ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, มิถุนายน 16

Longman Basic English Grammar.(2nd Ed)

Longman Basic English Grammar.(2nd Ed)

Longman Basic English Grammar.(2nd Ed)

Contents

ACKNOWLEDGMENTS ... x

Chapter 1 USING BEAND HAVE. . . . . . . . . . :

 • NOUN + IS + NOUN: SINGULAR 2
 • NOUN +ARE + NOUN: PLURAL ...4.
 • PRONOUN + BE + NOUN ...........6
 • CONTRACTIONS WITH BE ........... 7
 • NEGATIVE WITH BE . 8
 • BE + ADJECTIVE
 • BE + A LOCATION ......1...6
 • SUMMARY: SENTENCE PATTERNS WITH BE . 20
 • YESNO QUESTIONS WITH BE .... . .....2
 • QUESTIONS WITH BE: USING WHERE. ..........2..4..
 • USING HAVE AND HAS ..2..6.
 • USING MY, YOUR, HIS, HER, OUR, THEIR ...... 27
 • USING THIS AND THAT .... 30
 • USING THESE AND THOSE. ......3..1
 • ASKING QUESTIONS WITH WHATAND WHO +BE. ........ .....3.. 2

Chapter 2 EXPRESSING PRESENT TIME (PART I )

 • FORM AND BASIC MEANING OF THE SIMPLE PRESENT TENSE ...4. 4
 • USING FREQUENCY ADVERBS: ALWAYS. USUALLY. OFTEN. SOMETIMES. SEL.DOM. R.4REL.Y. N E W . ......4..6
 • USING FREQUENCY ADVERBS WITH BE .......4..7
 • PRONUNCIATION OF FINAL -S: /Z/ AND /S/ ....4.9
 • SPELLING AND PRONUNCIATION OF FINAL -ES ....... . ...5 1
 • ADDING FINAL -S/-ES TO WORDS THAT END IN -Y .......... . 1
 • IRREGULAR SINGULAR VERBS: HAS, DOES, GOES ...5. 2
 • SUMMARY: SPELLING AND PRONUNCIATION OF -SAND -ES ......5. 4
 • THE SIMPLE PRESENT . NEGATIVE ...... 57
 • THE SIMPLE PRESENT: YESNO QUESTIONS .. 6 I
 • THE SIMPLE PRESENT: ASKING INFORMATION QUESTIONS
 • WITH WHERE. .......6..4
 • THE SIMPLE PRESENT: ASKING INFORMATION QUESTIONS
 • WITH WHEN AND WHAT TIME ...........6..6
 • SUMMARY: INFORMATION QUESTIONS WITH BE AND DO 6 7
 • USING lTTO TALK ABOUT TIME .......7..2
 • PREPOSITIONS OF TIME ..7.3
 • USING ITTO TALK ABOUT THE WEATHER ...7..4

Chapter 3 EXPRESSING PRESENT TIME (PART 2)

 • BE + JNG: THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE .......8 4
 • SPELLING OF -ZNG
 • THE PRESENT PROGRESSIVE. QUESTIONS. ....8..9
 • THE SIMPLE PRESENT vs . THE PRESENT PROGRESSIVE ...... 92
 • NONACTION VERBS NOT USED IN THE PRESENT PROGRESSIVE .9 5
 • SEE, LOOKAT, WATCH, HEAR, AND LISTEN TO .....9..7
 • NEED AND WANT + A NOUN OR AN .....9..8
 • WOULD LIKE .1..0..0
 • WOULDLIKEvs. LJKE .....1 01
 • THINK ABOUT AND THINK THAT. ....1..0. 2
 • THERE + BE ..........1. 06
 • THERE + B E YESNO QUESTIONS ..... i ...........1. 07
 • THERE + B E ASKING QUESTIONS WITH HOWMANY .......1.0 9
 • PREPOSITIONS OF LOCATION. ... ..... ....1...1

Chapter 4 NOUNS AND PRONOUNS

 • NOUNS: SUBJECTS AND OBJECTS .....1..2..7
 • ADJECTIVE + NOUN .......1..2. 9
 • SUBJECT PRONOUNS AND OBJECT PRONOUNS ...... 131
 • NOUNS: SINGULAR AND PLURAL ....... 134
 • NOUNS: IRREGULAR PLURAL FORMS .........1..3..9.
 • NOUNS: COUNT AND NONCOUNT ...1..4..1
 • USINGANvs .A ........... ...1..4..3
 • USING A/AN vs . SOME ....1.. 4 4
 • MEASUREMENTS WITH NONCOUNT NOUNS ........1..5.0
 • USING THE. ........1..5.6.
 • USING 0 (NO ARTICLE) TO MAKE GENERALIZATIONS ...1..6 0
 • USING SOME AND ANY .1. 6 1
 • INDEFINITE PRONOUNS: SOMETHING, SOMEONE,
 • ANYTHING, ANYONE ..... 163
 • INDEFINITE PRONOUNS: NOTHING AND NO ONE 164

Chapter 5 EXPRESSING PAST TIME .v. ..

 • USING BE: PAST TIME ... ....... 171
 • PAST OF BE: NEGATIVE . 172
 • PAST OF BE: QUESTIONS ......1..7.3
 • THE SIMPLE PAST TENSE: USING -ED ..... . ..1. 77
 • PAST TIME WORDS: YESTERDAY, LAST, AND AGO ......... 178
 • PRONUNCIATION OF -ED: It/, Id/, AND ladl .....1 80
 • SPELLING OF -ED VERBS ......... .......... 183
 • SPELLING OF -ED AND -ING: TWO-SYLLABLE VERBS .......1 86
 • THE SIMPLE PAST: IRREGULAR VERBS ........ ... ........... 190
 • THE SIMPLE PAST: NEGATIVE .. ........1 92
 • THE SIMPLE PAST: YES/NO QUESTIONS ..... 9
 • MORE IRREGULAR VERBS 198
 • THE SIMPLE PAST: USING WHERE, WHEN, WHAT TIME,AND WHY

 • QUESTIONS WITH WHAT ......... .... ...........2..0..6.

 • QUESTIONS WITH WHO .........2..0 9

 • ASKING ABOUT THE MEANING OF A WORD ........... 212

 • MORE IRREGULAR VERBS .... .. .........2..1..3

 • BEFORE AND AFTER IN TIME CLAUSES ...... 216

 • WHEN IN TIME CLAUSES .... ... .......2.1..9.

Chapter 6

 • USING BE: PAST TIME ... ....... 171
 • PAST OF BE: NEGATIVE . 172
 • PAST OF BE: QUESTIONS ......1..7.3
 • THE SIMPLE PAST TENSE: USING -ED ..... . ..1. 77
 • PAST TIME WORDS: YESTERDAY, LAST, AND AGO ......... 178
 • PRONUNCIATION OF -ED: It/, Id/, AND ladl .....1 80
 • SPELLING OF -ED VERBS ......... .......... 183
 • SPELLING OF -ED AND -ING: TWO-SYLLABLE VERBS .......1 86
 • THE SIMPLE PAST: IRREGULAR VERBS ........ ... ........... 190
 • THE SIMPLE PAST: NEGATIVE .. ........1 92
 • THE SIMPLE PAST: YES/NO QUESTIONS ..... 9
 • MORE IRREGULAR VERBS 198
 • THE SIMPLE PAST: USING WHERE, WHEN, WHAT TIME,
 • AND WHY . ........ ...2.0..3..
 • QUESTIONS WITH WHAT ......... .... ...........2..0..6.
 • QUESTIONS WITH WHO .........2..0 9
 • ASKING ABOUT THE MEANING OF A WORD ........... 212
 • MORE IRREGULAR VERBS .... .. .........2..1..3
 • BEFORE AND AFTER IN TIME CLAUSES ...... 216
 • WHEN IN TIME CLAUSES .... ... .......2.1..9.
 • EXPRESSING FUTURE TlME
 • FUTURE TIME: USING BE GOING TO. ....:... ... :.L ...L . 2.3. 1
 • WORDS USED FOR PAST TIME AND FUTURE TIME ..........2..3. 5
 • USING A COUPLE OF OR A FEW WITH AGO (PAST) AND LV (EUTURE) ....... 238
 • USING TODAY, TONIGHT, AND THIS + MORNING,
 • AFTERNOON, EVENING, WEEK, MONTH, YEAR ...2.3..9
 • FUTURE TIME: USING WILL. ....2. 42
 • ASKING QUESTIONS WITH WIU. ......2..4. 3
 • VERB SUMMARY: PRESENT, PAST, AND FUTURE ........... ....2..4 5
 • VERB SUMMARY: FORMS OF BE ......2..4..6
 • USING WHAT + A FORM OF DO ....... .. .........2..5. 1
 • MAYIMIGHTvs . WILL ....2.5..3
 • MAYBE (ONE WORD) vs . MAYBE (TWO WORDS) . ....2. 55
 • FUTURE TIME CLAUSES WITH BEFORE, AFTER, AND WHEN ....2. 58
 • CLAUSES WITH IF .........2..6. 0
 • EXPRESSING HABITUAL PRESENT WITH TIME CLAUSES AND
 • IF-CLAUSES .....2..6.3.. ....
 • MORE IRREGULAR VERBS ......2..6.6.. .
 • MORE IRREGULAR VERBS ....... ... ...2..7..0

Chapter 7 EXPRESSING ABILITY

 • USING CAN ..2. 81
 • USING CAN: QUESTIONS 2. 82
 • USING KNOWHOW TO ....2. 84
 • USING COULD: PAST OF CAN ....2. 85
 • USING VERY AND TOO + ADJECTIVE . 287
 • USING TOO MANY AND TOO MUCH + NOUN ........... 290
 • USING TOO + ADJECTIVE + INKNITIW ......2..9. 3
 • USING TOO + ADJECTIVE + FOR (SOMEONE) + INFINITIVE ......... 294
 • USING ADJECTIVE + ENOUGH ... 295
 • USING ENOUGH + NOUN AND MORE + NOUN ......... 297
 • USING ENOUGH + INFINITIVE ... 299
 • USING BERBLB TO ..........3. 01
 • POLITE QUESTIONS: MAYI. COULD I. AND CANI. ...3 02
 • POLITE QUESTIONS: COULD YOU AND WOULD YOU ........, 304
 • IMPERATIVE SENTENCES ...........3. 07
 • USING TWO. TOO. AND TO ........3. 10
 • MORE ABOUT PREPOSITIONS: AT AND IN FOR LOCATIONS ........3 11
 • MORE IRREGULAR VERBS 321

Chapter 8 NOUNS . ADJECTIVES AND PRONOUNS . . ... > ., I - 1

 • MODIFYING NOUNS WITH ADJECTIVES AND NOUNS . 325
 • WORD ORDER OF ADJECTIVES ....3..2.9.
 • EXPRESSIONS OF QUANTITY: ALL OF. MOST OF. SOME OF .3.3 4
 • EXPRESSIONS OF QUANTITY: SUBJECT-VERB AGREEMENT ... 336
 • EXPRESSIONS OF QUANTJ3Y ONE OF. NONE OF ......3..3.7
 • USING EVERY ...........3..4..1
 • POSSESSIVE NOUNS ...........3.4..3..
 • POSSESSIVE: IRREGULAR PLURAL NOUNS ......3..4..5
 • POSSESSIVE PRONOUNS: MINE, YOURS. HIS. HERS,OURS, THEIRS ....... ... .......3..4..7
 • QUESTIONS WITH WHOS6 ...........3..5..1
 • SUMMARY: USES OF THE APOSTROPHE ...........3..5.2..
 • SUMMARY: USES OF NOUNS .........3..5.5.
 • CONNECTED NOUNS: NOUN +AND/OR+ NOUN ......3..5..7
 • SUMMARY: USES OF ADJECTIVES ...........3..6..0
 • SUMMARY.. PERSONAL PRONOUNS .........3..6. 3
 • INDIRECT OBJECTS 3..6..4.
 • INDIRECT OBJECTS: USING FOR. ..........3.6..7.. .
 • INDIRECT OBJECTS W m B UY,G ET, MAKE .... . ...........3 69
 • INDIRECT OBJECTS WITH EXFLAlN AND INTRODUCE .........3. 70
 • MORE IRREGULAR VERBS 3..7..5.

Chapter 9 MAKING COMPARISONS

 • COMPARISONS: USING THE SAME (AS). SIMILAR (TO).AND DIFFERENT (PROM). .....3 79
 • COMPARISONS: USING LIKE AND ALIKE 3. 82
 • THE COMPARATIVE: USING -ER AND MORE . 3 83
 • USING AS ... AS; USING LESS ....... 389
 • USING BUT ....3..9..3
 • USING VERBS AFTER BUT ... 395
 • THE SUPERLATNE: USING -ESTAND MOST .....3. 98
 • USING ONE OF + SUPERLATIVE + PLURAL NOUN ........ 405
 • ADJECTIVES AND ADVERBS ..4 11
 • MAKING COMPARISONS WITH ADVERBS ..........4 14
 • USING AS ...A S WITH ADVERBS ...4. 16

Chapter 10 EXPRESSING IDEAS WITH VERBS

 • USING SHOULD ..........4..2 0
 • USING LET'S ..4..2 3
 • USING HAVE + INFINITIVE (HAS TOIHAVE TO) ... 424
 • USING MUST ...4..2 7
 • MODAL AUXILIARIES 430
 • SUMMARY CHART: MODAL AUXILIARIES AND
 • SIMILAR EXPRESSIONS ......... 431
 • THE PRESENT PROGRESSIVE AND THE PAST PROGRESSIVE . 434
 • USING WHILE WITH THE PAST PROGRESSIVE .. 438
 • WHILE vs . WHEN IN PAST TIME CLAUSES 4 38
 • SIMPLE PAST vs . PAST PROGRESSIVE ........4. 0
 • USING HAVE BEEN (THE PRESENT PERFECT) ...4 4
 • USING SINCE-CLAUSES ........4. 46
 • FORM OF THE PRESENT PERFECT 4. 48
 • USING NEVBR WITH THE PRESENT PERFECT ...4 49
 • PRESENT PERFECT: QUESTIONS AND NEGATIVES ....... 450
 • USING EVBR WITH THE PRESENT PERFECT .....4. 51
 • THE PRESENT PERFECT: QUESTIONS WITH HOW LONG ........ 453
 • PAST PARTICIPLES OF COMMON IRREGULAR VERBS ..4 55

Appendix 1 THE ENGUSH ALPHABET .......... AI

Appendix 2 NUMBERS .......... ~2

Appendlx 3 DAYS OF THE WEEK AND MONTHS OF THE YEAR .. A3

Appendlx 4 WAYS OF SAYING ME TIME ... A4

Appendix 5 IRREGULAR VERBS ....... AS

INDEX ......I. NDEX 1

Down Load on Pdf Click!!! (Pass = py6figd )

กลับหน้าหลัก

***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***

4 ความคิดเห็น:

 1. ถ้าเป็นประโยชน์ขอความอนุเคราะห์หน่อย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 30, 2561

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. ได้ความรู้มากเลยครับ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ