ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 4

คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า

คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า

Electrical System Design Handbook



 • สารบัญ
 • หน้า
 • บทที่ 1 สายไฟฟ้า 2
  • 1.1 บทนา 2
  • 1.2 ส่วนประกอบของสายไฟฟ้า 2
  • 1.3 ประเภทของสายไฟฟ้า 3
  • 1.4 สายควบ 9
 • บทที่ 2 ท่อร้อยสาย 14
  • 2.1 บทนา 14
  • 2.2 ชนิดของท่อร้อยสาย 14
  • 2.3 ข้อกาหนดในการคานวณ 23
 • บทที่ 3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 33
  • 3.1 บทนา 33
  • 3.2 พิกัดกระแสของ circuit breaker 33
  • 3.4 แผงย่อย ( Panelboards) 39
 • บทที่ 4 หม้อแปลงไฟฟ้า 45
  • 4.1 บทนา 45
  • 4.2 ชนิดของหม้อแปลง 45
  • 4.3 การป้องกันหม้อแปลง 46
  • 4.4 การติดตั้งหม้อแปลง 47
  • 4.5 การตรวจสภาพทั่วไปของหม้อแปลง 48
  • 4.6 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า 48
  • 4.7 นั่งร้านหม้อแปลง 50
  • 4.8 ลานหม้อแปลง (Transformer Yard ) 51
  • 4.9 การกาหนดขนาดหม้อแปลง 54
  • 4.10 ข้อกาหนดในการคานวณ 54
  • 4.11 การกาหนดขนาดหม้อแปลง 54
 • บทที่ 5 การต่อลงดิน 57
  • 5.1 บทนา 57
  • 5.2 ประเภทของการต่อลงดิน 57
  • 5.3 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System grounding) 57
  • 5.4 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (Service Equipment Grounding) 63
  • 5.5 การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding) 66
 • บทที่ 6 มอเตอร์ไฟฟ้า 74 6.1 บทนา 74
  • 6.2 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า 74
  • 6.3 การป้องกันการลัดวงจรของมอเตอร์ไฟฟ้า 76
  • 6.4 วงจรสายป้อนมอเตอร์ 76
  • 6.5 ข้อกาหนดในการคานวณ 78
 • บทที่ 7 การออกแบบระบบไฟฟ้า 89
  • 7.1 บทนา 89
  • 7.2 วงจรย่อย 89
  • 7.3 สายป้อน 90
  • 7.4 สายประธาน 91
  • 7.5 การเผื่อโหลด 92
  • 7.6 การจัดทารายการโหลด (Load Schedule) 92
 • บทที่ 8 การติดตั้งระบบไฟฟ้า 107
  • 8.1 การติดตั้งมีกฎเกณฑ์ 107
  • 8.2 การติดตั้งท่อ RMC 108
  • 8.3 บุชชิ่ง (Bushing) 110
  • 8.4 การเดินสายเปิดหรือเดินลอยในระบบแรงดันสูง 112
  • 8.5 การฝังดินใต้อาคาร (Underground Cable Building) 114
  • 8.6 การต่อสายหรือต่อแยก (Splices and Tap) 115
  • 8.7 วงจรย่อย (Branch Circuit, BC) 117
  • 8.8 สายล่อฟ้า 119
  • 8.9 ระยะในการติดตั้งอุปกรณ์ 122
 • ภาคผนวก 126
 • ภาคผนวก ก. ตารางที่เกี่ยวข้องกับสายไฟฟ้า 126
 • ภาคผนวก ข. ตารางเกี่ยวข้องกับท่อร้อยสาย 132
 • ภาคผนวก ค. ตารางที่เกี่ยวข้องกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ 142
 • ภาคผนวก ง. ตารางที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้า 143
 • ภาคผนวก จ. ตารางที่เกี่ยวข้องกับการต่อหลักดิน 144
 • ภาคผนวก ฉ. ตารางที่เกี่ยวข้องกับการคานวณโหลด 145








***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลังใจด้วยนะครับ***

เครดิต
บริษัท เมกกะ – เจ จากัด
สายไฟฟ้า 2

8 ความคิดเห็น: