ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 4

วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำ วิสัยทัศน์

วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำ วิสัยทัศน์
 • สารบัญย่อ
 • ภาค ๑ วินัยชาวพุทธ ๑
 • หมวดหนึ่ง วางฐานชีวิตให้มั่น ๑
 • กฎ ๑ เว้นชั่ว ๑๔ ประการ ๒
 • กฎ ๒ เตรียมทุนชีวิต ๒ ด้าน ๔
 • กฎ ๓ รักษาความสัมพันธ์ ๖ ทิศ ๘
 • หมวดสอง นำ ชีวิตให้ถึงจุดหมาย ๑๖
 • ก. จุดหมาย ๓ ขั้น ๑๖
 • ข. จุดหมาย ๓ ด้าน ๑๘
 • ชาวพุทธชั้นนำ ๒๐
 • ภาค ๒ ธรรมนูญชีวิต ๒๓
 • หมวดนำ คนกับความเป็นคน ๒๕
 • ๑. คนผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ ๒๕
 • ๒. คนสมบูรณ์แบบ ๒๘
 • หมวดหนึ่ง คนกับสังคม ๓๐
 • ๓. คนมีศีลธรรม ๓๐
 • ๔. คนมีคุณแก่ส่วนรวม ๓๓
 • ๕. คนผู้เป็นส่วนร่วมที่ดีของหมู่ชน ๓๕
 • ๖. คนมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี ๓๘
 • ๗. คนผู้นำ รัฐ ๔๐
 • หมวดสอง คนกับชีวิต ๔๔
 • ๘. คนมีชีวิตอยู่อย่างมั่นใจ ๔๔
 • ๙. คนประสบความสำ เร็จ ๔๘
 • ๑๐. คนรู้จักทำ มาหาเลี้ยงชีพ ๕๐
 • ๑๑. คนครองเรือนที่เลิศลํ้า ๕๓
 • ๑๒. คนไม่หลงโลก ๕๘
 • (ฉ) วิสัยธรรม
 • หมวดสาม คนกับคน ๖๑
 • ๑๓. คนร่วมชีวิต ๖๑
 • ๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล ๖๕
 • ๑๕. คนสืบตระกูล ๖๗
 • ๑๖. คนที่จะคบหา ๗๑
 • ๑๗. คนงาน-นายงาน ๗๔
 • หมวดสี่ คนกับมรรคา ๗๕
 • ๑๘. คนผู้สั่งสอนหรือให้การศึกษา ๗๕
 • ๑๙. คนผู้เล่าเรียนศึกษา ๗๘
 • ๒๐. คนใกล้ชิดศาสนา ๘๒
 • ๒๑. คนสืบศาสนา ๘๕
 • ๒๒. คนถึงธรรม ๘๗
 • ภาค ๓ ภูมิธรรมชาวพุทธ ๙๙
 • ชุดที่ ๑ หลักใหญ่ที่ต้องรู้ไว้แต่ต้น ๑๐๑
 • ก. หลักนำ ศรัทธา ๑๐๑
 • ข. หลักนำ ปฏิบัติ ๑๐๙ ค. หลักวัดจุดหมาย ๑๑๔
 • ชุดที่ ๒ หลักปฏิบัติทั่วไป ๑๑๘
 • ชุดที่ ๓ หลักที่ต้องศึกษายิ่งขึ้นไป ๑๔๑
 • ก. ภูมิธรรมพื้นฐาน ๑๔๑
 • ข. โพธิปฏิปทา ๑๕๓
 • ค. ปฏิเวธภูมิ ๑๗๐
 • พิเศษ: ผู้ศรัทธาควรทราบ (สังเวชนียสถาน 4) ๑๗๖

การที่จะเป็นอะไรหรือเรียกชื่อว่าอย่างไร ก็ต้องมีหลักเกณฑ์
สำ หรับเป็นเครื่องกำ หนด หรือเป็นมาตรฐาน ดังในหมู่พุทธบริษัทเอง พระ
ภิกษุสงฆ์ก็มีพระธรรมวินัยเป็นมาตรฐาน เริ่มแต่มีศีลเป็นเครื่องกำ กับความ
เป็นอยู่ภายนอก


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น