ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันจันทร์, มีนาคม 30

ข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี


ข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี: การทบทวนและวิเคราะห์ Food-Based Dietary Guidelines: Review and Analysis

ข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Food-Based Dietary Guidelines, FBDGs) เป็นองค์ประกอบหรือเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อ
ให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ โรคขาดสารอาหาร และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

สารบัญ • บทนำ 1
 • ความสำคัญของข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
 • ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาข้อแนะนำการบริโภคอาหาร
 • การจัดทำข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
 • ข้อแนะนำการบริโภคอาหารของประเทศต่างๆ
 • ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
 • ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ในเด็ก 6 ขวบถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • ข้อปฏิบัติการให้อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีในทารกและเด็กเล็ก
 • คำแนะนำการบริโภคอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์
 • ข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ
 • ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย:
 • ข้อเสนอแนะการปรับปรุงและความท้าทายในศตวรรษที่
 • สรุป
Download เอกสาร คลิก!!!

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ,สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี,สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 1 ความคิดเห็น: