ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพุธ, พฤษภาคม 13

ธรรมาธิปไตยไม่มา

ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ


(จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)

 • สารบัญ
 • คำปรารภ ก
 • ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ ๑
 • (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์กับ นิติศาสตร์)
 • ๑. เป็นกลาง? กว้าง และ ไกล ๑
 • เขาไล่นายกฯ ชาวพุทธจะมีบทบาทอะไรดี ๑
 • เพื่อทุกกาล ไม่ใช่เฉพาะกิจ เป็นกลาง ไม่ใช่แค่กลุ่ม ๒
 • ถึงเอาชนะได้ก็ไร้ความหมาย ถ้าไม่หลุดจากวังวน ๕
 • เป็นกลาง ไม่ใช่อยู่กึ่งกลาง - ครึ่งๆ กลางๆ - ฉันไม่เกี่ยว ๗
 • ๒. ธรรมาธิปไตยกับ หรือ ใน ประชาธิปไตย ๑๐
 • ประชาธิปไตย กับธรรมาธิปไตย ต้องชัดว่าอันไหนเป็นอะไร ๑๐
 • ไม่มีระบอบการปกครอง ที่เรียกว่าธรรมาธิปไตย ๑๑
 • ธรรมาธิปไตย เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ ๑๓
 • จะตัดสินใจได้ดีคนต้องมีปัญญา จึงต้องมีการศึกษา ๑๕
 • อำนาจตัดสินใจ คือตัวกำหนดระบอบการปกครอง ๑๖
 • ตัดสินใจด้วยปัญญา โดยมีเจตนาเป็นธรรม คือ ธรรมาธิปไตย ๑๗
 • ในธรรมาธิปไตย จะเอาธรรมไหน ไว้ถกกันต่อไป ๑๘
 • ง ธรรมาธิปไตยไม่มาฯ
 • ๓. กฎคนทำต้องเพื่อ กฎแห่งธรรม ๒๐
 • ธรรมชั้นสอง ต้องรองรับธรรมชั้นหนึ่ง ๒๐
 • ในธรรมาธิปไตย ถ้าเป็นผู้ปกครอง ต้องเอาธรรมไหน ๒๒
 • กฎแห่งธรรมสัมฤทธิ์เมื่อกฎคนทำมีประสิทธิภาพ ๒๔
 • กฎหมายเป็นสมมติแต่เจตนาเป็นของจริง ๒๖
 • ผู้ปกครองต้องดูแล ให้กฎคนทำนำสู่ผลตามกฎแห่งธรรม ๒๘
 • ๔. ธรรมาธิปไตยของผู้ปกครอง ๓๑
 • ธรรมของนักปกครอง กับ ธรรมของนักธุรกิจ ๓๑
 • เรายังต้องก้าวไปอีก สู่ความเป็นธรรมและสันติสุขที่สากล ๓๓
 • พลิกแผ่นดินไทยได้ถ้าธรรมาธิปไตยมาในวันเลือกตั้ง ๓๕
 • ธรรมของผู้ปกครอง ทุกแห่งมองหาทั้งนั้น ๓๗
 • ธรรมของผู้ปกครอง ตามครรลองราชประเพณีไทย ๔๐
 • ๕. เพื่อธรรม จึงต้องการปัญญา ๔๒
 • วิธีการทางปัญญา คือค้นหาธรรม จึงไม่มีความรุนแรง ๔๒
 • รัฐธรรมนูญมุ่งตั้งธรรมที่จะเป็นหลักของสังคมประชาธิปไตย ๔๔
 • สมานฉันท์สำคัญต่อประชาธิปไตย ๔๕
 • จะปฏิรูปการเมือง ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องพัฒนาปัญญา ๔๖
 • ตั้งแต่เลือกตั้ง ยันร่างรัฐธรรมนูญ ยังยากจะหวัง? ๔๘
 • สังคมไทยเสื่อมทรุดห่างไกลจากธรรมาธิปไตย? ๕๐
 • พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตฺโต) จ
 • ๖. หนทางสู่ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม ๕๒
 • จะทำประชาธิปไตยให้เป็นธรรม ธรรมาธิปไตยก็ต้องมา ๕๒
 • ปัญหามีแค่ว่า ประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นี้ไม่เป็นธรรม ๕๔
 • ที่จะปฏิรูปการเมือง ก็แค่จะทำประชาธิปไตยให้เป็นธรรม ๕๗
 • ๗. นำธรรมาธิปไตยมาให้แก่ประชาธิปไตย ๖๐
 • จับประเด็นให้ชัดไว้ไม่ว้าวุ่นไปกับสถานการณ์ที่สับสน ๖๐
 • มองให้กว้างให้ไกล ไม่มองแค่คนที่อยู่ในวังวน ๖๑
 • หายวุ่นเมื่อใด ควรมาจับหลักสำคัญที่เป็นเรื่องกว้างไกล ๖๓
 • ให้การศึกษามีคุณภาพ
 • ที่จะนำธรรมาธิปไตย มาให้แก่ประชาธิปไตย ๖๕
 • ๘. ธรรมาธิปไตย ตอนเดียวจบ ๖๘
 • “ประชาธิปไตย” เพิ่งเกิดใหม่จาก democracy ๖๘
 • ธรรมาธิปไตย เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ ให้ได้ประชาธิปไตยที่ดี ๗๐
 • ธรรมาธิปไตยของชาวบ้าน ถูกทดสอบครั้งสำคัญวันเลือกตั้ง ๗๒
 • ธรรมาธิปไตยของนายกรัฐมนตรีชี้ชะตาประชาธิปไตย ๗๔
 • ธรรมาธิปไตย พิสูจน์นักบริหารที่ยิ่งใหญ่ยามฝ่าวิกฤต ๗๖
 • ธรรมาธิปไตยมา จะแก้ปัญหาได้ถูกทาง ๗๗
 • ๙. เก่าไป ใหม่มา อย่าให้เป็น เก่าแค่ใด ใหม่ก็คือกัน ๗๙
 • ถึงแม้เมืองวิกฤตไป บ้านต้องไม่วิกฤตด้วย ๗๙
 • ถึงวิกฤตร้อนจะผ่านไป หากวิกฤตลึกไม่หาย ก็ยังไม่ได้ชัยชนะจริง ๘๑
 • วิกฤตรอ้ นใหส้ ติแลว้ จงตนื่ ขนึ้ มาขจัดวิกฤตลึก ใหสั้งคมไทยมีชัยทแี่ ท้ ๘๔


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์
(ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น