ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, พฤษภาคม 12

เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม

เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม


 • สารบัญ
 • อนุโมทนา ...................................................................................(๑)
 • ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม......................................๑
 • ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม......................................................... ๓
 • ๑ ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม ......................................๕
 • ๑. ความสับสนคลาดเคลื่อนในความหมาย................................................๕
 • ๒. ความคลาดเคลื่อนในทัศนคติ..............................................................๘
 • ก. ทัศนคติต่อตนเอง ..........................................................................๘
 • ข. ทัศนคติต่อผู้อื่น .............................................................................๙
 • ๓. ความสับสนคลาดเคลื่อนในตัวธรรม .................................................๑๒
 • ก. สามลัทธิที่ขัดต่อหลักกรรม.......................................................... ๑๔
 • ข. เหตุใดสามลัทธินั้นจึงขัดหลักกรรม ...............................................๑๖
 • ๒ หลักกรรมที่แท้...................................................................๑๘
 • ๑. การแยกจากความเข้าใจผิด............................................................... ๑๘
 • ๒. การทำความเข้าใจให้ถูกต้อง .............................................................๒๐
 • ๓. วัตถุประสงค์ของการสอนหลักกรรม .................................................๒๒
 • ก. ให้เลิกแบ่งชนชั้นโดยชาติกำเนิด...................................................๒๔
 • ข. ให้รู้จักพึ่งตนเองและหวังผลสำเร็จด้วยการลงมือทำ......................๒๕
 • ๔. ความหมายที่แท้ของกรรม................................................................. ๒๖
 • ๓ ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล.................................... ๓๐
 • ค่านิยมกับกรรม......................................................................๓๐
 • ค่านิยมเป็นกรรม ....................................................................๓๒
 • คุณค่าแท้ กับคุณค่าเทียม........................................................๓๖
 • การสอนหลักกรรมให้ได้ผล ......................................................๔๐
 • หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่............................ ๔๕
 • แนวการอธิบายเรื่องกรรม...................................................................... ๔๕
 • ตอน ๑ กรรม โดยหลักการ.................................................... ๔๗
 • ความหมายและประเภทของกรรม..........................................................๔๗
 • ก. ความหมายที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน.............................................๔๗
 • ข. ความหมายที่ถูกต้องตามหลัก...................................................... ๔๙
 • ค. ประเภทของกรรม ........................................................................๕๑
 • กรรมในฐานะกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผล..................................................๕๒
 • กฎแห่งกรรม ในฐานะเป็นเพียงอย่างหนึ่งในนิยาม ๕.............................. ๕๔
 • เข้าใจหลักกรรม โดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสาม .......................................๕๘
 • ก. สามลัทธิเดียรถีย์ มิใช่พุทธ..........................................................๕๘
 • ข. ลัทธิกรรมเก่า คือลัทธินิครนถ์.......................................................๖๐
 • ค. อันตรายเกิดขึ้นมา เพราะวางอุเบกขาแบบเฉยโง่............................๖๑
 • บุญ-บาป กุศล-อกุศล.............................................................................๖๔
 • ก. กุศล คืออะไร?.............................................................................๖๔
 • ข. บุญ หมายความแค่ไหน?............................................................. ๖๘
 • ตอน ๒ กรรม โดยใช้การ........................................................๗๒
 • ความสำคัญของมโนกรรม/ค่านิยมกำหนดวิถีชีวิตและสังคม ...................๗๒
 • จิตสำนึก-จิตไร้สำนึก/ภวังคจิต-วิถีจิต ....................................................๗๕
 • จิตไร้สำนึก: จุดเริ่มแห่งการให้ผลของกรรม........................................... ๗๗
 • ก. จิตสะสมประสบการณ์ทุกอย่าง และปรุงแต่งชีวิตเรา.................... ๗๗
 • ข. จิตส่วนใหญ่และขุมพลังแท้ อยู่ที่จิตไร้สำนึก ................................๗๘
 • ค. จิตทำงานตลอดเวลา และนำพาชีวิตไป.........................................๘๒
 • การให้ผลของกรรมระดับภายนอก: สมบัติ ๔ - วิบัติ ๔..........................๘๓
 • การปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำกรรม.........................................................๘๙
 • ท่าทีที่ถูกต้องต่อกรรมเก่า ...................................................................... ๙๑
 • เหตุปัจจัย ในปฏิจจสมุปบาท และกรรม ..............๙๕
 • ๑) บางส่วนของปฏิจจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเป็นพิเศษ ...................๙๗
 • ๒) ความหมายของ เหตุ และ ปัจจัย...............................................๙๘
 • ๓) ผลหลากหลาย จากปัจจัยอเนก ...............................................๑๐๐
 • ๔) วิธีปฏิบัติต่อกรรม...................................................................๑๐๒
 • ๕) ทำกรรมเก่าให้เกิดประโยชน์....................................................๑๑๐
 • ๖) อยู่เพื่อพัฒนากรรม ไม่ใช่อยู่เพื่อใช้กรรม .................................๑๑๔
 • ๗) กรรมระดับบุคคล-กรรมระดับสังคม ....................................... ๑๑๖

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น