ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพุธ, พฤษภาคม 27

รุ่ง อรุณของการศึกษา

รุ่ง อรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • สารบัญ
 • บันทึกกำ กับเล่ม (๑)
 • รุง่ อรุณของการศึกษา เบิกฟา้ แหง่ การพัฒนาทยี่ งั่ ยืน ๑
 • ๑. เขา้ สูยุ่คใหมข่ องการพัฒนา ๒
 • โลกก้าวไปถึงไหน ๒
 • ไทยเราอยูท่ ใี่ ด ๔
 • ทางเลือกของสังคมไทย ๕
 • แนวคิดใหม่ในการพัฒนา ๑๑
 • ความคิดใหม่ตามมาด้วยถ้อยคำ ใหม่ๆ ๑๓
 • จากความเชยี่ วชาญเฉพาะดา้ น สูค่ วามประสานเปน็ องคร์ วม ๑๗
 • มุง่ หาระบบชีวิตทมีี่ดุลยภาพ ๒๒
 • แยกตัวออกมาจะเป็นนาย แต่กลายเป็นทำ ลายตัวเอง ๒๔
 • เลิกคิดพิชิตธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ถึงจุดหักเลี้ยว ๒๖
 • ความหวังของสังคมไทย ที่จะก้าวเข้าไปในยุคข่าวสารข้อมูล ๒๘
 • ภาวะแปลกแยกจากสภาพทเี่ ปน็ จริง และเกษตรกรรมแบบพงึ่ พา ๓๑
 • ถ้าจะเป็นสังคมอุตสาหกรรม ก็ต้องมีชีวิตแบบนักผลิต ๓๖
 • เขา้ สูยุ่คขา่ วสารขอ้ มูล ไดเ้ พมิ่ ทุนพัฒนาปญั ญา
 • หรือเอามาเสริมโมหะให้แก่กล้า ๔๓
 • ระวังจะไดแ้ ครั่บขา่ วสาร แตไ่ มรู่จั้กสรา้ งสรรค์ ๔๕
 • แยกไมไ่ ด ้ เลยไมรู่จ้ ะเอาอะไรมาโยง ๔๘
 • การศึกษาที่ได้ผล ต้องให้คนสื่อสารเป็นด้วย ๕๐
 • "ทำ เป็น" ที่ยังจำ เป็น ๕๒
 • อุปกรณ์ที่เกื้อกูลแก่คนคิดเป็น ๕๔
 • ๒. รุง่ อรุณของการศึกษา ๕๖
 • "คิดเป็น" จะสมบูรณ์ เมื่อบรรจบกับ "คิดดี" ๕๗
 • จุดแยกเข้าสู่ทางแห่งการคิดเป็น และกระบวนการพัฒนา ๖๑
 • "คิดเป็น" ทำ ให้เห็นแง่มุมและทางเลือกที่จะไป ๖๓
 • "คิดเป็น" ในระบบแห่งการดำ เนินชีวิตเป็น ๖๕
 • ดำ เนินชีวิตเป็น ยังครอบคลุมอีกหลาย "เป็น" ๖๘
 • "คิดเป็น" คือแกนกลางของระบบการดำ เนินชีวิตเป็น ๗๑
 • "เป็น" ที่สมบูรณ์ คือ พอดี ที่เรียกว่ามัชฌิมา ๗๓
 • คุณสมบัติหลักของคนมีประสิทธิภาพในยุคข่าวสารข้อมูล ๗๖
 • มองหาจริยธรรมได้ในระบบชีวิต
 • ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสัจธรรม ๗๘
 • ฐานะของจริยธรรม ในองค์รวมแห่งระบบชีวิตที่ดี ๘๑
 • ถ้าไม่เข้าถึงจริยธรรมที่แท้ ก็ได้แค่หัวข้อความประพฤติที่ดี ๘๓
 • คิดเป็น มองเห็นการพัฒนาเป็นองค์รวม ๘๖
 • คิดเป็น จะเกิดมีขึ้นได้อย่างไร ๘๘
 • การศึกษาเริ่ม เมื่อได้ตัวเร้าที่จะปลุกความคิดเป็น ๙๑
 • หากัลยาณมิตรเทา่ นนั้ ตัวเองก็ตอ้ งเปน็ กัลยาณมิตรดว้ ย ๙๒
 • วินัย คือการจัดสภาพให้เอื้อโอกาสแก่การพัฒนา ๙๔ d
 • การพัฒนาจะก้าวไป เมื่อมีแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ ๙๖
 • เมื่อมั่นใจในศักยภาพ ก็มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มที่ ๙๘
 • จะพัฒนาตนได้ ต้องมีท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้อง ๙๙
 • เมื่อรู้จักมองตามเหตุปัจจัย ก็ได้เครื่องนำ การพัฒนา
 • ทั้งด้านปัญญาและการสร้างสรรค์ ๑๐๓
 • ถ้าได้ความตื่นเร้าเป็นตัวเร่ง การพัฒนาก็ยิ่งไปได้รวด ๑๐๔


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตะโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น