ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 10

จาริกบุญ-จารึกธรรม

จาริกบุญ-จารึกธรรม

นำ จาริกในงานพิมพ์


 • สารบัญ……………………………………………………………………………………(๙)
 • ลำ ดับกาลสังเขป…………………………………………………………………………..(๑๗)
 • จาริกบุญ-จารึกธรรม…………………..………………..๑
 • ๑ ย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธภูมิ.......................................................... ๑
 • มองผ่านๆ ข้ามพุทธกาล สู่ยุคอโศก............................................๓
 • ชมพูทวีปในพุทธกาล .........................................................................๓
 • วัชชีสูญอำนาจ - มคธขึ้นเป็นศูนย์อำนาจ.............................................๙
 • ถ้าไม่ประมาท ก็ไม่เสื่อม..................................................................๑๒
 • มคธผ่านสู่ยุคอโศก .........................................................................๑๔
 • ทรัพย์และอำนาจ สู่ความหมายและคุณค่าใหม่.................................๑๙
 • มาถึงถิ่นพระเจ้าอโศกแล้ว ต้องรู้ไว้..........................................๒๗
 • ศิลาจารึกอโศก เป็นของพระเจ้าอโศกมหาราชแน่หรือ ........................๒๗
 • อโศกมหาราช - อโศกธรรม..............................................................๓๑
 • ธรรมวิชัย: หลักการใหญ่ที่นำเข้าสู่พุทธธรรม .....................................๓๕
 • อโศกธรรม หรือคหัฐวินัย .................................................................๓๗
 • ดูพุทธพจน์แล้ว อ่านธรรมโองการเทียบ.............................................๔๔
 • เทียบกันแล้ว ควรสรุปได้.................................................................๕๑
 • ความกล้าหาญในทางสันติ..............................................................๕๖
 • เลิกบูชายัญ เพียงเป็นฐาน สู่ความงอกงามในธรรม............................ ๖๑
 • ๒ เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ..................................................... ๖๙
 • ราชคฤห์: ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา.................................๖๙
 • ศรัทธาและปัญญา นำเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ........................................๗๒
 • ธรรม เป็นอิสระจากคน
 • คนถึงธรรม เป็นอิสระจากสังขาร..................................................๗๖
 • เอาธรรมไปเป็นหลักประกันชีวิตและสังคมไว้
 • ให้เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม .......................................................๘๓
 • ๓ ความยิ่งใหญ่ ที่ทำ ให้ทั้งเจริญและเสื่อม........................................ ๘๙
 • พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ก็เกิดการศึกษาแก่มวลชน.........................๘๙
 • วัดในพระพุทธศาสนา: ต้นกำเนิดมหาวิทยาลัยของโลก ......................๙๓
 • นาลันทากับความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนาจากอินเดีย ................๙๗
 • อวสานมาถึง เมื่อทัพมุสลิมเตอร์กลงดาบสุดท้าย ............................ ๑๐๒
 • ร่องรอยที่เหลืออยู่และเค้าการฟื้นฟูหลังหมดสิ้นไปแล้ว.................. ๑๐๕
 • พระพุทธศาสนาในมือของพุทธบริษัท ............................................ ๑๐๗
 • ๔ หัวใจธรรม จากจุดศูนย์กลาง.................................................๑๑๓
 • ราชคฤห์: ศูนย์อำนาจการเมือง เรื่องที่ร้อน ..................................... ๑๑๔
 • ก) ราชคฤห์ ถึง ปาตลีบุตร ..................................................................... ๑๑๔
 • ข) เรื่องของราชคฤห์............................................................................ ๑๑๗
 • มาฆบูชา กับ หัวใจพระพุทธศาสนา...................................... ๑๑๘
 • จากราชคฤห์นั้น เวฬุวันแผ่ความร่มเย็นแห่งมาฆบูชา ....................... ๑๑๘
 • สาระของโอวาทปาฏิโมกข์............................................................ ๑๒๑
 • ก) คาถาที่ ๑ ซึ่งเป็นตอนแรก .................................................................. ๑๒๒
 • ข) คาถาที่ ๒ คือตอนกลาง..................................................................... ๑๒๕
 • ค) คาถาที่ ๓ (กับครึ่งคาถา) คือตอนท้าย ..................................................... ๑๒๖
 • มาฆบูชา ขึ้นมาเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา............................ ๑๒๘
 • หัวใจเดียว แต่มีสี่ห้อง................................................................... ๑๓๑
 • วิธีอริยสัจ ได้ผลชะงัด ตั้งแต่สอนนักเรียน จนถึงปลุกระดมคน .......... ๑๓๖
 • ละชั่ว ทำดียังไม่พอ ต้องต่อด้วยไม่มีกิเลสเหลือในใจ ...................... ๑๓๙
 • มาฆบูชา กับ วาเลนไทน์.................................................... ๑๔๒
 • ความรัก วัดระดับการพัฒนาของคน.............................................. ๑๔๒
 • ถึงความรักจะดีก็ไม่พอที่จะเลี้ยงลูกและอภิบาลโลก....................... ๑๔๘
 • (๑๑)
 • มนุษย์กับมนุษย์รักกัน แต่มนุษย์ทุกคนต้องอยู่ให้ดีกับธรรม ..............๑๕๑
 • ให้รักกับรู้มาเข้าคู่ดูแลกัน ทั้งโลกจนถึงลูก จะสุขสันต์แท้จริง ........... ๑๕๕
 • มาฆบูชา พัฒนาความรักแห่งวาเลนไทน์และให้ดุลแห่งธรรม........... ๑๕๘
 • ๕ โพธิพฤกษ์ - โพธิญาณ ....................................................... ๑๖๕
 • ตรัสรู้ธรรม คือรู้เรื่องธรรมดา ..........................................................๑๖๘
 • ตรัสรู้แล้ว จะประกาศธรรมแสนยาก
 • คนเปิดปากปิดหูไม่อยากฟังว่าตัวต้องทำอะไร........................... ๑๗๓
 • จากเทพสู่ธรรม ธรรมกำหนดกรรม กรรมเรียกร้องสิกขา................... ๑๗๙
 • ก) จาก เทพสูงสุด เป็น ธรรมสูงสุด............................................................ ๑๗๙
 • ข) จาก “ธรรม” เพ่งแคบเข้ามาที่ “กรรม” ....................................................๑๘๐
 • ค) เพื่อให้ “กรรม” นำ ผลดี คนต้องมีการ “ศึกษา” ..........................................๑๘๑
 • มนุษย์ประเสริฐเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้............................................ ๑๘๔
 • พระรัตนตรัย ต้องรู้จักใช้ให้เป็นสรณะ............................................ ๑๘๙
 • พระรัตนตรัยเป็นยอดสรณะ
 • ที่โยงเราไปยังปัญญาซึ่งเห็นอริยสัจ........................................... ๑๙๓
 • ถ้าคนไม่ประสานกับธรรม
 • ก็ไม่มีทางแก้ปัญหาชีวิตและสังคม............................................ ๑๙๗
 • ๖ จุดเริ่มของแผ่นดินธรรม ........................................................๒๐๕
 • ฝนตกใหญ่ทำให้เวลาน้อย
 • เรียนได้เพียงที่ทางและถ้อยคำ.................................................. ๒๐๕
 • ก) ธรรมจักร ๒ ความหมาย .................................................................. ๒๐๕
 • ข) วัด ที่เหลือแต่ซาก........................................................................... ๒๐๗
 • ค) หลักศิลาจารึกอโศก แห่งที่เลื่องชื่อ........................................................ ๒๐๘
 • ง) เจาขัณฑีสถูป ............................................................................... ๒๐๙
 • จ) ธัมมราชิกสถูป ...............................................................................๒๑๐
 • ฉ) ธัมเมกขสถูป.................................................................................๒๑๑
 • ช) อิสิปตนมฤคทายวัน ทำ ไมเป็น สารนาถ.................................................... ๒๑๒
 • ฌ) พาราณสี ชื่อนี้ทำ ไมยืนยงนัก............................................................... ๒๑๔
 • (๑๒)
 • ๗ รักษาแผ่นดินไทย ให้เป็นแผ่นดินธรรม ....................................... ๒๑๙
 • พาราณสี ที่พระไทยมาศึกษา ................................................. ๒๒๐
 • ชาวพุทธไทย ใส่ใจบุญด้านทาน แต่การศึกษาไม่เอา ....................... ๒๒๐
 • - แม้แต่รัฐ ก็ยังคอยตัด ไม่ให้เด็กได้เรียนศีลธรรม ............................................. ๒๒๐
 • - ชาวพุทธไทย ไม่รู้ว่าความเป็นชาวพุทธอยู่ที่ไหน................................................ ๒๒๒
 • - พระเณรไทยก็เคว้งคว้าง ไม่รู้จะตั้งต้นและจะตั้งตัวไว้ที่ไหน.................................... ๒๒๓
 • - พระมาศึกษาในต่างแดนนี้ ถ้าก้าวให้ดี จะเป็นที่ตั้งต้นความหวังแก่สงฆ์ไทย ................... ๒๒๔
 • - พระเณรที่เรียนสายใหม่ ช่วยตรึงสถานการณ์ไว้............................................... ๒๒๕
 • พาราณสีถิ่นเริ่มตั้งหลัก แผ่ขยาย และสืบสายประเพณี................... ๒๒๖
 • เมตตาที่มีปัญญา จึงพาโลกสู่สันติสุขได้............................... ๒๓๑
 • เตอร์กจากไหน จึงมาอยู่ตุรกี......................................................... ๒๓๑
 • อิสลามรวมอาหรับ....................................................................... ๒๓๓
 • อิสลามแผ่ไพศาล......................................................................... ๒๓๖
 • ชีอะฮ์แยกออกมา......................................................................... ๒๓๘
 • สุหนี่นำอิสลามครองสเปน จ่อแดนจีน............................................ ๒๓๙
 • จากยุคมุสลิมอาหรับ เข้าสู่ยุคมุสลิมเตอร์ก
 • กาหลิฟเป็นใหญ่ แล้วกลายเป็นหุ่นเชิดของสุลต่าน..................... ๒๔๒
 • มุสลิมเตอร์ก มุสลิมมองโกล รุ่งแล้วเลือนลับ
 • คืนสู่มุสลิมอาหรับ ที่เป็นฐานเดิม.............................................. ๒๔๖
 • ๘ ถ้าสังเวชเป็น ก็จะได้เห็นธรรมกาย ............................................ ๒๕๑
 • ยิ่งเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก
 • ก็ยิ่งมีเครื่องบูชาที่จะถวายเพิ่มมากๆ......................................... ๒๕๒
 • เส้นทางพุทธกิจ: พุทธคยา ถึง กุสินารา .......................................... ๒๕๕
 • โปรยธรรมบนเส้นทางสู่ที่ปรินิพพาน .............................................. ๒๖๐
 • ก) ทางเสด็จ: ราชคฤห์ ถึง กุสินารา........................................................... ๒๖๐
 • ข) ธรรมหลักใหญ่ ที่เป็น พหุลานุศาสนี....................................................... ๒๖๑
 • ค) พุทธบริษัท ๔ มีคุณสมบัติอย่างไร จึงจะรักษาพระพุทธศาสนาได้........................... ๒๖๒
 • ง) ถ้ามรรคมีองค์ ๘ ยังมีการปฏิบัติอยู่ ผู้เป็นอรหันต์ก็ยังมีได้................................ ๒๖๓
 • จ) พระพุทธเจ้าล่วงลับไป ชาวพุทธมีธรรมวินัย เป็นศาสดา..................................... ๒๖๔
 • ฉ) พระวาจาสุดท้าย ที่ฝากไว้ ชาวพุทธจะต้องใส่ใจ ถือเป็นยอดสำ คัญ......................... ๒๖๕
 • ช) อนิจจัง เพื่อให้ไม่ประมาท ต้องประกบอนิจจัง ที่ปลงให้สบายใจ .............................๒๖๖
 • ฌ) อนิจจัง ให้สังเวช จะได้แข็งขันไม่ประมาท .................................................. ๒๖๗
 • ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไป ธรรมกายเจริญเอง .................................... ๒๗๐
 • ๙ ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์................................................ ๒๗๙
 • คติจากสังเวชนียสถาน............................................................ ๒๘๐
 • ทำประโยชน์ของตนให้ถูกให้ดี จะเป็นที่พึ่งของโลกได้...................... ๒๘๑
 • รูปกาย-ธรรมกาย ปรากฏและเป็นไป ที่สังเวชนียสถาน ๔................ ๒๘๖
 • มีโยนิโสมนสิการ เรื่องร้ายก็กลายเป็นดี......................................... ๒๙๐
 • พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะโยนิโสมนสิการ......................................... ๒๙๑
 • คิดปรุงแต่ง กับ คิดวิปัสสนา ......................................................... ๒๙๗
 • พระพุทธเจ้าเสด็จมา ประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์........................ ๒๙๙
 • อิสรภาพของมนุษย์จะได้มาด้วยการศึกษาที่ถึงธรรม...................... ๓๐๓
 • จะอาศัยสิ่งกล่อมอยู่สบายๆ
 • หรือจะใช้ความเพียรและปัญญาที่เป็นอิสระ............................... ๓๐๗
 • อย่าทิ้งความคิดปรุงแต่งเสียทันที
 • ถ้าปรุงแต่งดีได้ถึงฌานสมาบัติอย่างสูง .....................................๓๑๑
 • สมาธิมีประโยชน์มากมาย ต้องใช้ให้คุ้มและให้ครบ......................... ๓๑๗
 • หลายเรื่องที่ควรรู้ให้ชัด .......................................................... ๓๒๒
 • จะนอนคุดคู้อยู่ด้วยการอ้อนวอนปรารถนา
 • หรือจะเดินหน้าด้วยอธิษฐาน.................................................... ๓๒๒
 • ใช้เวลาสักนิด กับเรื่องภวังคจิต ..................................................... ๓๒๖
 • คนไทยอธิษฐานเพื่อจะได้ - พระให้อธิษฐานเพื่อจะทำ..................... ๓๒๙
 • ปัญญา ที่ชี้นำ ให้เข้ามาและเดินหน้าไปในทางสายกลาง................. ๓๓๓
 • ความได้ดุลพอดีที่เป็นลักษณะสำคัญของทางสายกลาง ................. ๓๔๐
 • สันโดษดี– สันโดษไม่ดี
 • ไม่สันโดษไม่ดี- ไม่สันโดษดี............................................................ ๓๔๓
 • ทางสายกลางแห่งความพอดี
 • มาลงที่ธรรมานุธรรมปฏิบัติเป็นอันหนึ่งเดียว............................. ๓๕๐
 • ๑๐ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์....................................๓๕๓
 • สาวัตถีถิ่นปิยชนเปี่ยมศรัทธา....................................................... ๓๕๓
 • เรื่องร้อนที่ราชคฤห์มาระงับได้ที่สาวัตถี......................................... ๓๕๘
 • เคารพรัก-ร่มเย็น เป็นบรรยากาศของสาวัตถี................................... ๓๕๙
 • ความไม่ประมาท คือความสามารถที่จะไม่เสื่อม.................. ๓๖๒
 • การเมืองของชมพูทวีป: สืบสู่อินเดียหลังพุทธกาล ........................... ๓๖๒
 • จะเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมก็ได้ปัจจัยสำคัญที่สุดคือตัวมนุษย์
 • และในตัวมนุษย์ปัจจัยสำคัญที่สุด คือกรรม-ไม่ประมาท............. ๓๖๙
 • ความไม่ประมาท คือความสามารถที่จะไม่เสื่อม
 • ความไม่ประมาท คือความสามารถจัดการกับอนิจจัง..................๓๗๒
 • ความประมาท สำคัญอย่างไร
 • จึงทำให้ความไม่ประมาท กลายเป็นธรรมยิ่งใหญ่........................... ๓๗๖
 • เรียบง่าย แต่ระวัง อย่าให้กลายเป็นมักง่าย..................................... ๓๗๙
 • ระบบทุกข์ภัยประดิษฐ์ดีกว่าปล่อยให้มักง่าย
 • แต่ผลที่ได้ไม่ยั่งยืน................................................................... ๓๘๑
 • มองอินเดียกับฝรั่ง ให้เห็นความแตกต่างที่เป็นคติแก่ไทย .................๓๘๕
 • ถ้ามนุษย์พัฒนาจริง ก็ต้องพ้นวงจรแห่งความเจริญแล้วเสื่อม...........๓๘๗
 • ไม่ประมาท จึงสามารถธำ รงทางสายกลาง............................ ๓๙๑
 • ความไม่ประมาท มาช่วยปรับให้พอดี
 • จึงเป็นทางสายกลาง................................................................ ๓๙๑
 • ดุลยภาพในระบบความสัมพันธ์
 • ทำให้ชีวิตและสังคมอยู่พอดี..................................................... ๓๙๓
 • ธรรมที่ตรัสไว้ต่างชุด ดุจเครื่องมือที่ใช้กับต่างงาน ........................... ๓๙๖
 • ดุลยภาพพื้นฐานที่ประสานคน กับธรรมชาติและสังคม............................. ๓๙๗
 • ธรรมเป็นบรรทัดฐานแห่งความถูกต้องของวินัย
 • วินัยเป็นบรรทัดฐานแห่งพฤติกรรมที่ถูกต้องตามธรรม..................๔๐๑
 • วินัยกันไว้ไม่ให้เอาธรรมมาอ้างในทางที่ผิด.................................... ๔๐๕
 • ความไม่ยึดมั่นที่แท้ต้องดูจากคติพระอรหันต์................................. ๔๐๗
 • ยํ้า: วินัยเอาปัจจัยพิเศษของมนุษย์เข้าไปใส่กระบวนธรรม ................๔๑๑
 • ชาวพุทธ คือ ผู้ปล่อยวางได้แต่ไม่ปล่อยปละละเลย ........................ ๔๑๓
 • เศรษฐกิจจะพอดีเมื่อมันทำหน้าที่เป็นปัจจัย
 • เศรษฐกิจพาวิบัติเมื่อมันถูกจัดเป็นจุดหมาย ............................. ๔๑๕
 • รู้ทุกข์จึงดับทุกข์ได้
 • ไม่ใช่รู้ทุกข์ไป แล้วกลายเป็นทุกข์.............................................. ๔๑๗
 • เข้าถึงระบบสัมพันธ์ของธรรมแล้ว
 • ก็จัดแยกจับโยงได้ทั่วสรรพสิ่ง................................................... ๔๑๙
 • ๑๑รักษาธรรม คือรักษาความเป็นไท ............................................๔๒๓
 • แนะนำถํ้าอชันตา-เอลโลรา........................................................... ๔๒๔
 • ก) หมู่ถํ้าอชันตา ................................................................................ ๔๒๖
 • ข) หมู่ถํ้าเอลโลรา............................................................................... ๔๒๘
 • - ข้อสังเกต เทียบระหว่างอชันตา กับเอลโลรา................................................... ๔๒๙
 • ถ้าแยกเป็น ก็มองเห็นพุทธศาสนา........................................ ๔๓๐
 • ถํ้ากับชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา..................................... ๔๓๐
 • หลังพุทธกาลนานนักหนา คามวาสี-อรัญญวาสีจึงมีขึ้นมา............... ๔๓๔
 • มองวัดถํ้า เห็นความคลี่คลาย หรือความคลาดเคลื่อน
 • เถรวาท-มหายาน-ฮินดู-เชน ทยอยมา เป็นปริศนายังค้าง ............ ๔๓๘
 • วัดถํ้า พุทธก็มีฮินดูก็ทำ
 • เกิดจากเงื่อนงำ หรือสื่อความหมายอะไร................................... ๔๔๑
 • จากเทพสูงสุด สู่ธรรมสูงสุด
 • มนุษย์พ้นอำนาจพรหม สู่ความเป็นพุทธ.................................... ๔๔๕
 • ฮินดูฟื้น พุทธศาสนาฟุบ............................................................... ๔๔๖
 • เค้าอวสานแห่งพุทธศาสนา ยกมาดูกันแค่นี้ก็มองเห็น...................... ๔๔๘
 • วัดถํ้า: พุทธ เชน ฮินดูเปลือกดูคล้าย เนื้อในคนละอย่าง.............................................. ๔๕๓
 • ดูของข้างเคียงให้ทั่ว จะเห็นของตัวว่าเป็นอย่างไร ........................... ๔๕๗
 • ถ้าจะยังเป็นพุทธ ต้องรักษาหลักการไว้....................................๔๖๐
 • พระรัตนตรัย: สื่อเชื่อมต่อ และส่งเข้าสู่ทาง..................................... ๔๖๐
 • ต้นโพธิ์พระสถูป พระพุทธรูป ทยอยมา
 • อชันตา-เอลโลรา แถมมีโพธิสัตวรูปด้วย..................................... ๔๖๔
 • พระโพธิสัตว์: เสริมพลังเดินหน้า หรือพาเขวออกจากทาง................. ๔๖๖
 • บทเรียนที่มักถูกลืม ...................................................................... ๔๗๑
 •  นารายณ์อวตาร......................................................................... ๔๗๑
 •  ศิวะอวตาร................................................................................ ๔๗๕
 •  ปุษยมิตร-มิหิรกุละ-ศาศางกะ โค่นในระหว่าง.................................. ๔๗๖
 • ทัพมุสลิมเตอร์ก ล้างปิดรายการ ................................................. ๔๗๘
 • ๑๗๐๐ ปีหลักการแค่นี้รักษาไม่ได้................................................ ๔๗๙
 • คู่ต่าง คือคู่เติม เสริมความรู้ธรรมให้เต็ม......................................... ๔๘๔
 • ภาคผนวก
 • ผนวก ๑: อินโดจีน-ย้อนอดีต เคียงคู่-อินโดนีเซีย……………………………………………..๔๙๑
 • ผนวก ๒: ความเป็นมาเดิม - การพิมพ์ ครั้งที่ ๑
 • คณะบุญจาริก …………………………………………………………………………….. ๕๒๐
 • คำ ปรารภ ………………………………………………………………………………… ๕๒๑
 • อนุโมทนา ………………………………………………………………………………..๕๒๒
 • หนังสือที่เป็นแหล่งข้อมูลเฉพาะบางอย่าง……….…………………………………………๕๒๔
 • อักษรย่อชื่อคัมภีร์…………………………………………………………………………………๕๒๕

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตะโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น