ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 18

สามไตร


สามไตร
 • สารบัญ
 • อนุโมทนา................................................................ ก
 • สามไตร............................................................. ๑
 • นำเรื่อง .......................................................... ๑
 • ความเป็นชาวพุทธ ความเป็นคนไทย ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรามารวมกัน ........๒
 • ประโยชน์ส่วนตัว-ประโยชน์ส่วนรวม ร่วมประสานเสริมกัน.................. ๔
 • ทำอย่างไรจะให้คนไทย มีความสามัคคีกว้างใหญ่และยืนยาว ................ ๕
 • ถ้ายังยึดตัวเป็นใหญ่ก็สามัคคีจริงไม่ได้
 • ถ้ามีอะไรที่ยอมยกให้ใหญ่กว่าตน คนก็จะรวมกันได้จริง ................. ๖
 • สามไตร ถ้าทำได้ก็พอให้เป็นชาวพุทธแท้.................. ๑๑
 • ๑. ไตร. ที่ นับถือ ..............................................๑๓
 • เอาพุทธคุณ ๓ เป็นจุดเริ่มก้าว
 • จากสวดด้วยปาก สู่การปฏิบัติด้วยชีวิตของเรา ...................๑๓
 • ทำการด้วยปัญญา ออกจากใจที่เมตตา
 • โดยลึกลงไป ก็จริงใจ บริสุทธิ์ใจ จิตไร้เงื่อนงำ....................๑๗
 • จากพระคุณของพระพุทธเจ้า
 • ต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยให้ครบทั้งสาม.............................๑๙
 • ง สามไตร
 • ๒. ไตร. ที่ รู้ทัน .............................................................................๒๐
 • พูดถึงไตรลักษณ์ก็นึกถึงอนิจจัง
 • นึกถึงอนิจจัง ก็ต้องตั้งใจให้ไม่ประมาท ......................................๒๒
 • ถ้าจะไม่ประมาท ก็ต้องให้เวลาไม่ผ่านไปเปล่า...............................๒๔
 • อนิจจังข้อเดียว ก็สอนเราถึง ๓ ขั้น................................................ ๒๖
 • ทุกขท์ อี่ ยตู่ ามธรรมชาติของมัน อยา่ เอาเขา้ มาบีบคนั้ ใหเ้ ปน็ ทุกขข์ องเรา....๒๙
 • ดูฟังไม่เป็นจะเกิดปัญหา เพราะอัตตาเกิดขึ้นมากระทบกระแทก......๓๓
 • ดูฟังด้วยปัญญา อัตตาไม่มา ปัญหาหายไป...................................๓๕
 • ไตรลักษณ์สอนเราให้อยู่ด้วยปัญญา
 • ปัญหาก็แก้ได้จิตใจก็สุขสบายโล่งเบา........................................๓๘
 • ๓. ไตร. ที่ ต้องทำ..........................................................................๔๑
 • ไตรสิกขา เริ่มด้วยศีลที่เป็นหลักประกันของสังคม........................... ๔๑
 • ให้ชีวิตเป็นไตรสิกขา คือปฏิบัติธรรมตลอดเวลา
 • จะชื่อว่าเป็นชาวพุทธสมจริง ...............................................................๔๓


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น