ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, มิถุนายน 14

ศิลปศาสตร์แนวพุทธ

ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
 • สารบัญ
 • อนุโมทนา (๑)
 • ศิลปศาสตร์แนวพุทธ ๑
 • ๑ ความหมาย ขอบเขต และความเป็นมาของศิลปศาสตร์ ๓
 • ความหมายของศิลปศาสตร์ ๓
 • เนื้อหาและขอบเขตของศิลปศาสตร์ ๘
 • ศิลปศาสตร์ในสายวัฒนธรรมตะวันออก ๑๑
 • ศิลปศาสตร์ แบบตะวันออก หรือแบบตะวันตก ๑๕
 • ๒. การศึกษาศิลปศาสตร์ ๑๘
 • ศิลปศาสตร์ในฐานะเป็นวิชาพื้นฐาน ๑๘
 • แง่ที่ ๑ ศิลปศาสตร์ มองโดยความสัมพันธ์กับวิชาชีพ
 • และวิชาเฉพาะต่างๆ ๒๐
 • ศิลปศาสตร์มีจุดหมายปลายทางเพื่อสร้างบัณฑิต ๒๐
 • ศิลปศาสตร์มีจุดหมายในระหว่างเพื่อสร้างนักศึกษา ๒๓
 • องค์ประกอบ ๓ ประการของความเป็นบัณฑิต ๒๗
 • แง่ที่ ๒ ศิลปศาสตร์ มองโดยความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์
 • กับสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยดี ๒๙
 • องค์ประกอบ ๓ แห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์ ๒๙
 • ปัญหาที่กระทบต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ ๓๑
 • วิถีทางที่จะแก้ปัญหา ๓๖
 • แง่ที่ ๓ ศิลปศาสตร์ มองโดยสัมพันธ์กับกาลเวลา ยุคสมัย
 • และความเปลี่ยนแปลง ๓๗
 • ความเปลี่ยนแปลงเอื้อประโยชน์แก่มนุษย์อย่างไร? ๓๗
 • มนุษย์ควรปฏิบัติอย่างไรต่อกาลเวลาและ ความเปลี่ยนแปลง? ๓๙
 • จะเป็นคน “ทันสมัย” จะต้องทำอย่างไร? ๔๒
 • แง่ที่ ๔ ศิลปศาสตร์ มองในแง่เทศะ ๔๗
 • รู้เขา รู้เรา คืออย่างไร? ๔๗
 • จะรู้เขาจริง ต้องรู้ถึงเหตุปัจจัย ๔๙
 • ที่ว่ารู้เขา รู้เรานั้น รู้ไปเพื่ออะไร? ๕๑
 • แง่ที่ ๕ ศิลปศาสตร์ มองในแง่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ๕๓
 • ศิลปศาสตร์เป็นเนื้อเป็นตัวของการศึกษา ๕๓
 • ศิลปศาสตร์เป็นทั้งเครื่องพัฒนาและ
 • เครื่องมือรับใช้ศักยภาพของมนุษย์ ๕๔
 • แง่ที่ ๖ ศิลปศาสตร์ มองในแง่การพัฒนาปัญญาที่เป็นแกน
 • ของการพัฒนาศักยภาพ และการเข้าถึงอิสรภาพ ๕๘
 • ปัญญาในฐานะแกนกลางของการพัฒนาศักยภาพ ๕๘
 • คิดเป็นและคิดชัดเจน เป็นสาระของการพัฒนาปัญญา ๕๙
 • การพัฒนาปัญญามีจุดหมายเพื่ออิสรภาพ ๖๑
 • ศิลปศาสตร์เพื่อการพัฒนาปัญญาที่ได้ผล ๖๒
 • ๓. สาระและจุดหมายของศิลปศาสตร์ ๖๖
 • รากฐานร่วมของศิลปศาสตร์ ๖๖
 • ความสำเร็จของศิลปศาสตร์ อยู่ที่สัจจะ จริยะ และศิลปะ ๖๗
 • ผู้บรรลุจุดหมายหรือผลผลิตสุดท้ายของศิลปศาสตร์ ๗๐
 • ศิลปศาสตร์นำสู่รุ่งอรุณของการศึกษา ๗๒
 • ความผิดพลาดของอดีตที่รอการแก้ไข ๗๗
 • คำฝากแด่อาจารย์ศิลปศาสตร์ ๘๗

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา © พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น