ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 26

การเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ

การเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ


กุ้งก้ามกราม (giant freshwater prawn) มีชื่อเรียกภาษาท้องถิ่นของไทยหลายอย่าง เช่น
กุ้งนาง กุ้งหลวง กุ้งใหญ่ กุ้งก้ามกรามเลี้ยง และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrobrachium rosenbergii
de Man เป็นกุ้งนํ้าจืดขนาดใหญ่ เนื้อมีรสชาติดี ราคาแพง


 • แหล่งที่อยู่อาศัย
 • การสุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกราม
 • การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
 • การถ่ายนํ้าในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
 • แหล่งนํ้าและคุณภาพนํ้าที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง
 • ระยะเวลาเลี้ยงและการจับ
 • รูปแบบบ่อและการก่อสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
 • การคัดขนาดแยกประเภทกุ้ง
 • การเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
 • การจำ หน่ายผลผลิต
 • การเตรียมนํ้า
 • โรคกุ้งก้ามกรามและการป้องกันรักษา
 • การเลือกพันธุ์กุ้งก้ามกราม
 • การใช้ยาป้องกันและรักษาโรคกุ้งก้ามกราม
 • การลำ เลียงพันธุ์ก้งก้ามกราม
 • หลักการพิจารณาในการใช้ยา
 • การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงเลี้ยง
 • หลักการเลือกใช้ยา
 • อัตราการปล่อยกุ้งก้ามกราม
 • อันตรายของการใช้ยา
 • อาหารและการให้อาหารกุ้งก้ามกราม
 • คำ แนะนำ การป้องกันสัตว์นํ้าจากภัยธรรมชาติ
 • การผลิตและเลือกใช้อาหารกุ้งก้ามกรามDownload เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
เผยแพร่โดย กองเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง และกองส่งเสริมการประมง
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำ ริ

 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 3 ความคิดเห็น:

  1. มีประโยชน์มากค่ะ แต่น่าจะมีวิธีเลี้ยงกุ้งกั้ามกรามในบ้่อปูนซีเมนต์ด้วยก้อจะดีมากเลยค่ะ

   ตอบลบ