ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 14

นิติศาสตร์แนวพุทธ

นิติศาสตร์แนวพุทธ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 • สารบัญ
 • นิติศาสตร์แนวพุทธ.....................................................................๑
 • บทนำ นิติศาสตร์ กับ ธรรมศาสตร์..........................................................๒
 • ๑. หลักการพื้นฐาน .............................................................................๑๑
 • กฎหมาย ต้องมาจากธรรม ต้องชอบธรรม และต้องเพื่อธรรม....................๑๑
 • กฎมนุษย์ต้องไม่แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ............................................๑๗
 • พัฒนาคนให้รู้จักเคารพสิทธิกันและกัน
 • แต่ต้องรู้ทันว่าที่แท้มนุษย์ไม่มีสิทธิ.......................................................๒๒
 • ถึงจะพัฒนาระบบขึ้นมาหลากหลาย
 • ทุกระบบต้องลงกันได้บนฐานหนึ่งเดียวแห่งธรรม .................................๒๗
 • กฎหมายเพื่อสังคมมนุษย์ จะไม่สมจริง
 • ถ้าหยั่งไม่ถึงความจริง แห่งธรรมชาติมนุษย์...........................................๓๔
 • จุดหมายของสังคม คือจุดหมายของกฎหมาย
 • แต่สุดท้าย จุดหมายของกฎหมายต้องสนองจุดหมายของชีวิตคน.........๓๗
 • วินัย/กฎหมาย เป็นเครื่องจัดสรรให้เกิดโอกาส
 • ทจี่ ะเปน็ ฐานของการพัฒนาสูก่ ารสรา้ งสรรคท์ สีู่งขนึ้ ไป......................... ๓๙
 • วินัย/กฎหมายช่วยจัดสรรสังคมดี ที่เอื้อให้คนงอกงามมีชีวิตที่ดี
 • คนยิ่งงอกงามมีชีวิตที่ดี ก็ยิ่งหนุนสังคมดีที่คนจะมีชีวิตงอกงาม..........๔๓
 • การปกครองที่แท้ และกฎหมายที่ถูก
 • ต้องมีจุดหมายสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์................................. ๔๘
 • มีกฎหมายไว้จัดการปกครอง
 • เพื่อทำ ให้เกิดสังคมดี ที่คนมีโอกาสพัฒนาชีวิตที่ดีงาม......................... ๕๒
 • กระบวนวิธีในการบัญญัติข้อกฎหมาย
 • กฎหมายโดยหลักการ กับกฎหมายโดยบัญญัติ.....................................๕๖
 • กฎหมายที่แท้ประสานประโยชน์ของบุคคลกับสังคม
 • และประสานสมมติของมนุษย์ เข้ากับความจริงแท้ของธรรมชาติ............๖๓
 • ๒. หลักแห่งปฏิบัติการ .......................................................................๗๒
 • ถ้าคนอยู่ในหลักการ ก็ไม่ต้องมีกฎหมาย
 • ถ้ากฎหมายไม่ใช่เพื่อหลักการ ก็ไม่ควรให้เป็นกฎหมาย ........................๗๒
 • เมื่อคนเป็นวิญญูรู้สาระของกฎหมาย สังคมสงบสุขด้วยกติกาง่ายๆ
 • ครั้นคนเสื่อมลงไป กฎหมายยิ่งบังคับซับซ้อน สังคมยิ่งเสื่อมทรุด.....๗๙
 • จะรักษาธรรมให้แก่สังคมได้ ต้องรักษาดุลยภาพให้แก่ใจของตน...............๘๒
 • พฤติกรรมจะถึงภาวะแห่งดุลยภาพ
 • เมื่อจิตใจและปัญญามาประสานอย่างสมดุล...........................................๙๐
 • ความเคร่งครัดในวินัย ประสานกับจิตใจที่ไม่ยึดมั่น
 • คำ นึงแต่จะรักษาธรรมเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน............................... ๙๘
 • ความยึดมั่นกฎหมาย หลงติดในสมมติ จะกลายเป็นภัย แต่ถ้าเข้า
 • ถึงธรรมที่เป็นฐานของกฎหมาย ก็จะกลายเป็นนักนิติศาสตร์ที่แท้....... ๑๐๕
 • อารยธรรมของมนุษย์จะยั่งยืนเพียงใด
 • อยู่ที่ภูมิธรรมภูมิปัญญาในการจัดการกับสมมติ..................................๑๑๕
 • บทส่งท้าย มองอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต......................๑๒๑
 • ดุลยภาพโดยรวมของสังคมสัมฤทธิ์ได้
 • ด้วยการจัดการทางสังคม สู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาคน ............ ๑๒๑
 • ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยจะทำ อย่างไร
 • ถ้าจะคิดเกื้อกูลให้พุทธศาสนาอยู่ดีเพื่อประโยชน์แก่สังคมไทย .......๑๒๑
 • เป็น rule of law นั้นหรือจะพอ อย่าเพิ่งภูมิใจ
 • ถ้าพัฒนาสาระแท้ขึ้นมาไม่ได้ อารยธรรมก็จะสลายด้วยกินตัวมันเอง.............๑๒๖
 • บรรณานุกรม.................................................................................................๑๓๓

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 06, 2559

   ขออนุญาตดาว์นโหลดและขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันความรู้ครับ

   ตอบลบ