ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพุธ, มิถุนายน 3

วินัยชาวพุทธ

วินัยชาวพุทธ
 • สารบัญ
 • คำ นำ (ง)
 • วินัยชาวพุทธ ๑
 • หมวดหนึ่ง วางฐานชีวิตให้มั่น ๑
 • กฎ ๑ เวน้ ชวั่ ๑๔ ประการ ๑
 • ก. เว้นกรรมกิเลส ๔ ๑
 • ข. เว้นอคติ ๔ ๒
 • ค. เว้นอบายมุข ๖ ๒
 • กฎ ๒ เตรียมทุนชีวิต ๒ ด้าน ๒
 • ก. เลือกสรรคนทจี่ ะเสวนา ๒
 • ข. จัดสรรทรัพยท์ หี่ ามาได้ ๔
 • กฎ ๓ รักษาความสัมพันธ์ ๖ ทิศ ๕
 • ก. ทำ ทุกทิศให้เกษมสันต์ ๕
 • ทิศที่ ๑ บิดามารดา ๕ ทิศที่ ๔ มิตรสหาย ๖
 • ทิศที่ ๒ ครูอาจารย ์ ๕ ทิศที่ ๕ คนรับใชแ้ ละคนงาน ๗
 • ทิศที่ ๓ ภรรยา ๖ ทิศที่ ๖ พระสงฆ์ ๘
 • ข. เกอื้ กูลกันประสานสังคม ๘
 • หมวดสอง นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย ๙
 • ก. จุดหมาย ๓ ขนั้ ๙
 • ขนั้ ที่ ๑ จุดหมายขนั้ ตาเห็น ๙
 • ขนั้ ที่ ๒ จุดหมายขนั้ เลยตาเห็น ๙
 • ขนั้ ที่ ๓ จุดหมายสูงสุด ๑๐
 • ข. จุดหมาย ๓ ด้าน ๑๐
 • ดา้ นที่ ๑ จุดหมายเพอื่ ตน ๑๐
 • ดา้ นที่ ๒ จุดหมายเพอื่ ผอู้ นื่ ๑๐
 • ดา้ นที่ ๓ จุดหมายรว่ มกัน ๑๐
 • ชาวพุทธชั้นนำ
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตะโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น