ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 26

รวมรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน ดีที่สุด ในประเทศไทย

รวมรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เผิ่อว่า สักวันอาจมีประโยชน์ และแนะนำคนทียังไม่รู้

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสาททางยา

 • 1. ศ.น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (รพ.รามา)
 • 2. ศ.น.พ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ (รพ.ศิริราช)
 • 3. ศ.น.พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (รพ.จุฬา)
 • 4. น.พ.ยรรยงค์ ทองเจริญ (รพ.กรุงเทพฯ)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางเดินอาหาร

 • 1. ศ.น.พ.สุขา คุระทอง (รพ.รามา)
 • 2. ร.ศ.น.พ.พินิจ กุลลวณิชย์ (รพ.จุฬา)
 • 3. ศ.น.พ.สั จจพันธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (รพ.จุฬา)
 • 4. น.พ. เกรียงไกร อัครวงศ์ (รพ.สมิติเวช)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เด็ก

 • 1. น.พ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (รพ.รามา)
 • 2. พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา (รพ.ศิริราช)
 • 3. พ.ญ.จาดศรี ประจวบเหมาะ (รพ.กรุงเทพฯ)
 • 4. น.พ.วิโรจน์ สืบหลิววงศ์ (รพ.จุฬา)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่าตัดทั่วไป

 • 1. น.พ.เพรา นิวาตวงศ์ (รพ.พร้อมมิตร)
 • 2. น.พ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ (รพ.รามา)
 • 3. น.พ.กฤษณ์ จาฏมระ (รพ.จุฬา)
 • 4. น.พ.ณรงค์ เลิศอักรมณี (รพ.ศิริราช)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สูติกรรม

 • 1. ศ.น.พ.สมหมาย ถุงสุวรรณ์ (รพ.ศิริราช)
 • 2. น.พ.ประมวล วีรุตเสน (รพ.จุฬา)
 • 3. น.พ.ไพจิ ตร เจริญขวัญ (รพ.ราชวิถี)
 • 4. น.พ.กำแหง จาตุรจินดา (รพ.รามา)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผิวหนัง

 • 1. พ.ญ.ปรียา กุลลวณิชย์ (รพ.แจ่มจันทร์)
 • 2. พ.อ.น.พ.กฤษฎา ดวงอุไร (รพ.พระมงกุฏ)
 • 3. พ.ญ.เพ็ญวดี ทิมพัฒนพงษ์ (รพ.รามา)
 • 4. พ.ญ. พิมลวรรณ กฤติกรังสรรค์ (รพ.สถาบันโรคผิวหนัง)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู คอ จมูก

 • 1. น.พ.ประพจน์ คล่องสู้ศึก(รพ.วิชัยยุทธ)
 • 2. น.พ.ศัลยเวช เลขะณุก (รพ.สหการแพทย์)
 • 3. น.พ.คณิต มันตาภรณ์ (รพ.รามา)
 • 4. น.พ.ประธาน สูตะบุตร (รพ.กรุงเทพฯ)
 • 5. พ.ญ.สุจิตรา ประสานสุข (รพ.ศิริราช)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตา

 • 1. น.พ.ธนัญชัย อติแพทย์ (รพ.รามา)
 • 2. น.พ.สมอรรถ พัฒนกำจร (รพ.มงกุฎ)
 • 3. น.พ.ประจักษ์ ประจักชเวช (รพ.จุฬา)
 • 4. พ.ญ.โสมสราญ วัฒนโชติ (รพ.กรุงเทพฯ)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หัวใจและหลอดเลือด

 • 1. น.พ.ศุภชัย ไชธีรพันธุ์ (รพ.ศิริราช)
 • 2. พ.ญ.พึ่งใจ งามอุโฆษ (รพ.จุฬา)
 • 3. น.พ.นิธิ มหานน (รพ.ศิริราช)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไต

 • 1. น.พ.วิศิษฐ์ สิตปรีชา (รพ.จุฬา)
 • 2. น.พ.สง่า นิลวรางกุล (รพ.ศิริราช)
 • 3. พ.ญ.อุ ษณา ลุวีระ (รพ.พระมงกุฎ)
 • 4. น.พ.สุ ชาติ อินทรประสิทธิ์ (รพ.รามา)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปอด

 • 1. น.พ.ยศวี สุขมาลจันทร์ (รพ.กรุงเทพฯ)
 • 2. น.พ.อรรถ นานา (รพ.ศิริราช)
 • 3. น.พ.ประกิจ วาทีสาถกิจ (รพ.รามา)
 • 4. น.พ.ประสิทธิ์ กีรติกานน (รพ.สมิติเวช)

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กระดูก

 • 1. น.พ.เจริญ โชติกวณิชย์ (รพ.ศิริราช)
 • 2. น.พ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ (รพ.ภูมิพล)
 • 3. น.พ.ชายธวัช งามอุโฆษ (รพ.จุฬา)
 • 4. พลตรีสุปรียา โมคขเวช (รพ.พระมงกุฏ)


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลังใจด้วยนะครับ***

เครดิต copy มาจากเมลล์ฟอร์เวิร์ด ไม่ทราบว่าใครเป็นคนรวบรวม ขอขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น: