ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, พฤษภาคม 30

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
 • สารบัญ
 • ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา ........................................... ๑
 • ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘.................................................................. ๒
 • ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๗ ..................................................................๔
 • มองกว้างๆ กับวิเคราะห์เนื้อใน..............................................................๕
 • ลักษณะที่ ๑: คำ สอนเป็นกลาง ปฏิบัติสายกลาง ................................. ๗
 • ลักษณะที่ ๒: มีหลักการเป็นสากล.................................................... ๑๕
 • ลักษณะที่ ๓: ถือสำ คัญทั้งสาระและรูปแบบ......................................๑๘
 • ลักษณะที่ ๔: เป็นกรรมวาท กิริยวาท วิริยวาท..................................๒๖
 • ลักษณะที่ ๕: เป็นวิภัชชวาท .............................................................๓๒
 • ลักษณะที่ ๖: มุ่งอิสรภาพ................................................................ ๓๗
 • ลักษณะที่ ๗: เป็นศาสนาแห่งปัญญา.................................................๔๑
 • ลักษณะที่ ๘: สอนหลักอนัตตา.........................................................๔๙
 • ลักษณะที่ ๙: มองตามเหตุปัจจัย......................................................๕๓
 • ลักษณะที่ ๑๐: เชื่อว่ามนุษย์ประเสริฐ ด้วยการฝึกฝนพัฒนา................ ๕๕
 • ลักษณะที่ ๑๑: เป็นศาสนาแห่งการศึกษา ............................................ ๖๑
 • ลักษณะที่ ๑๒:ให้ความสำ คัญทั้งแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก... ๖๕
 • ลักษณะที่ ๑๓:ให้ตื่นตัวด้วยความไม่ประมาท..................................... ๖๙
 • ลักษณะที่ ๑๔: เห็นทุกข์ แต่เป็นสุข หรือ ทุกข์เพื่อเห็น แต่สุขเพื่อเป็น..๗๑
 • ลักษณะที่ ๑๕: มุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลชน .........................................๗๕
 • สรุป..................................................................................................๗๗


ความจริง ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องที่
ค่อนข้างจะสามัญ คือเป็นเรื่องของสิ่งที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว
อยู่ๆ เราก็มาพิจารณากันว่า สิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว ซึ่งรู้จักกัน
ดีมาก รู้จักตั้งแต่เกิดกันมานี้ มีลักษณะเป็นอย่างไร เหมือน
อย่างคนที่คุ้นเคยกันดี รู้จักตัวกันอย่างใกล้ชิด แล้วอยู่มาวัน
หนึ่ง ก็มาถามว่า คนที่เรารู้จักดีนั้น มีรูปร่างเป็นอย่างไร
คล้ายๆ อย่างนั้น มันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกิน
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น