ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, พฤษภาคม 23

มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์

มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์หนังสือ มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ นี้
เกิดจากคำ บรรยายแก่คณะนักศึกษา ปริญญาโท สาขาศาสนาเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐
ที่จริง หัวข้อเดิมที่คณะนักศึกษาตั้งไว้และนิมนต์ให้พูด ชื่อว่า “ทัศนะของ
พุทธศาสนาตอ่ ศาสนาอื่น” แตผู่บ้ รรยายไดพู้ดในแงว่ า่ ทัศนะตอ่ ศาสนาอื่น หรือ
ความต่างศาสนา ไม่ควรเป็นสาเหตุให้เกิดการเบียดเบียนทำ ร้ายกัน คือไม่ควร
ก่อปัญหาแก่สันติภาพ หากควรทำ ให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดี มีเมตตาไมตรีต่อกัน
แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีปัญญาที่รู้ตามเป็นจริง คือรู้ตามที่มันเป็น ไม่ใช่มีแต่ความเห็น
โดยไม่หาความรู้ ดังนั้น เมื่อพิมพ์เป็นหนังสือจึงเรียกชื่อใหม่ที่ตรงกับเนื้อหา
หลังบรรยายไม่นาน คุณภาวนีย์ บุญวรรณ ในนามกลุ่มนักศึกษาและ
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์
(ป. อ. ปยุตฺโต)


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น