ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 17

พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ • สารบัญ
 • บทคัดย่อ ๑
 • บทนำ๓
 • พระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา ๓
 • พระพุทธพจน์: แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ๔
 • พระไตรปิฎก: ข้อควรรู้เบื้องต้น ๕
 • ภาคหนึ่ง ๗
 • ความสำคัญของพระไตรปิฎก ๗
 • พระไตรปิฎกกับพระรัตนตรัย ๗
 • พระไตรปิฎกกับพุทธบริษัท ๔ ๘
 • พระไตรปิฎกกับพระสัทธรรม ๓ ๙
 • พระไตรปิฎกกับไตรสิกขา ๑๐
 • สังคายนา: การซักซ้อมทบทวนพุทธพจน์ ๑๒
 • การสังคายนาคืออะไร ๑๒
 • ปฐมสังคายนา ๑๔
 • กำเนิดพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ๑๗
 • พระไตรปิฎกเกิดขึ้นได้อย่างไร? ๑๗
 • พระไตรปิฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราได้อย่างไร? ๑๙
 • พระไตรปิฎกที่มีการท่องจำมีความแม่นยำเพียงไร? ๒๒
 • พระไตรปิฎกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเล่า? ๒๓
 • ฉัฏฐสังคีติและภายหลังจากนั้น ๒๗
 • ภาคสอง ๒๙
 • พระไตรปิฎกเข้ากันได้กับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ๒๙
 • การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ในพระไตรปิฎก ๓๒
 • สรุปสาระของพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม (เรียงตามลำดับเล่ม) ๓๔
 • พระวินัยปิฎก ๓๔
 • พระสุตตันตปิฎก ๓๕
 • พระอภิธรรมปิฎก ๔๒
 • อรรถกถาและคัมภีร์รุ่นต่อมา ๔๗
 • บัญชีลำดับเล่มพระไตรปิฎกจับคู่กับอรรถกถา ๕๒
 • คัมภีร์สำคัญอื่นบางเล่ม ๖๐
 • บทสรุป ๖๑


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 3 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 22, 2559

   สาธุครับ

   ตอบลบ
  2. อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   ตอบลบ
  3. มีประโยชน์มากๆค่ะ ช่วยให้คนที่สนใจศึกษา เข้าถึงแก่นแท้ได้ง่ายขึ้น

   ตอบลบ