ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, มิถุนายน 10

การวิเคราะห์บริษัท,การวิเคาะห์การเงินเบื้องต้น,คู่มือธุรกิจบริการขายส่ง

การวิเคราะห์บริษัท,การวิเคาะห์การเงินเบื้องต้น,คู่มือธุรกิจบริการขายส่ง

การวิเคราะห์บริษัท

company anaysis

1.การพิจารณาประเภทของบริษัทและประเภทของหลักทรัพย์

2.การวิเคราะห์บริษัทเชิงคุณภาพ

3.การวิเคราะห์บริษัทเชิงปริมาณ

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น

finance anaysis

1.แนวคิดเบื้องต้นว่าด้วยการเงินกับการดำเนินงานของธุรกิจ

2.การวัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

3.การวัดความสามารถในการบริหารหนี้สิน

4.การวัดความสามรถในการบริหารสภาพคล่อง

5.การวัดความสามารถในการทำกำไร

6.การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของบริษัท

7.ข้อควรระวังเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

คู่มือธุรกิจบริการขายส่ง

whole seller

1. โครงสร้างธุรกิจ

1.1 ภาพรวมธุรกิจ

1.2 การวิเคราะห์โซ่อุปทาน

2. สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขัน

2.1 ความสามารถในการแข่งขัน

2.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในประเทศ

2.3 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในต่างประเทศ

3. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ

4. รูปแบบและข้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ

4.1 การจัดตั้งธุรกิจ

4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

4.3 องค์ประกอบหลักในการจัดตั้งธุรกิจ

5. กระบวนการดำเนินงาน

6. ข้อมูลทางการเงิน

6.1 โครงสร้างการลงทุน

6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

6.3 การประมาณการรายได้

7. บทศึกษาเชิงกลยุทธ์แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

7.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

7.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

8. การจัดทำมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

Open on PDF Click!!!

กลับหน้าหลัก


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น