ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันศุกร์, พฤษภาคม 22

ภัยพระพุทธศาสนาในไทย

ภัยพระพุทธศาสนาในไทยสารบัญ
อนุโมทนา ................................................................................ (๑)
กล่าวนำ โดยประธานการเสวนา: นพ.สมพนธ์บุณยคุปต์............................ ๑
ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ............................๕
ถึงจะฟังเรื่องร้าย ก็ทำใจให้สบาย
แต่เมื่อใจสบาย ก็ต้องไม่ประมาทด้วย ...............................................๕
โลกนี้ที่ว่าศิวิไลซ์นักหนา
แต่ปัญหาลัทธิศาสนา และเผ่าพันธุ์ก็ฆ่าฟันรบกันไม่จบสิ้น................ ๗
ตอน ๑ ภัยภายนอก ...................................................................๙
ฝรั่งแสนแปลกใจ แต่ไหนแต่ไร เมืองไทยใจเสรีไม่มีที่ไหนเทียมเท่า.......๑๒
ขณะที่ฝรั่งฆ่ากันใหญ่หนีภัยเพราะศาสนา
ฝรั่งมาเมืองไทย คนสยามต้อนรับเอาใจยิ่งกว่าไทยด้วยกัน ...............๑๕
ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร ชาวพุทธควรได้ปัญญา
มองดูความคิดจิตใจคน ที่จะส่งผลอนาคตต่อไป..............................๑๘
คนไทยชอบยกย่องนับถืออเมริกา
แต่น้อยคนนักหนา จะรู้จักอเมริกาสักหน่อย ....................................๒๓
กลมกลืนกันมา กลมกลืนกันไป ฝ่ายที่ไม่รู้ตัว ก็จะหัวหายไปเอง...........๒๘
บาทหลวงคริสต์เอานิพพานเป็นอัตตา
เพื่อให้พระพุทธศาสนากลายเป็นคำบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้า............๓๑
ภัยนอก-ภัยใน ต้องแก้ไขทั้งสอง
เมื่อมองภัยก็ต้องให้ชัด ด้วยการศึกษาให้ถ่องแท้..............................๓๔
๒ ภัยแหง่ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
คริสต์นำคำพุทธไปใช้
ต่างกันไกลกับที่ชาวพุทธไทยใช้คำอังกฤษแบบคริสต์.......................๓๘
ตอน ๒ ภัยภายใน....................................................................๔๑
จะใจกว้างและมีเมตตา ต้องเจริญปัญญาให้มาก
ใจกวา้ งอยา่ งไมรู่ห้ รือใจกวา้ งวางเฉย อยา่ เอาเลย จะพาชาติศาสนล์ ม่ .....๔๑
มองดูสภาพเมืองไทย ในระดับผู้ใหญ่ฝ่ายบริหาร
ก็แสดงการเริ่มรับผิดชอบงาน ด้วยการไหว้เจ้าโน่นเจ้านี่...................๔๔
ในระดับชาวบ้าน ก็อยู่กับความฝันหวังลาภลอย
บ้างคอยขูดหาเลขหวย บ้างกราบไหว้สัตว์วิปริตพิการ ......................๔๖
ทั้งที่เป็นสิทธิของตัว และมีส่วนต้องรับผิดชอบ
กลับแสดงอาการเป็นคนนอก เหมือนบอกว่าฉันไม่เกี่ยว ...................๔๙
ที่ว่าวางเฉยมีอุเบกขา ไม่แน่นะว่าจะดี
ถ้าเฉยไม่รู้เฉยเมย เฉยเมิน กลายเป็นเฉยโง่ยิ่งเต็มที.......................๕๑
ปล่อยวางได้คือจิตใจของบัณฑิต
แต่ถ้าปล่อยปละละเลย ก็ผิด เพราะเป็นกรรมของคนพาล.................๕๓
อย่ามัวมองแต่ผลและวิจารณ์กันแค่เปลือกผิว
ต้องหัดใช้ปัญญาหยั่งลึกเหตุปัจจัยที่เป็นมายาวไกล........................๕๖
รักษาพระพุทธศาสนา คือรักษาพระธรรมวินัย
รูพ้ ระธรรมวินัยและยึดเอาธรรมวินัยเปน็ หลักเปน็ เกณฑว์ ินิจฉัย................ ๖๑
บรรพบุรุษไทยเพียรรักษาพระไตรปิฎกไว้ให้มาถึงเรา
ขอชาวพุทธเพียรนำมาเรียนมาใช้ก็พอจะให้ได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานที่ดี...๖๓
พ.ร.บ. สงฆ์จะไม่มีความหมายถ้าไม่เป็นฐานรองรับธรรมวินัย
และไม่เป็นประกันให้พระเณรเจริญในไตรสิกขา...............................๖๗
ศาสนาขาดทายาท พระเณรขาดการศึกษา ชาติไม่พ้นปัญหา
เพราะขาดทิศทางในการจัดการศึกษาของสังคมไทย........................๗๑
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓
ถึงเวลาวัดหลวงแท้ต้องช่วยวัดหลวงตาสร้างศาสนทายาท
ทำหลวงตาให้มีการศึกษาที่ดีก็มีผู้นำให้แก่ชุมชนได้........................๗๔
องค์กรหน่วยงาน ทั้งเอกชน-ราชการ-สื่อสารมวลชน
ถ้าเห็นแกช่ าติและศาสนจ์ ริงแท้ตอ้ งแนว่ แนใ่ นการทำงานเพอื่ จุดหมาย.....๗๘
ไม่ต้องพูดถึงว่าจะขึ้นหน้าฝรั่ง-ญี่ปุ่น ไปเป็นผู้นำ
แม้แต่จะตามเขา ก็ยังตามไม่เป็น...................................................๘๐
ไทยจะก้าวหน้าได้ต้องเปลี่ยนวิธีตามเสียใหม่
ไทยจะก้าวนำ ต้องมีความอยากทำและอยากสร้างสรรค์..................๘๓
หลักธรรมสอนไว้ให้ใจดีมีเมตตา
แตต่ อ้ งปฏิบัติจัดการดว้ ยปญั ญา และอยูด่ ว้ ยความไมป่ ระมาท............๘๖
สนทนาต่อท้าย ................................................................................๘๘
อย่ามัวประมาทปล่อยตัวเรื่อยเปื่อย
ถึงเวลารวมตัวกัน หมั่นประชุมทำงานพระศาสนา............................๘๘
ชุมชนชาวพุทธไทย ถึงจะเป็นหน่วยย่อยกระจายกันไป
แต่ถ้ายังยึดถือหลักการร่วมกันไว้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวทั่วประเทศ....๙๑
ถ้าจะรักษาพระพุทธศาสนาในไทยให้เจริญมั่นคง
ต้องฟื้นกำลังชุมชนพุทธในชนบทขึ้นมาให้ได้...................................๙๔
พระทั้งหลายจะเทศน์เป็นหรือไม่ก็ตาม
ต้องให้ธรรมแก่ชาวบ้านให้ได้.........................................................๙๖
ญาติโยมห่วงใยว่าสร้างวัดกันใหญ่โต แต่ประโยชน์จมหาย
จะฟนื้ หา้ พันวัดขนึ้ มา ถา้ เรมิ่ จาก ๒๕-๓๐ เปน็ ตัวอยา่ ง ก็เดินหนา้ ได้ ....๙๙
ขอพระพุทธศาสนาเมืองไทยอย่ากลายเป็นลัทธินานาจารย์
ขอให้รวมกันเป็นหนึ่ง ที่พระบรมศาสดาองค์เดียว..........................๑๐๒
บทแถมท้าย: บาทหลวงฝรั่งเข้ามาสมัยพระนารายณ์
ทำไมว่า เมืองไทยใจเสรี ไม่มีที่ไหนเทียมเท่า .....................................๑๐๗
๔ ภัยแหง่ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ก่อนทำสงครามโลก ฝรั่งเคยมีสงครามระดับทวีป
สูญชีพ บ้านเมืองย่อยยับ ด้วยสงครามศาสนา ..............................๑๐๘
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสบอกชัด
คนไทยจะถูกกำจัดอย่างไร ถ้าพระนารายณ์เปลี่ยนไปเป็นคริสต์.......๑๑๒
ไม่ว่าที่ไหนในอดีต ก็รู้กันมา
ฝรั่งเผยแพร่ศาสนา ผนวกกับการล่าเมืองขึ้น.................................๑๑๖
การหนีภัยศาสนาจากอังกฤษและฝรั่งเศส
เป็นเครื่องล่อหลอมประเทศที่ชื่อว่าอเมริกา...................................๑๑๙
ราชอาณาจักรโปรเตสแตนต์คืออังกฤษนี้
จะไม่มีชาวคาทอลิกขึ้นเป็นราชา................................................. ๑๒๓
ฝรั่งเข้มแข็งก้าวหน้ามา เพราะแรงบีบคั้นของการแข่งขันเข่นฆ่า
เราควรแสวงวิถีทางใหม่อันดีกว่า ที่จะเอามาใช้พัฒนาบ้านเมือง......... ๑๒๗
ศาลสูงสุดของอเมริกาเตือนคนของเขา
ให้รู้จักรากเหง้าแห่งชาติของตัวที่เป็นมา .......................................๑๓๑
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณากรณ์ (ป. อ. ปยุตะโต)  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • 2 ความคิดเห็น: