รัตนโกสินทร์ ศก 127


029.โคลงกระทู้ของเก่า


พิมพ์ในงานศพหม่อมเจ้าทรงวุฒิภาพ
ครบศตมาหะ
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2469


030.โคลงตำราไม้ดัด ของ หลวงมงคลรัตน


พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทาานเพลิงศพ
เสวกตรี พระยาราชสัมภารากร(ชม ไกรฤกษ)
เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2472


031.โคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ
โดปรดให้พิมพ์เป็ฯมิตรพลีขึ้นปีใหม่
พ.ศ. 2472


032.จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2468


ออกเป็นราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเสษ แล้วแก้ใขตามพระดำริหห์ สมเด็จพระราาชปิตุลา บรมพงษาภิมุข ในราชกิจจานุเบกษา ฉะบับเพิ่มเติม
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นที่ระลึก ในการเชิญญพระบรมอัสถิ เสด็จคืนเข้าสุ่พระนคร พุทธศักราช 2492


033.จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองในแหลมมลายู


คราว ร.ศ. 117 ร.ศ. 118 ร.ศ.119 รวม 3 คราว
รองเสวกเอก พระโสภณอักษรกิจ พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวาย
ครบปัญญาสมวาร
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2471


034.จดหมายเหตุรายวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสประเทศอินโดจีน พ.ศ. 2473


หม่อมเจ้าวิยุลย์สวัสดิสงศ์ สวัสดิกุล ทรงเรียบเรียงทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พ.ศ. 2473


035.จดหมายเหตุรายวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชวา พ.ศ. 2472


หม่อมเจ้าดำรัสดำรงค์ เทวกุล ทรงเรียบเรียงทูลเกล้า ฯถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทาาน
ในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2473


036.จดหมายเหตุเรื่องตั้งเจ้าเมือง และพระบรมราโชวาทพระราชทานเจ้าเมือง


หม่อมเจ้าหญิงอับษรัสมาน กิติยากร ทรงพิมพ์
ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
ปีระกา พ.ศ. 2476


037.จดหมายเหตุเรื่องไต่สวนนายกุหลาบ ซึ่งแต่งประวัติสมเด็จพระสังฆราชขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย


พิมพ์ในงานพระศพ
พระเจ้าบรมวงศเธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
ครบศพมาหห
วันที่ 26 พ.ย. พ.ศ. 2472038.จดหมายเหตุเรื่องพระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน


พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
มหาอำมาตย์ตรี
พระยาโชฏิกราชเศรษฐี(ผ่อง โชติกะพุกกณะ)
ปีระกา พ.ศ. 2476


039.จะเกิดสงครามใหญ่ ของ ธงดำ

040.จารึกพ่อขุนรามคำแหง กับคำอธิบาย


ของ หลวงวิจิตรวาทการ
คณะรัฐมนตรี
พิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน
ณ วัดปทุมคงคาราม
วันที่ 12 พฤศจิกายยน พุทธศักราช 2473


041.จาฤกวัดราชประดิษฐ


พระราชนิพนธ์ ใน รัชกาลที่ 4
พระเจ้าบรมวงษ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน
โปรดให้พิมพ์ ครั้งแรก
ปีมะเมีย พ.ศ. 2461


042.เจ้านายพระชันษายืน


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงเรียบเรียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ
พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ์
ครบปัญญาสมวาร
ณวันที่ 22 มิถุนายน พุทะศักราช 2474


043.ชาติ ชรา มรณาธิกถา ของ สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธศิริ)


จัดพิมพ์ในคราวปลงศพสนองคุณ ท่าานสัมฤทธิ์ป้า แลท่านเล็กน้า ผู้ให้กำเนิดมาในสกุล บุนนาคฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมรณกรรมไปแล้ว044.ดอกบัวกับพระพุทธศาสนา


พระวิมลศีลาจาร วัดศรีมหาธาติ ผู้เรียบเรียง
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ
นางโรจนา โตษยานนท์
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2496


045.ตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยยาดำรงราชานุภาพ
ทรงเรียบเรียง
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงอินทอาญษ (พงษ์ ณ นคร)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2493


046.ตำนานกรุงเก่า


พระยาโบราณราชะานินทร
พิมพ์แจกเป็นอนุสสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ
นายฟื้น สุพรรณสาร ท.ช.ธ.บ.
ณ ฌาปนสถานวัดมกุฏกษัตริยาราม
30 ตุลาคม 2503


047.ตำนานการเกณฑ์ทหาร


พระนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พล.ต. รัศมี รัชนิวัต
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
ร.อ. เปรม รัชนิวัต
ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499


048.ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ


พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
เจ้าหญิงจามรีวงศ์ ท จ.
ปีมะเส็ง พ.ศ. 2472


049.ตำนานพระพุทธฉาย.


พระศีสุทัสสมุนี
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
เจ้าคณะตรวจการภาค 4
คณบดีคณะพุทธศาตรบัณฑิต
แห่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผู้รวบรวมและเรียบเรียง


050.ตำนานพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


รวบรวมพิมพ์ในงานนมัสการและสรงน้ำพระนอน
เพื่อจำหน่าายหาทุนสมทบในการก่อสร้าง
ศาลา หอระฆัง และบำรุงวัด
ประจำปี พ.ศ. 2499


051.ตำนานเรือรบไทย


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
ทรงเรียบเรียง
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต
โปรดให้พิมพ์ประทาน
ในงานศพ นายพลเรือโท พระยาวิจิตรนาวี(วิลเลียม บุณยกะลิน)
แลศพ นายนาวาเอก พระชำนิกลการ (สมบุญ บุณยกลิน)
เมือ ปีชวด พ.ศ. 2467


052.ตำนานศุลกากร


พระยาอนุมานราชธน
(ยง เศญียรโกเศศ)
เรียบเรียง
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2472
ณ เมรุสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส


053.ตำราดูลักษณะแมว กวนข้าวทิพย์-พิธีพิรุณศาสตร์


ของ วัด อนงดาราม
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ
ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส
21 เมษายน 2500


054.ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยากับพระวิจารณ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ในงานพระศพ
เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
ในงานพระศพ เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
ณ พระเมรุท้องสนามหลวง
พุทธศักราช 2493


055.ตำราปลูกไม้ผลกับตำราปลูกเข้าของโบราณ


มหาอำมาตย์เอก เจ้าาพระยาพลเทพ
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิกาาร
พิมพ์เป็นมิตรพลี
ในงานพระราชพิธิจรดพระนังคัล
ปีชวด พ.ศ. 2467


056.ตำราพระราชพิธีเก่า


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
โปรดให้พิมพ์
เมื่อปีกุน พ.ศ. 2466


057.ตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2


สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็๗พระมหหาสมณะ
โปรดให้พิมพ์ครั้งแรก ทรงช่วยหอพระสมุด วชิรญาณ
แลประทานเปนของแจก
ในงานศพอำมาตย์เอก พระยาประชุมประชานารถ
(วันม อมาตยานนท์)
น, ช, ม, ม,
ปีมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459


058.ตำราหมากรุกไทย


นายแพทย์ ประกอบ บุญไทย


059.ตำราโหราศาสตร์ภาคคำนวณแบบรัตนโกสินทร์


หรือ คัมภีร์ผูกดวงพิชัยสงคราม
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงเทวานิมิตร
(เนือง หัตถพันธ์)
วันที่ เมษายน พ.ศ. 2482
ณ เมรุวัติ นกราม พระนคร


060.ทิศธรรม หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก


ราชบัณฑิตยสภา
พระภิกษุสามเณร เป็นของชำร่วย
หอสมุด ฯ และพิพิธภัณฑสถาน
สำหรับพระนคร
พ.ศ.2474


061.ที่ระลึกไนการพระราชทานเพลิงสพ พณะท่านนายพลเอก อุ่ม พิชเยนทรโยธิน [พ.ศ.2485]


ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ณ สุสานหลวงวัดเทพสิรินทราวาส
16 ธันวาคม 2485062.เทศกาลลอยกระทง


ของ เสฐียรโกเศศ
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ
นายแมนฟุ้ง เนียวกุล
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
16 พฤศจิกายน 2500


063.ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์


เจ้าภาพ พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
นายเกลื่อน ชัยนาม
(พระยาอุภัยพิพากสา)
ณ วัดเทพสิรินทราวาส
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2437


064.ธรรมะสำหรับคนนอกวัด


วิลาศ มณ๊วัต
ธรรมบูชา


065.นำชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


กรมศิลปากร จัดพิมพ์จำหน่าย
พ.ศ. 2494


066.นำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี


หม่อมเจ้าหญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
พ.ศ.2491


067.นิทานโบราณคดีบางเรื่อ


พระนิพนธ์
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
คุณหญิงเทพผลู
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พ.ต.อ. พระยาเทพผลู
ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส
วันที่ 7 เมษายน 2497


068.นิยายสุภาษิต


นายพันตรี หลวงประกิตเวชศักดิ์
(แก้ว บำรุงชีพ)
พิมพ์ชำร่วย
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2474
ณ วัดสระเกศ
พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์
จังหวัดพระนคร


069.นิราศภูเขาทอง


ของ สุนทรภู่
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ
นางแก้ว กวภูตานนท์ ฯ อัตถากร
เมรุวัดธาตุทอง อำเภอพระโขนง
จังหวัดพระนคร
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2498


070.นิราศรัตน


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์แซกไว้ในหนังสือ "ไกลบ้าน"
ใน พ.ศ. 2450
แจกในการกฐินพระราชทาน
มหาอำมาตย์โท พระยาอรรถการยบดี
สมุหเทศาภิบาล มณฑลราชบุรี
ณ วัดสัตนาถปริวัตร์
จังหวัดราชบุรี
พระพุทธศักราช 2471


071.นิราสนครวัด


พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์ เมือ่ พ.ศ. 2467
ฉบับพิมพ์เป็นของฝาก เมือ ปีฉลู พ.ศ. 2468


072.บทกลอนกล่อมเด็กฉบับสอบ


บทเห่เด็ก,บทปลอบเด็ก,บทเด็กเล่น
เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463


073.บทละครเบิกโรงเรื่องดึกดำบรรพ์


พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินทร
มหาวชิราวุธ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพรบรมราชานุญาตให้พิมพ์แจก ในงานฉลองสุพรรณบัฏของ
จางวางเอกแลนายพลโดท
เจ้าพระยาารามราฆพ
ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2464


074.บทเสภาขับระหว่างชุดแห่งระบำสามัคคีเสวก.


บทเสภา ขับระหว่างชุด แห่ง ระบำสามัคคีเสวก
พ.ศ.2457


075.บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์


พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศีสินทร
มหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยุ่หหัว
พิมพ์แจกในงาานพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงราชอักษร (เจือ อัศวรักษ์) ต.จ.
ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส
วันที่ 16 มกราคม 2484


076.บันทึกสมาคมวรรณคดี


ฉบับที่ระลึก
ในงานทำบุญฉลองพระชมมายุ
ครบเจ็ดสิบปี ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ผู้ประทานกำเนิด สมาคมวรรณคดี


077.โบราณคติ


พิมพ์เป็นที่ระลึก
ในงานพระราชทานเพลิงศพ
หม่อเจ้าหญิงเครือมาศวิมล ทองแถม
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2473


078.ปฐมวงศ์ (พระบรมราชมหาจักรี กษัตริย์สยาม)


พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จ พระเธียร มหาราชเจ้า
กรม พระนราธิปฯ
พ.ศ. 2470


079.ประกาศ การเสด็จประพาศหัวเมืองชายทะเลฝ่ายตวันตก


พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4
เมื่อปีมะแม พ.ศ.2402
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
พิมพ์ ปีมะแม พ.ศ.2462


080.ประชุมจดหมายเหตุเรื่องสุริยุปราคา ในรัชกาลที่ 4 และเรื่องรัชกาลที่ 4 ประชวรและสวรรคต


พิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงศรีสังกร ต.จ.
(ตาบ จารุรัตน์)
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
19 มกราคม พ.ศ.2500


081.ประชุมตำนานพระธาตุ


พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานศพ
นางแข ฟูสักดิ์
เมื่อวันที่จันทร์ที่่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2485
ณ วัดไตรมิตต์วิทยาราม


082.ประชุมบทรำโคม


สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฏางค์เดชาวุธ
กรมหลวงนครราชสิมา
โปรดให้พิมพ์ใน การพระกุศล
เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463


083.ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 42 เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา


ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช
ภาค 3
พิมพ์ในงานปลงศพ
นางรัชฏกิจพิพัฒน (เทียบ ทวีศรี)
เมื่้อ ปีเถาะ พ.ศ. 2470


084.ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต


พระนิพนธ์
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ
นาสิกาเล็ก มงคลแพทย์
เมื่อ พ.ศ. 2497


085.ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๙ [พ.ศ.2400]


อธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรป
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
กับจดหมายเหตุของหม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย)
เรื่องราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ 4
เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2400
ขุนนันทเขตรอำรุง พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานปปลงศพ
นายโป๊ รัตนาปณนท์ ผุ้บิดา
ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2476


086.ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 12 เรื่องจดหมายเหตุของราชทูตฝรั่งเศส


เข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ แลจดหมายเหตุของหมอมรัตเล ในรัชกาลที่ 4 ,รัชกาลที่ 5
คุณหญิงสุรเสนา
พิมพ์แจกในงาานศพ นางแข วิรัชเวชกิจ
ปีมะแม พ.ศ. 2462


087.ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ คัดจากหนังสือเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสุนทรภู่แต่ง


พิมพ์ชำร่วยในงานฌาปนกิจศพ
นางอุไร เจริญราช
ณ เมรุวัดไตรมิตรวิทยาราม
9 เมษายน 2496


088.ประเพณีเก่าของไทย 1 ประเพณีเนื่องในการเกิดและการเลี้ยงลูก


พระยาอนุมานราชธน เรียบเรียง
พิมพ์ในงาเาปนกิจศพ
นางเตชเสนา (จันทร์ เตชะเสนป
ณ วัดดมกุฏกษัตริยาราม
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2492


089.ประเพณีเก่าของไทย ประเพณีเนื่องในการตาย


-วิจารณ์เรื่องประเพณีเนื่องในการตาย
-เหตุที่ต้องทำศพ
-พิธีทำศพ
-เผาศพ


090.ประวัติของสกุลแมคฟาร์แลนด์ในสยาม [พ.ศ.2493]


เรียบเรียงโดย
ยอร์ช บี. แมคฟาร์แลนด์
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
อำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม
ณ วัดเมรุวัดเทพศิรินทราวาศ
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2493


091.ประวัติเจ้าจอมมารดาทับทิม รัชกาลที่ 5 กับสุภาษิตทุคคตะ สอนบุตร


พิมพ์เป็นอนสสรณ์
ในงานพระราชทานเพลิงศพ
เจ้าจอมมารดาทับทิม รัชกาลที่ 5
ที่พระเมรุ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส
เมื่อวันที่่ 11 มีนาคม พ.ศ.2471


092.ประวัติพระยาสุขุมนัยวินิต (สวาท สุขุม) [พ.ศ.2497]


เจ้าภาพพิมพ์แจก
ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระยาสุขุมนัยวินิต(สวาท สุขุม)
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
วันอังคารที่ 14 ธันวาาคม 2497


093.ประวัติวัดจักรวรรดิ์ราชาวาสวรมหาวิหาร


คณะเจ้าภาพพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระคุณาจารวัตร(สุวณโณ ใช้)
เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส องค์ที่ 10
ณ ฌาปนสถานวัดจักรวรรดิราาวาส
20 มีนาคม 2498


094.ประวัติวัดไชโยและเข้าพรรษา ออกพรรษาแบบวัดมหาธาตุ


พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรเป็นที่ระลึกในเทศกาลงานประชุมไหว้พระ สวดมนต์ ภายในพรรษา ประจำปี
ที่วัดไชดย จังหวัด อ่างทอง วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2470


095.ประวัติศาสนา


ของพระยาประชากิจกรจักร
ว่าด้วยลัทธิ ศาสนาต่างๆ ก่อนพุทธกาล (คัดจากมหาภารตและฤคเพท)


096.ประวัติสุนทรภู่


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง
โปรดดให้พิมพ์เป็นมิตรพลีขึ้นปีใหม่
เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2474


097.ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก


พระราชวรมุนี(ประยูร ธมมจิตโต)


098.ปรัชญาประยุกต์ ชุดตะวันตก


จำนงค์ ทองประเสริฐ
ความหหมายของปรัชญาาในทรรศนะของปรัชญาเมธีตะวันตก จนไปถึงประเด็นสำคัญของปรัชญาในแต่ละลัทธิหรือสำนักคิด


099.ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย


อดิศักดิ์ ทองบุญ เรียบเรียง


100.ปราสาทพระวิหารในแง่ศิลป (A visit to Khao Phra Viharn )
101.ปลุกใจเสือป่า


พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าาอยุ่หัว
พระพุทธศักราช 2457


102.ปาฐกถาเรื่องสงวนของโบราณ


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เมื่อ พ.ศ.2473


103.ปาฐกถาเรื่องการเสียดินแดนไทยให้แก่ฝรั่งเศส


หลวงวิจิตรวาทการ
แสดงแก่ครูอาจารย์และนักเรียน
กรมยุทธศึกษาาทหารบก
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2483104.เปรียญรัชกาลที่ 5


เจ้าพระยาธรรมาธกรณาธิบดี
พิมพ์แจกในงานศพ
มหาเสวกตรี พระยาประชุมมงคลกาาร (อยุ่ ปัณยานนท์)
ทร,ทม,ตช,รัตน วปร 3,รร,รจพ,
เมื่อ ปีวอก พ.ศ. 2463


105.เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับซาตร์


พระเมธีธรรมภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)


106.ไปลังกาทวีป หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล


เมื่อ พ.ศ. 2493


107.พระเชตุพน


พระนิพนธ์
สมเด้จกรมพระยาดำรงราาชานุภาพ
และ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ
นายบ๊วย นางหุ่น แซ่ลิ้ม
ณ วัดพระพิเรนทร์
วันที่ 14 มีนาคม 2499


108.พระธรรมเทศนา แลธรรมบรรยาย ศราทธพรต


ในการพระราชกุศลสักการ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 5 พฤศจิกายน ร, ศ, 129


109.พระนารายณ์มหาราช หรือ ประวัติลพบุรี
110.พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์


พระบาทสมเด็จพระรามารธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทานแจกเนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณ
พระบาทสมเด็จ ฯ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันตรงกับเสด็จสวรรคต ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470


111.พระบรมราโชวาทแด่นักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2468
112.พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงในงานวิศาขบูชา


พิมพ์แจก ในงานฌาปนกิจศพ
นายเกิ้ง วรพันธุ
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2494


113.พระประวัติ ต้นราชสกุลวงศ์ที่สืบตรงจาก สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสุดารักษ์ [พ.ศ.2509]


พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
นาย จิตติ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ณ เมรุวัดระฆังโฆสิตาราม
9 พฤษภาคม 2509


114.พระประวัติสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดชฯ


หม่อมเจ้าดดำรัศดำรงค์ เทวกุลฯ รวบรวมโดยพระบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พิมพ์พระราขทาน
ในงาานพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมูข
ณ พระเมรุท้องสนามหลวง
เมื่อปีมะเส็ง พุทธศักราช 2472


115.ที่ระลึกในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 2473


-เรื่องพระเป็นเจ้า
-เรื่องพระเทวทัต
-เรื่องพ่อขุนรามคำแหง
-เรื่องพระเจ้าอู่ทอง
-เรื่องศรีปราชญ์
-เรื่องพันท้ายนรสิงห์
-เรื่องท้าวเทพกษัตรี ท้าวศีสุนทร
-เรื่องโคลัมบัส
-เรื่องพระเจ้านโปเลียนโบนาปาต


116.พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร


พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร์
มหาวชิราวุูธ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์
พิมพ์เป็นที่ระลึก
ในงานพระราชทาานเพลิงศพ
พระฤชา ประมวญ(สวาทดิ, สายบัว)
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2472
ณ วัดหงษ์รัตนาราาม
จังหวัดธนบุรี


117.พระพุทธเจ้าหลวงทรงวิจารณ์หนังสือพิมพ์


พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


118.พระราชฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์


เจ้านายและเสวกามาตย์ราชบริพารชั้นสูง วันดำรงตำแหน่งสำคัญในราชการแห่งสยาม


119.พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ห้า เทศนาพระราชประวัติ


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิมพ์เป็นที่ระลึก
ในงานประดิษฐาน พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
บนพระนครคีรี จังวหัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2505


120.พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องความตายในท่ามกลางอายุ


พระนางเจ้าสุขุมาลมารศี ฯ โปรดให้พิมพ์ ในการทรงบำเพ็ญพระกุศล
เมื่อสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอ เจ้าฟ้า สุทธาทิพยรัตนฯ
กรมหหลวงศรีรัตนโกสินทร์ พระจิดา สิ้นพระชนม์มาถึงปฐมสัตตมวาร
ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2465


121.พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด)


เจ้าภาพพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ
พันเอก พร้อม มิตรภักดี(พระยานรินทร์ราชเสนีฒ
พศ.2486


122.พระโอวาท ธรรมบรรยาย ของ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ พระสังฆราช [พ.ศ.2494]


วัดบวรนิเวศวิหาร
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์)
วันที่่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2494
เมรุ วัดเทพศิรนทราวาส


123.พิธีสมโภชเดือน


ประเพณีทำบุญญตักบาตร
เรื่องสงกรานต์ ของ
สำนักวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ


124.พุทธศาสนประวัติฝ่ายมหายานในธิเบต


เรียงตามฉบับของ W.woodville rockhill
นางเสงี่ยม สถิตานนท์ พิมพ์ในงานปลงศพ
นางเปลี่ย สถิตานนท์ ผู้เป็นมารดา
ณ เมรุเชิงบรมพบรรพต วัดสระเกษ
ปีระกา พ.ศ. 2476


125.พุทธศิลปสถาปัตยกรรม ภาคต้น (Buddhist art architecture pt.1)
126.เพลงดนตรีประวัติศาสตร์


ของ หลวงวิจตรวาทการ
รัฐมนตรี
อะบดีกรมศิลปากร
พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรในเทศกาลเข้าพรรษา
พ.ศ. 2481


127.นิทานชาดก


-เตมิย ชากดก
-ชนก ชาดก
-สวรรณสามชาดก
-เนมิ ชาดก
-มโหสธ ชาดก
-ภูริทัตต ชาดก
-จันทรกุมารชาดก
-นารท ชาดก


128.ภาพพุทธรูป


พิมพ์แจกในงานพระราชทาานเพลิงพระศพ
หม่อมเจ้าหญิง ฉวีวิลัย สวัสดวัตน
วันที่ 22 กุมภาพันธันธ์ พ.ศ.2473


129.ภาพรามเกียรติ์


(ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงถ่ายและโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพรยาชัยนาทนเรนทร
ประกอบด้วย โครง กำกับภาพแต่งขึ้นในรัชกาลที่ 5
ครวฉลองพระนครครบร้อย ปี พุทธศักราข 2425
และอธิบายลักษณะของเรื่อง พระราม ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ
ให้ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น พิทยาลาภพฤฒิยาากร ทรงเขียนขึ้น
พุทธศักราช 2495


130.ภาพฤาษีดัดตน


พิมพ์แจกในการศพ
นางสุดใจ เลจะวณิช
ณ วัดไตรมิตตวิทยาราม
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2475


131.ภาวะเศรษฐกิจสมัยพุทธกาล


ธนิต อยู่โพธิ์
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ
ณ วัดเมรุวัดพระพิเพรนทร์ พระนคร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2494


132.มหาพนคำเฉียง กับมหาพน ความพระเทพโมลี กลิ่น


อำมาตย์เอก พระยาราชธนพิทักษ์ (สังข์ กฤษษาามระ
พิมพ์แจกในงานศพ
ขุนราชพิจิตร(จุ้ย กฤษณามระ)
ปีมะแม พ.ศ. 2462


133.มหาวชิราวุธนุสรณ์ พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต


รวบรวมจากหนังสือพิมพ์" ดุสิตสมิต"
พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดดีศีสินทร
มหาวชิราวุธ
พระมงกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัม
พิมพ์ชำร่วยในการบำเพ็ญกุศลคล้ายวันสวรรคต ครบ 31 ปี
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 25 พฤศจิกายน 2499


134.มุสโสลินี


หลวง วิจตรวาทการ 15 ตุลาคม 2475


135.เมืองแก้วยามมหาสงคราม


โดยพระยาจินดารักษ์(จำลอง สวัสดดิ ชูโต)
พระยาและคุณหญิงจินดารักษ์
พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ คุณอรุณ อมาตยกุล
ณ วัดมกฏกษัตยาราาม
วันที่่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483


136.แม่ย่านาง วรรณคดีและราชาวดี


ชอง เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป
พิมพ์แจก ในงานพระราชทานเพลิงศพ
อ.ท. พระอุปกรศิลปศาสตร์
(เจริญ อากาศวรรธนะ)
ณ วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส
วันที่่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481


137.ยอดพระไตรปิฎก


พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระยานิกรกิตติการ(กั๊ก ศรีเพ็ญ)
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2491


138.ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล


พระยาไชยวิชิต(เผือก) แต่
หมื่นยศธำรง (เจ๊ก สาระสุต)
พิมพ์แจกในงานศพระนิเวศน์วิสุทธิ์(ถึก สาระสุต)
ปีมะโรงอัฐศก พ.ศ. 2459


139.ระเบียบแสดงตนเปนพุทธมามกะ


ของ สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พระพิมลธรรม (เขมจารี) วัดมหาธาตุ
พิมพ์แจก
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2475


140.ระยะทางสมเด็จพระพระมหาสมณเจ้า เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2457


คณะศิษยานุศิษย์และสมาคมศิษย์อนงคาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพ์น้อมถวาย เจ้าประคุณสมเด็๗พระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม
ในงานบำเพ็ญกุศลฉลองชนมายุครบ 90 ปี
เมือวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2497


141.ราชนีติ พากย์บาลีและพากย์ไทย [พ.ศ.2509]


ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ
พลโท พระยาศีสรราชภัคดี ม.ร.ว. แายกำภู


142.รายละเอียด และถูกต้องเกี่ยวกับ การปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ และ มหัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ในพระราชอาณาจักรสยาม


พิมพ์เป็นที่ระลึก ในงานฌาปนกิจศพ นางเสาวนี เลขยานน
ณ เมรุวัดธาตุทอง สุขุมวิท พระนคร ในวันที่ 11 ตุลาคม 2512


143.รูปและเรื่องขุนช้าง กลอนเสพา
144.เรื่อง เจดีย์ยุทธหัตถี


ของนายตรี อมาตยกุล
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ
คุณแม่มะลิ ปูรณะโชติ
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
วันที่ 17 พฤษาภาคม พ.ศ. 2497


145.เรื่องก่อนประวัติศาตร์


ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
นางปุ๋ย กยยกานนท์
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ
นายกรุย กุยยกาานนท์(ขุนจรดทะเบียน)
ณ วัดพญาปราบ
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2493


146.สถาปัตยกรรม


-สถาปัตยกรรมเข้าใจกันอย่างไร
-ตำนานสถาปปัตยศึกษา
-ความบกพร่องของการสถาาปัตยศึกษาและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
-สถาปัตยศึกษาและอุตสาหกรรมก่อสร้าง
-สถาปัตยศึกกษาและอาชีของสถาปนึก


147.เรื่องข้าวของประเทศสยาม (แปลจาก The rice of Siam )


หม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ ณ อยุธยา แต่งในภาษาอังกฤษ
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
นายพันตรี หม่อมราชวงศสุวพันธุ์ สนิทวงศ ณ อยุธยาา
เมือ่ ปีเถาะ พ.ศ. 2470


148.เรื่องเครื่องเงินเครื่องทองและลายไทย.


-คร่ำเงิน คร่ำทอง


149.เรื่องโคลง 4 สุภาพ ที่ดีเยี่ยม


พิมพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน
มหาอำมาตย์โท พระยาเมธาธิบดี
อธิบดีกรมวิชชาธิการ กระทรวงธรรมการ
ณ วัดกาญจนสิงหาสน์ จังหวัดธนบุรี
พ.ศ. 2473


150.เรื่องตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ
โปรดให้พิมพ์
เมื่อปปีมะโรง พ.ศ. 2473


151.เรื่องปี่พาทย์ไทย ปี่พาทย์มอญ ปี่พาทย์ชวา


มนตรี ตราโมท เรียบเรียง
ตีพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ
นายชั้น ดุริยประณึต
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2497
ณ เมรุวัดสังเวชวิศยาราม


152.เรื่องพระเขี้ยวแก้ว


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์
พิมพ์ในงานปลงศพ
นางทิม สกลสารบาญ เทพาคำ
เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2472


153.เรื่องพระจอมเกล้าฯ พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ [พ.ศ.2500]


พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงศรีสังกร ต.จ.
(ตาบ จารุรัตน์)
ณ เมรุวัดมกุกกษัตริยาราม
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2500


154.เรื่องพระปฐมเจดีย์


-ตำนานพระปฐมเจดีย์ฉบับพระยามหาอรรคนิกร
-ตำนานพระปฐมเจดีย์ฉบับพระยาสัมภารากร


155.เรื่องพระพุทธสิหิงค์ กับวิจารณ์เรื่องพระพุทธสิหิงค์


ของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตยสถาน
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
วิชาโบราณคดี
กรมศิลปากร พิมพ์ในงานฉลองพระพุทธสิหิงค์ พ.ศ. 2477


156.เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง


พระยาอนุมานราชธน
เรียบเรียง
สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ณ พระเมรุท้องสนามหลวง
พุทธศักราช 2493


157.เรื่องเมืองพิษณุโลก


พระราชนิพนธ์
สมเด็จพรยาดำรงราชานุภาพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษาบากร
ทรงพิมพ์ในงานประทานเพลิงศพ
คุณปุ้ย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2496158.เรื่องเมืองสวรรค์


เมืองสวรรค์
ของ เสฐียรโกเศศ และ สุภาษิตอิศรญาน
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ
พันเอก พระนรินทร์สงคราม
วันที่ 3 เมษายน 2499


159.ลครพูด เรื่องจัดการรับเสด็จ


ละครพูด
เรื่อง จัดการรับเสด็จ


160.ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ


ลักษณะการปกครอง
ประเทศไทยแต่โบราณ
สมเด็จำรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงเสดงปาฐกฐาที่สามัคยาจารย์สมาคมเมื่อ พ.ศ. 2470
พิมพ์ในงานเาปนกิจศพ
นางทองสุก พิศาลบุตร
ณ เมรุวัมกุฏกษษัตริยาราม
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2498


161.ลักษณะพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศสยาม


ลักษณะพระพุทธรูปสมัยต่างๆ
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ เรียบเรียง
กรมศิลปากร
พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรในเทศกาลเข้าพรรษาา
พ.ศง 2440


162.ลัทธิของเพื่อน ภาค๔ ตอน๑ ของ เสฐียรโก เศศ และ นาคะประทีป [พ.ศ.2472]


ของเสฐียรดกเศศ และ นาคะประทีป
เจ้าภาพพิมพ์แจกในงาานพระราชทานเพลิงศพ
อำมาตย์โท หลวงพินิจโภคากร
(เง็ก นิงสานนท์)


163.ลายพระหัตถ์สมเด็จพระราชปิตุลา บรม พงศาภิมุขถึงพระธิดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล
164.ลิลิตพระฦา ของ หลวงศรีมโหสถ [พ.ศ.2501]


เจ้าภาพพิมพ์เป็นบรรณาการในงาานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงนฤยุติสัณหพาท
(ชาย นาควิเชตร์)
ณ วัดโสมนัสวิหาร
วันที่่ 26 มีนาคม 2501


165.เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ 3 นับเป็นประชุม พงศาวดาร ภาคที่ 67


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา โปรดให้ตีพิมพ์ในงานแลองพระชันษาครบ 4 รอบปี
ในงานฉลองอายุเจ้าจอมมารดาอ่่อน รัชกาลที่ 5 ครบ 70 ปี
เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480


166.วัฒนธรรมทางเนติธรรม
167.วัฒนธรรมทางวรรณกรรม168.วัฒนธรรมสุโขทัย169.ว่าด้วยการในพระพุทธศาสนา


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป
โปรดให้พิมพ์
เมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2471


170.วิเคราะห์เรื่องเมืองไทเดิม


ของ ประภาศิริ
พิมพ์ในงานปลงศพ
นายหลี เสญียรโกเศศ 2478


171.เวยยาวัจจมัยบุญญกิริยาวัตถุ


ของสมเด็จพระสังฆราช(สา) วัดราชประดิษฐ์
แจกในการปลงศพ
นางวิสูตรสมบัติ เอี่ยมพึ่งปรภัศร ผู้เป็นมารดา
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2463


172.ศิลปกับมนุษยชาติและร้องรำทำเพลง ของอธิบดีกรมศิลปากร _ พร้อมด้วยขับไม้ ของ นายมนตรี ตราโมท


คณะราชการในกองการสังคีต รมศิลปากร ตีพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานปลงศพ
นายไปล่ วรรณเขจร
ณ วัดใหม่อมตรศ บางขุนพรม
วันที่ 2 ตุลาคม 2491


173.ศิลปการแสดงหนังใหญ่ในสมัยรัชกาลที่

2
174.ศิลปินแห่งละคอนไทย175.สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักร์ไทย กับ ไรชเยอรมัน


ลงนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2480
และสัตยาบันกัน ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2480


176.สมุดภาพ เสด็จพระราชดำเนิรประพาสสหปาลีรัฐอเมริกา177.สังขิตโตวาทกถา


พระบาทสมเด้จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หหัว ทรงพระราชนิพนธ์ แต่เมื่อยังทรงผนวช
พิมพ์ตามต้นฉบับของกรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
ทรงพิมพ์ในการพระกุศล
เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463


178.สี่อิริยาบท


โดย หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ กรรมการสำนักวัฒนธรรมทางศิลปกรรม
จัดพิมพ์โดย สำนักวัฒนธรรมทางศิลปกรรม
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2500


179.สุขุมาลนิพนธ์


พระนิพนธ์กาพย์กลอนแลร้อยแก้ว ของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สมเด็จ พระเจ้าพียาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วาพินิต
โปรดให้พิมพ์เนื่องในการทรงบำเพ็ญพระกุศล สนองพระคุรสมเด็จพระชนนี เมื่อพระศพครบปัญญาสมวาร
ณวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2470


180.โสฬสปัญหา ภาคที่ 1


สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ ทรงนิพนธ์
พิมพ์ครั้งแรก ในนามของหม่อมราชวงษ์หญิงตาดด ปาลกวงศ์ ณ กรุงเทพฯ
ปีมะเส็ง พ.ศ. 2460


181.โสฬสปัญหา ภาคที่ 2182.โสฬสปัญหา ภาคที่ 3183.โสฬสปัญหา ภาคที่ 5184.หนังสือในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์ [พ.ศ.2513]185.หนังสือมหาโคปาลสูตร์โดยเนื้อความ186.หนังสือศรีอนุสร


แต่งโดย
พรหฤไทย(บัว)
เมื่อไปรั้งบริเวณ ไชยยภูมิ ปีรัตนโกสินทรื ศก116


187.หนังสืออนันตวิภาค


พระยาศรี สุนทรโวหาร(น้อย)
เจ้ากรม พระอาลักษณ์เรียบเรียง
เป็นหนังสือสำหหรับกุลบุตร ศึกษา
ศัพท์ ต่างๆ มีศัพท์ โบราณ เขมร ชวา บาฬีแผลง ราชาศัพท์ เป็นต้น


188.หมอดูดาวประจำชีพและหมอดูดาวประจำตัว [พ.ศ.2491]189.หลักครู190.หัวใจสมถกรรมฐาน191.หิโตปเทศวัตถุปกรณัม192.เหตุสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและจดหมายเหตุฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี (พ.ศ.2436-2447193.โหราวิทยาเล่ม 7 ลัคน์และดาวเคราะห์ [พ.ศ.2501]194.โหราวิทยาเล่ม1 ผูกดวงชาตา [พ.ศ.2495]195.โหราวิทยาเล่ม2 บุพพภาคแห่งโหราศาสตร์ [พ.ศ.2495]196.อธิบายคำนมัสการ197.อธิบายเครื่องบูชา198.อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับคำวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์199.อธิบายเรื่องเครื่องมะโหรีปี่พาทย์
200.อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณ และพิพิธภัณฑสถาน สำหรับพระนคร
201.อียิปต์โบราณ เมโสโพเตเมีย อาณาจักรไบ
แซนไตน์202.อุบัติบรมจักรลาวและวิเคราะห์ศัพท์คำว่า

ล้านช้าง กล่าวแต่สมัยดึกดำบรรพ์, ขุนบรมลงมา, ให้โอรสไปครอง203.อุภัยพากยปริวัตน์ ภาคที่ 1***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะ

ครับ***

68 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อมกราคม 17, 2555

  ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่เสียสละเวลารวบรวมหนังสือดี เก่าและหายากมาไว้ เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาหลายๆด้านเลยค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อพฤษภาคม 10, 2555

  ชอบมากครับ มีประโยชน์มากๆ ครับ เป็นกำลังใจให้มีเพิ่มเรื่อยๆ นะครับ :)

  ตอบลบ
 3. นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัยมิถุนายน 07, 2555

  หนังสือเก่ายังมีอีกมาก เท่าที่จัดหามาไว้ในที่นี้ต้องนับว่าดีนักหนา หามาอีกนะครับ จะเป็นมหากุศลวิทยาทานอย่างยิ่ง ขออนุโมทนาด้วยครับ

  ตอบลบ
 4. ชอบมากเลยมีแต่เรื่องน่าอ่านมากๆ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 5. ชอบมากเลยไม่เคยเจอหนังสือแบบนี้เลยต้องไปหาอ่านแต่ในหอสมุดแห่งชาติ
  ได้อ่านในนี้สะดวกดีครับ
  ขอบคุณมากๆๆ
  กัน

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อกันยายน 01, 2555

  นับว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งที่ทำให้หลายๆคนได้อ่านหนังสือดี
  ขอขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณสำหรับการรวบรวม บทความในอดีตที่เราไม่เคยทราบ และขอบคุณที่ทำให้เราทราบประวัติคุณตามากขึ้น

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณสำหรับการรวบรวม บทความในอดีตที่เราไม่เคยทราบ และขอบคุณที่ทำให้เราทราบประวัติคุณตามากขึ้น

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 15, 2555

  ขอบคุณที่รวบรวมบทความดีๆในอดีตที่เป็นความรู้แก่คนรุ่นหลังอย่างเรา และขอบคุณที่ทำให้เรารู้จักคุณตาไปล่ วรรณเขจร มากยิ่งขึ้น

  ตอบลบ
 10. วรวรรณตุลาคม 27, 2555

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
 11. ดีมากๆ เอกสารเหล่านี้ ต้องนำไปสอนหรือให้คนรุ่นปัจจุบัน
  ได้รับรู้ให้มากๆ
  เพราะ สังคมเป็นเรื่องของสงบ วัฒนธรรม และ ความดีที่คนรุ่นหลัง ได้สร้างไว้

  ขอบคุณมากๆครับ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อพฤศจิกายน 28, 2555

  หามาได้ไงนี่
  มีประโยชน์ต่อการค้นคว้าครับ

  ตอบลบ
 13. เป็นหนังสือที่หายากมากครับ เหมาะสมสำหรับให้บุคคลรุ่นหลังได้ใช้ศึกษาต่อไปตราบนานเท่านานครับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อกุมภาพันธ์ 02, 2556

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เป็นหนังสือที่ดีมากๆ หายากมากอีกต่างหาก ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อกุมภาพันธ์ 06, 2556

  ขอบคุณมากครับ กว่าจะหาได้หาอยากมากครับ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อกุมภาพันธ์ 13, 2556

  ขอบคุณมากค่ะ สำหรับการแบ่งปันข้อมูล เป็นหนังสือดีที่หาอ่านไม่ได้ทั่วไป

  ตอบลบ
 17. ขอขอบคุณที่กรุณารวบรวมเอกสารดีๆมารวมไว้ให้บุคคลทั่วไปได้อ่าน มีประโยชน์มากครับ สำหรับเอกสารโบราณไทย หมายเลข 058 ตำราหมากรุกไทยที่นำมาแสดงไว้นั้นขอบคุณที่ให้เกียรติ ผมมีไฟล์แสดงลิ้งค์ภาพเคลื่อนไหวของ 224 กล อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ กำลังหาทางส่งมาให้ เพื่อให้อยู่คู่กัน หากตรวจดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์และไม่ผิดกติกาโปรดใช้การได้เลย ไม่มีลิขสิทธิใดใดครับ ประกอบ บุญไทย pboonthaigm@gmail.com

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณที่กรุณานำเรื่องดีๆมาให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ มีประโยชน์มากครับ สำหรับเอกสารโบราณ 058 ตำราหมากรุกไทย ที่กรุณานำมาลงไว้นั้น ขอบคุณที่ให้เกียรติ ผมมีไฟล์ pdfเล็กๆแสดงภาพเคลื่อนไหวของ 224กลหมากรุกในหนังสือดังกล่าว โปรดบอกอีเมลแอดเดรสที่ผมอาจจะส่งไฟล์ให้เพื่อพิจารณานำมาไว้ด้วยกันถ้าเห็นว่าไม่ผิดระเบียบและมีประโยชน์ และไม่มีลิขลิทธิใดใด ประกอบ บุญไทย pboonthaigm@gmail.com 28 กพ 2556

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 22, 2556

  Great contribution to the society.
  Best wishes,
  Ton

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อเมษายน 11, 2556

  ขอบคุณครับ สิ่งที่คุณทำยิ่งใหญ่มากครับ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อพฤษภาคม 03, 2556

  ขอบคุณมากครับ ทำให้ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของชนชาติไทย โดยการอ่านหนังสือหายากเหล่านี้

  ตอบลบ
 22. มีประโยชน์มากครับ ได้เห็นได้อ่านเอกสารโบราณ แนวคิดมุมมอวที่เป็นประวัติศาสตร์

  ตอบลบ
 23. มีประโยชน์มากจริงๆ ขอบพระคุณมากค่ะ ^_^

  ตอบลบ
 24. ชอบมากครับ ไม่มีตำราพิไชยยุทธ กับบันทึกส่วนพระองค์ของเสด็จกรมหลวงชุมพร บ้างไหมครับหายากมากเห็นว่ามีในพิพิธพันธ์

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อกันยายน 16, 2559

  ขอบคุณคับ เยียมมากคับผม

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณอย่างสูง คุณเสียเวลาเพื่อคนไทยอย่างมาก สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์มากๆ
  ขออนุโมทนาใจความตั้งใจดีของคุณ ที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศไทย

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมากเลยค่ะ เป็นหนังสือที่หายากมาก ควรเก็บเป็นอย่างยื่ง

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 03, 2559

  ขอบพระคุณมากครับ ได้ความรู้ ได้รู้สาเหตุในสิ่งที่เป็นปัจจุบันครับ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 10, 2559

  เป็นเอกสารความรู้ที่ดีมากๆ คนรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นและอ่าน

  ตอบลบ
 30. เป็นความรู้ที่ดีมากหลายเรื่องเราไม่เคยรู้ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 31. เป็นความรู้ที่ดีมากหลายเรื่องเราไม่เคยรู้ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 18, 2559

  ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันนะครับ มีประโยชน์มากครับ

  ตอบลบ
 33. มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันนะครับ

  ตอบลบ
 34. แค่ที่มาเผยแพร่นี่ก็ทึ่งมากแล้วครับ หนังสีอหายากมาก บางเล่มถ้าเป็นตัวหนังสือจริง แค่จับอาจจะเปื่อยติดมือเลย สุดยอดครับ อยากทราบว่ามีหนังสือจรรยาแพทย์มั้ยครับ หาตัวจริงยากมาก ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 35. ขอบคุณมากครับ ชื่นชมในความพากเพียรของผู้รวบรวมมากครับ

  ตอบลบ
 36. ขอบคุณมากครับ ชื่นชมในความพากเพียรของผู้รวบรวมมากครับ

  ตอบลบ
 37. ขอบคุณที่รวบรวมไว้ครับ มีคุณค่าอย่างยิ่งครับ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อมิถุนายน 19, 2560

  ขอบคุณครับ อยากได้พงศาวดารจีนทั้ง35เรื่องด้วยครับ

  ตอบลบ
 39. ขอบพระคุณครับ อยากให้จัดหามาเพิ่มอีกนะครับ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อกรกฎาคม 30, 2560

  ดีมากครับ

  ตอบลบ
 41. ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ ดีมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 01, 2560

  กราบขอบพระคุณมากมากครับ

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 27, 2560

  ขอบพระคุณมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 44. ขอบคุณมากๆครับ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในงานวิจัยได้ีมากๆครับ

  ตอบลบ
 45. ขอบคุณมากครับ บางเล่มไม่มีโอกาสได้เห็น ยังได้อ่าน เป็นพระคุณมาก

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 09, 2561

  ดีมากๆๆ เลยครับ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 17, 2561

  ขอบคุณมากๆ ได้ตำรายามา1เล่ม ดีใจมากๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 20, 2561

  เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆ เลยค่ะ ที่นำหนังสือเก่าที่ทรงคุณค่ามาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้มีโอกาสศึกษาและได้รับความรู้ ขอบพระคุณมากค่ะ ขอเป็นกำลังให้ทำสิ่งดีงามนี้ต่อไปนะคะ

  ตอบลบ
 49. มีประโยชน์มากครับ โดยเฉพาะกับการนำไปใช้อ้างอิงการทำวิจัยทางประวัติศาสตร์

  ตอบลบ
 50. หนังสือเป็นประโยชน์สำหรับเขียนข้อมูลไว้ใช้ในการสอนมากๆครับ

  ตอบลบ
 51. ขอบพระคุณมากนะคะที่กรุณาแบ่งปันเอกสารที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ค่ะ

  ตอบลบ
 52. ... มีประโยชน์มากครับ
  โหราวิทยาอยากให้มีครบทุกเล่มทั้ง ๗ เล่มครับ

  ตอบลบ
 53. ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่ค่ะ

  ตอบลบ
 54. มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณที่ให้ความรู้เป็นทาน

  ตอบลบ
 55. เป็นประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 56. ขอบคุณท่าน ที่ได้นำมาลงไว้ เป็นประโยชน์ มากครัย

  ตอบลบ
 57. คอหนังสือเก่าไม่ควรพลาดครับ

  ตอบลบ
 58. เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยค่ะ​ ขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 59. ขอบคุณสำหรับหนังสือโบราณที่มีค่า หนังสือโบราณนับวันจะผุพังเอามาทำเป็นEbookไว้เป็นการอนุรักษ์หนังสือเก่าที่มีคุณค่ายิ่ง

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อเมษายน 22, 2563

  ขอบคุณมากๆ เลยครับ

  ตอบลบ
 61. ขอบคุณมากครับ ขอให้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขผลบุญคอยรักษานะครับ

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อพฤษภาคม 20, 2563

  ขอบคุณมากค่ะ ของเก่าไม่สูญหาย คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อมิถุนายน 04, 2563

  มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างมาก ขอเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำทำต่อไปครับ

  ตอบลบ
 64. ยอดเยี่ยมมากครับรวบรวมได้ดีสุดยอดจริงๆ

  ตอบลบ
 65. ยอดเยี่ยม และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในห้องสมุดออนไลน์ของโรงเรียนครับ

  ตอบลบ
 66. ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ให้โอกาสกับบุคลทั่วไปเข้าสืบค้นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

  ตอบลบ
 67. ขอบคุณอย่างสูงครับ

  ตอบลบ