ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, มิถุนายน 16

Basic English Grammar Book 2

Basic English Grammar Book 2

Basic English Grammar Book 2

What you’ll find in this book

1 Nouns 7–23

 • Common Nouns 7
 • Proper Nouns 8
 • Singular Nouns 11
 • Plural Nouns 11
 • Collective Nouns 17
 • Masculine and Feminine Nouns 20
 • The Possessive Form of Nouns 22

2 Pronouns 24–31

 • Personal Pronouns 24
 • Reflexive Pronouns 26
 • Possessive Pronouns 27
 • Demonstrative Pronouns 27
 • Interrogative Pronouns 28
 • Indefinite Pronouns 28

3 Adjectives 32–43

 • Kinds of Adjectives 32
 • The Order of Adjectives 33
 • Adjective Endings 35
 • Describing What Something Is Made of 37
 • The Comparison of Adjectives 39
 • Adjective Phrases 42

4 Determiners 44–51

 • The Articles 44
 • Using Nouns without Articles 45
 • Demonstrative Determiners 46
 • Quantifying Determiners 47
 • Interrogative Determiners 49
 • Possessive Determiners 49
 • Numbers 50
 • Using Determiners Together 50

5 Verbs and Tenses 52–87

 • Subject and Verb Agreement 52
 • Transitive and Intransitive Verbs 55
 • The Simple Present Tense 58
 • am, is and are 59
 • there is and there are 60
 • The Present Progressive Tense 63
 • The Simple Past Tense 65
 • was and were 66
 • Irregular Verbs 67
 • The Past Progressive Tense 70
 • have, has and had 71
 • The Present Perfect Tense 73
 • Irregular Past Participles 73
 • The Future Tense 77
 • do, does and did 80
 • The Infinitive 83
 • The Imperative Form of Verbs 84
 • Gerunds 85

6 Auxiliary Verbs 88–94

 • can and could 88
 • will and would 89
 • shall and should 89
 • ought to 90
 • must 90
 • may and might 90
 • Verb Phrases 91

7 Adverbs and Adverb Phrases 95–100

 • Adverbs of Manner 95
 • Adverbs of Time 96
 • Adverbs of Place 96
 • Adverbs of Frequency 97
 • Adverbs of Duration 97
 • Adverbs of Emphasis 98

8 Prepositions and Prepositional Phrases 101–108

 • Preposition or Adverb? 101
 • Prepositions of Place 102
 • Prepositions of Time 102
 • Prepositions of Direction 103
 • Prepositions with Special Uses 103
 • Prepositions with Adjectives, Verbs or Nouns 105

9 Conjunctions 109–117

 • and, but and or 109
 • Conjunctions Linking Phrases 110
 • Conjunctions with Lists 110
 • Conjunctions That Join Sentences 111
 • Other Words for and 111
 • Other Words for but 112
 • Other Words for or 112
 • Conjunctions of Time 113
 • Conjunctions of Place 113
 • Conjunctions of Reason 114
 • Conjunctions of Purpose 114

10 Sentences 118–133

 • Four Kinds of Sentence 118
 • Sentences with Objects 119
 • Verbs with Two Objects 120
 • Verbs with No Object 120
 • Simple Sentences 123
 • Compound Sentences 123
 • Conditional Sentences 124
 • Positive and Negative Sentences 124
 • Questions 128
 • Question Tags 130

11 Direct and Indirect Speech 134–139

 • Direct Speech 134
 • Indirect Speech 134
 • Indirect Commands 135
 • Indirect Questions 136

12 Punctuation 140–148

Punctuation Marks: period, comma, question mark,

exclamation point, apostrophe, quotation marks, colon 140

Capital Letter 144

A List of Irregular Verbs 149–152***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***


6 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อมกราคม 26, 2556

  kobkunnaakaa

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 3. เล่มนี้มีเฉลยไหมครับ

  ตอบลบ
 4. ขออนุญาตค่ะ ทำแล้วพอจะมีเฉลยไหมคะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อเมษายน 27, 2564

  Super! Thanks a million!!! :D

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อมิถุนายน 21, 2565

  Thanks.

  ตอบลบ