ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพุธ, มิถุนายน 17

สลายความขัดแย้ง

สลายความขัดแย้ง • สารบัญ
 • สลายความขัดแย้ง .........................................................๑
 • ๑. ขัดแย้งเป็น ให้ได้ประโยชน์.................................................................. ๓
 • ความวิเศษของมนุษย์อยู่ที่ไม่ต้องเป็นทาสของความขัดแย้ง...........................๓
 • ทำการขัดแย้งให้เกิดผลเป็นประโยชน์...........................................................๕
 • จะเป็นประชาธิปไตย ต้องพูดกันได้และต้องใฝ่รู้ความจริง............................. ๖
 • ไทยดีด้านวัฒนธรรมเมตตา แต่ด้อยด้านวัฒนธรรมแสวงปัญญา
 • อเมริกันด้อยด้านวัฒนธรรมเมตตา แต่ดีด้านวัฒนธรรมแสวงปัญญา........๘
 • ไทยมัวตามฝรั่ง ระวังจะเสียสอง.................................................................๑๐
 • ๒. จะเอาแค่ประนีประนอม หรือไปให้ถึงความสอดคล้องสามัคคี............. ๑๒
 • ระบบแข่งขันย่อมมาด้วยกันกับความขัดแย้ง
 • และการแก้ปัญหาย่อมยุติแค่ประนีประนอม ......................................... ๑๒
 • ในระบบประนีประนอม จริยธรรมเป็นปฏิบัติการด้วยความฝืนใจ .................๑๔
 • จริยธรรมที่แท้คือ ปฏิบัติการแห่งการพัฒนาความสุข..................................๑๖
 • ต้องมองระบบพิทักษ์สิทธิของฝรั่งอย่างรู้เท่าทัน.......................................... ๑๘
 • ถ้าจะรู้จักฝรั่งจริง ต้องมองให้ถึงรากฐานในภูมิหลังของเขา.......................... ๒๑
 • ไทยว่า อยู่นี่ดี "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว"
 • อเมริกันว่า อยู่ไม่ได้ "ต้องไปข้างหน้า บุกฝ่าขยายพรมแดน" ................๒๔
 • มีจุดหมายใหญ่ที่ทุกคนได้ร่วมกัน
 • จึงจะข้ามพ้นจุดหมายย่อยของแต่ละฝ่ายที่ขัดกัน..................................๒๗
 • ๓. ปฏิบัติการแก้ปัญหา ในระบบองค์รวม .................................................๓๐
 • ปฏิบัติการของมนุษย์จะได้ผลจริง ต้องตั้งอยู่บนฐานของความจริง
 • และเต็มตามระบบของกระบวนการในธรรมชาติ.................................... ๓๐
 • แม้แต่นักปลุกระดม ก็ต้องใช้วิธีอริยสัจ
 • รัฐบาลจะพัฒนาประเทศ ก็ไปได้สวยด้วยอริยสัจ..................................๓๓
 • พวกมนุษย์สมัยใหม่พอมาเจอเรื่องศาสนา
 • ก็พากันหลบปัญหา ไม่สู้หน้าความจริง.................................................. ๓๕
 • อารยธรรมที่เจริญมา ฟ้องตัวเองว่า
 • เป็นอารยธรรมที่ก่อไม่ใช่แก้ปัญหา.......................................................๓๗
 • จริงใจและเปิดใจที่เมตตา แต่ต้องดำเนินการไปด้วยปัญญา......................... ๓๙
 • ไม่ว่าจะใช้หลักไหนๆ ก็ต้องมองให้เห็นทั้งระบบ..........................................๔๒
 • รู้จักอเมริกาไม่ใช่แค่รู้จักผลิตผลจากอุตสาหกรรม
 • แต่ต้องเข้าให้ถึงจิตใจและปัญญาของเขา ...............................................๔๔
 • เวรระงับด้วยการไม่จองเวร นั้นจริงแท้
 • แต่ต้องศึกษาว่า ทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องจองเวร......................................๔๖
 • ล้วงความสามารถพิเศษของคนไทย
 • ออกมาแก้ไขความขัดแย้งในโลก.......................................................... ๔๙
 • นิติศาสตร์แนวพุทธ .....................................................๕๓
 • บทนำนิติศาสตร์กับ ธรรมศาสตร์..........................................................๕๖
 • ๑. หลักการพื้นฐาน..................................................................................๖๕
 • กฎหมาย ต้องมาจากธรรม ต้องชอบธรรม และต้องเพื่อธรรม ......................๖๕
 • กฎมนุษย์ต้องไม่แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ..............................................๗๑
 • พัฒนาคนให้รู้จักเคารพสิทธิกันและกัน
 • แต่ต้องรู้ทันว่าที่แท้มนุษย์ไม่มีสิทธิ....................................................... ๗๖
 • ถึงจะพัฒนาระบบขึ้นมาหลากหลาย
 • ทุกระบบต้องลงกันได้บนฐานหนึ่งเดียวแห่งธรรม.................................. ๘๑
 • กฎหมายเพื่อสังคมมนุษย์จะไม่สมจริง
 • ถ้าหยั่งไม่ถึงความจริง แห่งธรรมชาติมนุษย์..........................................๘๘
 • จุดหมายของสังคม คือจุดหมายของกฎหมาย
 • แต่สุดท้าย จุดหมายของกฎหมายต้องสนองจุดหมายของชีวิตคน ...........๙๑
 • วินัย/กฎหมาย เป็นเครื่องจัดสรรให้เกิดโอกาส
 • ที่จะเป็นฐานของการพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นไป........................... ๙๓
 • วินัย/กฎหมายช่วยจัดสรรสังคมดีที่เอื้อให้คนงอกงามมีชีวิตที่ดี
 • คนยิ่งงอกงามมีชีวิตที่ดีก็ยิ่งหนุนสังคมดีที่คนจะมีชีวิตงอกงาม.............๙๗
 • การปกครองที่แท้และกฎหมายที่ถูก
 • ต้องมีจุดหมายสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์...............................๑๐๓
 • มีกฎหมายไว้จัดการปกครอง
 • เพื่อทำให้เกิดสังคมดีที่คนมีโอกาสพัฒนาชีวิตที่ดีงาม.........................๑๐๗
 • กระบวนวิธีในการบัญญัติข้อกฎหมาย
 • กฎหมายโดยหลักการ กับกฎหมายโดยบัญญัติ.................................. ๑๑๐
 • กฎหมายที่แท้ประสานประโยชน์ของบุคคลกับสังคม
 • และประสานสมมติของมนุษย์เข้ากับความจริงแท้ของธรรมชาติ..........๑๑๗
 • ๒. หลักแห่งปฏิบัติการ ......................................................................... ๑๒๗
 • ถ้าคนอยู่ในหลักการ ก็ไม่ต้องมีกฎหมาย
 • ถ้ากฎหมายไม่ใช่เพื่อหลักการ ก็ไม่ควรให้เป็นกฎหมาย...................... ๑๒๗
 • เมื่อคนเป็นวิญญูรู้สาระของกฎหมาย สังคมสงบสุขด้วยกติกาง่ายๆ
 • ครั้นคนเสื่อมลงไป กฎหมายยิ่งบังคับซับซ้อน สังคมยิ่งเสื่อมทรุด........๑๓๔
 • จะรักษาธรรมให้แก่สังคมได้ต้องรักษาดุลยภาพให้แก่ใจของตน .............. ๑๓๗
 • พฤติกรรมจะถึงภาวะแห่งดุลยภาพ
 • เมื่อจิตใจและปัญญามาประสานอย่างสมดุล .......................................๑๔๕
 • ความเคร่งครัดในวินัย ประสานกับจิตใจที่ไม่ยึดมั่น
 • คำนึงแต่จะรักษาธรรมเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน .............................๑๕๓
 • ความยึดมั่นกฎหมาย หลงติดในสมมติจะกลายเป็นภัย แต่ถ้าเข้า
 • ถึงธรรมที่เป็นฐานของกฎหมาย ก็จะกลายเป็นนักนิติศาสตร์ที่แท้........ ๑๖๐
 • อารยธรรมของมนุษย์จะยั่งยืนเพียงใด
 • อยู่ที่ภูมิธรรมภูมิปัญญาในการจัดการกับสมมติ..................................๑๗๐
 • บทส่งท้าย มองอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต...........................๑๗๖
 • ดุลยภาพโดยรวมของสังคมสัมฤทธิ์ได้
 • ด้วยการจัดการทางสังคมสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาคน........................๑๗๖
 • ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยจะทำอย่างไร
 • ถ้าจะคิดเกื้อกูลให้พุทธศาสนาอยู่ดีเพื่อประโยชน์แก่สังคมไทย.............๑๗๖
 • เป็น rule of law นั้นหรือจะพอ อย่าเพิ่งภูมิใจถ้าพัฒนาสาระแท้
 • ขึ้นมาไม่ได้อารยธรรมก็จะสลายด้วยกินตัวมันเอง............. ................๑๘๑
 • บรรณานุกรม..........................................................................................๑๘๘
 • รัฐศาสตร์แนวพุทธ: ตอน จริยธรรมนักการเมือง .....๑๘๙
 • ปัญญาที่รู้เข้าใจจุดหมายของงานการเมือง ................................................๑๙๒
 • จิตใจที่มุ่งมั่นต่อจุดหมายและใฝ่ดีต่อสังคม..............................................๑๙๔
 • ธรรมาธิปไตย เป็นแกนจริยธรรมของประชาธิปไตย..................................๑๙๗
 • หลักการ ต้องสนองความมุ่งหมาย ...........................................................๑๙๙
 • รักษาธรรม คู่กับอารักขาประชาชน...........................................................๒๐๑
 • ปัจจัยดีคือเศรษฐกิจที่ทั่วถึง และเพียงพอ.............................................. ๒๐๒
 • แสวงปัญญาที่ทำให้ต้องการสิ่งที่ดีงามถูกต้อง และเป็นจริง........................๒๐๔
 • ศักยภาพของนักการเมืองและประชาชน
 • ตัดสินคุณภาพของประชาธิปไตย ...................................................... ๒๐๗
 • จริยธรรมมาตรฐานของนักการเมือง
 • ต้องไม่ขาดจริยธรรมพื้นฐานของชาวบ้าน............................................๒๐๘
 • เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ............................................ ๒๑๑
 • ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ.......................................๒๑๓
 • ข้อจำกัดของเศรษฐศาสตร์แห่งยุคอุตสาหกรรม......................................๒๑๘
 • ๑. การแยกตัวโดดเดี่ยวเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน............................๒๑๘
 • ๒. ไม่เป็นอิสระจากจริยธรรม แต่ไม่ใส่ใจจริยธรรม ................................ ๒๒๑
 • ๓. อยากเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งที่ไม่อาจและไม่น่าจะเป็น.............................๒๒๖
 • ๔. ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์............... ๒๓๔
 • ก. ความต้องการ ............................................................................ ๒๓๕
 • ข. การบริโภค..................................................................................๒๔๑
 • ค. งาน และการทำงาน.................................................................... ๒๔๒
 • ง. การแข่งขัน-การร่วมมือ................................................................๒๔๕
 • จ. สันโดษ-ค่านิยมบริโภค...............................................................๒๔๗
 • ฉ. การผลิต.....................................................................................๒๕๐
 • ลักษณะสำคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ .............................................๒๕๓
 • ๑. เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา: การได้คุณภาพชีวิต........................................ ๒๕๓
 • ๒. เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา: ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น...............๒๕๙
 • สรุป.......................................................................................................๒๖๓
 • บทพิเศษ หลักการทั่วไปบางประการ ของ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
 • (เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา) ................................................................... ๒๖๖
 • ๑. การบริโภคด้วยปัญญา ......................................................................๒๖๖
 • ๒. ไม่เบียดเบียนตน-ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ................................................ ๒๗๐
 • ๓. เศรษฐกิจเป็นปัจจัย .........................................................................๒๗๓
 • ๔. สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์....................................................๒๗๘
 • ๕. บูรณาการในระบบสัมพันธ์ของธรรมชาติ...........................................๒๘๗มนุษย์จะต้องรู้เข้าใจธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้
ของมนุษย์ และมองทะลุปัจจยาการของมันในระบบสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติทั้งหมด แล้วศาสตร์ทั้งหลายก็จะบรรจบประสานกันได้พร้อม
กับที่การแก้ประดาปัญหาของมนุษย์จึงจะสำ เร็จแท้จริง และการ
สร้างสรรค์ต่างๆ รวมทั้งอารยธรรมของมนุษย์จึงจะบรรลุจุดหมายDownload เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น