ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, กันยายน 27

ความรู้รอบตัว ชุดที่ 18 ศาสนาสำคัญของโลก



ศาสนาพุทธ

 • 1.พระพุทธศาสนา มีคำสอนที่ว่าด้วยหลักใหญ่ ๆ สรุปได้ว่าอย่างไร? ตอบ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • 2.ใครเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา? ตอบ พระพุทธเจ้า
 • 3.ชื่อเดิมของพระพุทธเจ้าคือ? ตอบ สิทรธัตถะ
 • 4.ชื่อเรียกที่หมายถึงพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างบอกมาสัก 4 ชื่อ? ตอบ โคดม พระศากยมุนี พระพุทธะ และพระโคตมะ
 • 5.พุทธศาสนา มีบ่อเกิดอยู่ทีใหน? ตอบ ในประเทศอินเดีย
 • 6.พระพุทธเจ้าประสูติเมื่อไร? ตอบ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อน พุทธศักราช 80 ปี
 • 7.สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าคือ? ตอบ สวนลุมพีนีนอกเมีองกบิลพัสดุ์
 • 8.ใครเป็นพระราชบิดา และพระราชมารดาของพระพุทธเจ้า? ตอบ พระเจ้าสุทโธทนะ กับพระนางสิริมหามายา
 • 9.โอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ มีชื่อว่าอะไร? ตอบ ราหุล
 • 10.ใครเป็นคนทำนายว่า เจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นศาสดาเอกของ โลก? ตอบ ฤๅษีกาฬเทวิน
 • 11.เกิดอะไรขึ้นแก่เจ้าชายสิทธัตกะ เมื่อพิธีแรกนาขวัญตอนกุมาร อายุได้ 7 พรรษา? ตอบ ราชกุมารสิทธัตถะเข้าสมาธิใด้เป็นครั้งแรก
 • 12. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรศเมื่อพระชนมายุเท่าใด? ตอบ 16 พรรษา
 • 13.ใครเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ? ตอบ พระนางพิมพา หรือ นางยโสธรา
 • 14. เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเมื่ออายุเท่าไร? ตอบ 29 พรรษา
 • 15.ทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้ออกบวช? ตอบ เพราะต้องการแสวงหา หนทางช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากความทุกข์ได้
 • 16.เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชทีไหน? ตอบ ริมฝั่งแม่นํ้าเนรัญชรา แคว้น มคธ
 • 17.ใครติดตามเจ้าชายสิทธัตถะไป เมื่อเสด็จหนีออกบวช? ตอบ นาย ฉันทะ สารถีผู้ซื่อสัตย์
 • 18.แรกทีเดียวใครเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะ? ตอบ ฤๅษีอุทกดาบส กับอาฬารดาบส
 • 19.เจ้าชายสิทธัตถะพบความสำเรืจด้วยคนอื่นสอนให้หรือ พบเอง? ตอบ พบเอง
 • 20.เจ้าชายสิทธัตถะทรงทรมานพระองค์อยู่นานเท่าไร จึงสำเร็จ ตรัสรู้ธรรมวิเศษ? ตอบ เป็นเวสา 6 ปี
 • 21.พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร? ตอบ ตรัสรู้ อริยสัจ 4 คือความจริงอัน ประเสริฐ 4 ประการ ที่จะทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ได้อย่างเดึดขาด มี 4 อย่าง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
 • 22.พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทีไหนและเมื่อไร? ตอบ ที่พุทธคยา เมื่อวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อน พ.ศ. 45 ปี
 • 23.ใครมาอยู่เฝ้าพระพุทธเจ้าบ้าง เมื่อพระองค์ทรงทระทำทุกรกิริยา อยู่ ? ตอบ ฤๅษีปัญจวัคคีย์
 • 24.ปัญจวัคคีย์ คืออะไร? ตอบ ฤๅษี 5 ตน มีชื่อว่า โกณฑัญญะ,วัปปะ, ภัททิยะ, มหานามะ, และอัสสชิ
 • 25.ปฐมเทศนา คืออะไร? ตอบ เทศนาครั้งแรก หมายถึง ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ในวันขึ้น 15 เดือน 8 หลังจากวันตรัสรู้สองเดือน ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมีองพาราณสี
 • 26.เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น พระองค์มีพระชนมายุเท่าไร? ตอบ 35 พรรษา
 • 27.พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่ไหน และเมื่อไร? ตอบ ปรินิพานที่เมืองกุสินารา เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ 6 พอดี
 • 28.ใครเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า? ตอบ พระสารีบุตร เป็นอัครสาวก เบื้องขวา และพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย
 • 29.ใครเป็นผู้จดจำคำสอนของพระพทุธเจ้าได้มาทที่สุด? ตอบ พระอานนท์
 • 30.“รัตนตรัย" แปลว่าอะไร? ตอบ แก้ว 3 ดวง คีอ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • 31.ศีลของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้มีกี่อย่าง อะไรบ้าง? ตอบ มี5อย่าง คือ ศีล 5 ข้อ ศีล 8 ข้อ สำหรับฆราวาส,คีล 10 ข้อ สำหรับสามเณร, ศีล 227 ข้อ สำหรับภิกษุ,และศีล 311ข้อ สำหรับภิกษุณี
 • 32.ใครเป็นอัครสาวก ผู้เลิศด้วยกำลังของพระพุทธเจ้า? ตอบ พระโมคคัลลานะ
 • 33.มีคำสอนใดบ้าง ที่แสดงว่า พระพุทธเจ้าสอนแต่สิ่งที่มีเหตุผลเท่านั้น? ตอบ เยธมฺมมา เหตุปปพวา เตสังเหตังถาคโน เตสญจโย นิโรโธร เอวัง วาที มหาสมโณ แปลว่า “ทระพุทธเจ้าสอนว่า ธรรมใดย่อมเกิดแต่เหตุ เมื่อเหตุดับธรรม•นั้นย่อมดับไปด้วย”
 • 34.ใครเป็นอัครสาวกผู้มีรูปร่างคล้ายคลีงกับพระพุทธเจ้ามากที่สุด? ตอบ พระสารีบุตร
 • 35.คำว่า “นิพพาน” กับ “ปรินิพพาน” ต่างกันอย่างไร? ตอบ คำว่า นิพพาน แปลว่า กิเลสดับ ส่วนคำว่า ปรินิพพาน แปลว่า ดับโดยรอบ คือ ร่างกายแตกดับด้วย คือ ตายนั้นเอง
 • 36.วันสำคัญของพระพุทธศาสนา มีอะไรบ้างบอกมาสัก 2 อย่าง? ตอบ วันวิสาขบูขา และวันมาฆบูชา
 • 37.กษัตริย์ที่มีชื่อเลียงในการเผยแพร่พุทธศาสนาของอินเดียคือใคร? ตอบ พระเจ้าอโศกมหาราข
 • 38.“ไตรปิฏก’' หมายถึงอะไร? ตอบ คัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จัดเป็นหมวดหมู่แล้วที่เรียกว่าพระธรรมวินัย มี 3 หมวด คือ วินัยปิฏก สุตตันตปิฏก และอภีธรรมปิฏก
 • 39. พุทธบริษัท หมายถึงอะไร? ตอบ สาวกของพระพุทธเจ้า 4 พวก ได้แก่ ภีกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา
 • 40.พ.ศ.เริ่มมีเมื่อไร? ตอบ ของไทยเริ่มมีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ล่วงไปแล้ว 1 ปี

ศาสนาคริสต์

 • 41.ใครเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์? ตอบ พระเยชู
 • 42.พระเยซูเป็นบุตรของใคร? ตอบ เป็นลูกของพระนางมารี Mary ชื่ง เชื่อกันว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้มาเกิดเอง เพราะปรากฏว่าพระองค์ไม่มี พระบิดา
 • 43. พระเยซูประสูติที่ไหน เมื่อไร? ตอบ ประเทศ อิสราเอลปัจจุบันนี้


อ่านต่อ คลิก......



Download Click!!! Here!!!






***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลังใจด้วยนะครับ***


เครดิต
เว็ปเพื่อนบ้าน(โหลดจากเว็ปบิตไม่รู้ใครปล่อยถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น