ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, สิงหาคม 30

คำอโหสิกรรม


คำอโหสิกรรม


คำ(นำพาจิตญาณ) ขอขมา -ขออโหสิกรรม

ขอนอบน้อมอาราธนา มหาบารมีทั้งหลายทั้งปวง ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งพระพุทธะ พระมหาพุทธะ พระมหาโพธิสัตว์ ทรงได้โปรดเป็นประธานในการขอขมา ขออโหสิกรรม ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ โอกาสบัดนี้ด้วยเทอญ

ขอเชิญจิตญาณทั้งหลายทั้งปวงในทุกเหล่า ทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ ที่อาศัย อยู่ สถิตอยุ่ ตกค้างอยู่ ณ อาณาเขตบริวณสถานที่แห่งนี้ และจิตญาณในทุกชั้นทุกภูมิ ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก ดร้อมทั้งเขตแดนพิเศษ แห่งการใช้กรรม และเหล่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ผู้ดูแลทุกชั้นทุกภูมิ จงน้อมใจกัน กราบขอขมา ขออโหสิกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยังปิ พุทธัง สะระฌัง คัจฉามิ ทติยัมปิ ธัมมัง สะระฌัง คัจฉามิ  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าและจิตญาณทั้งหลายที่พ่วงพ้นสัมพันธ์มากับหเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย พร้อมด้วยเหล่าเจ้ากรรมนายเวณทั้งหลาย ตลอดจนถึงจิตญาณที่อาศัยอยู่ สถิตอยู่ ตกค้างอยู่ ณ อาณาเขตบริเวณสถานที่แห่งนี้ ในทุกดวงจิตดวงวิญญาณ และในทุกชั้นทุกภูมิ ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก พร้อมทั้งเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมและเหล่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ผุ้ดูแลในทุกภูมิ ทุกชั้น ขอถวายความเคารพและความนอบน้อมต่อมหาบารมีแห่งพระพุทธะ พระมหาพุทธ พระมหาโพธิสัตว์


กรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจเป็นการกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเนื่องจากความไม่รู้ อันเนื่องจากความไม่เข้าใจ อันเนื่องจากความหลงผิด อันเนื่องจากความหลง ยึดติดในธาตุขันธ์ทั้งหลาย แล้วก่อเกิดเจนาอันเป็นการประมาท ปรามาส ล่วงเกินต่อองค์คุณพระพุทธะ พระมหาพุทธ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระมหาปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า พระอริยสงฆ์ พระอริยบุคคล พร้อมทั้งหมู่สงฆ์ทั้งหลาย และผู้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนถึงหน่อเนื่อพุทธางกูรทั้งหลาย ได้เคยล่วงเกินเอาไว้ในภพหนึ่งชาติใด ในลักษณะหนึ่ง ลักษณะใดก็ตามที และกรรมอันใด ที่ได้เคยจาบจ้วงล่วเกิน ต่อองค์คุณแห่งบิดามารดา ครูปัชฌาย์อาจารย์ พุทธสถาน พุทธปฏิมากรทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนถึง การที่ได้เคยล่วงเกินต่อผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ผู้ทรงศิลทรงธรรมทั้งหลาย ฤษี ดาบส นักพรต เทพเซียนทั้งหลาย เหล่าเทพพรหม มหาเทพมหาพรหมทั้งหลาย เหล่าครู่ เหล่าปรมาจารย์ทั้งหลาย บรมคูรทั้งหลาย ได้เคยล่วงเกินเอาไว้ในกาลหนึ่งกาลใด ในลักษณะหนึ่ง ลักษณะใดก็ตามที  และกรรมอันใด อันก่อให้เกิดหนี้ต่สงฆ์ทั้งหลาย หนี้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ ทั้งหลาย(ที่ได้เคยหลงบนบานศาลกล่าวเอาไว้ ซี่งเป็นส่ิงที่มิเหมาะมิควร จะแก้บนแล้วก็ตาม ยังมิได้แก้บนก็ตาม) หนี้ต่อแรงงานทั้งงานทั้งหลาย หนี้ต่อทรัพท์สมบัติทั้งหลาย หนี้ต่อชีวิตทั้งหลาย ในทุกๆกรณีกรรม ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันวันนี้ และกรรมอันใดที่ได้เคยปิดกั้นขวางกัน เป็นอุปสรรคขัดขวาง มิให้ผู้หนึ่งผู้ใด เข้าใกล้องค์มหาบารมี หรือสิ่งแทนองค์มหาบารมี มิให้เข้าถึงซึ่งพระสัจธรรม 


มิให้เข้าถึงซึ่งคุณพระรัตนตรัย มิให้เข้าถึงซึ่งการให้การสละ มิให้เข้าถึงซึ่งการออกบวชพรรพชาทั้งหลาย จะขัดขวางโดยทางตรงก็ตามหรือจะเป็นอุปสรรค์ในทางอ้อมก็ตาม ตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจก็ตามที และกรรมอันใดที่ได้เคยผิดศิลผิดธรรม ผิดต่อสามีภรรยาบุคคลอื่น ผิดต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย เคยหยิบฉวยของผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาติ เคยเสพสิ่งสพติด เครื่องดองของมึนเมา อันเป็นเหตุให้ขาดสติทั้งหลาย ตลอดจนถึงวาจาคำพูดอันใด ที่มิได้เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลสงเคราะห์ อนุเคราะห์และม่ตรงต่อสัจธรรม เป็นการเบียดเบียนเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตนหรือพวกของตน แม้แต่คำสาปแช่งทั้งหลาย ที่เคยมีต่อผู้ใด สถานที่ใด หรือ บ้านเมืองใด จะตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจก็ตาม หรือจะทำไปด้วยเหตุผลกลใดก็ตามที และกรรมอันใดที่เคยเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียนทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันไว้ในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ก่อให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ทั้งกายและใจ ความล้มหายตายจากทั้งหลาย ความพลัดพรากทั้งหลาย อันก่อเกิดความเคียดแค้นอาฆาตพยาบาท การจองกรรมจองเวร การจองล้างจองผลาญและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ที่จะต้องตามชดใช้กัน มิรู้จักจบจักสิ้น จะตั้งใจก็ตาม มิได้ตั้งใจก็ตาม รู้เท่าถึงการณ์ก็ตาม รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตามและกรรมอันใด ที่ได้เคยปฏิเสธ ปฏิฆะปรามาส ลบหลู่ดูหมิ่น เพิกเฉยเมินเฉยต่อองค์มหาบารมีหรือต่อรูปแบบแห่งการโปรดสรรพสัตว์ขององค์มหาบารมี เคยปฏิเสธ ลังเลสงสัย หลงวิพากษ์ วิจัย วิจาณ์ ในเนื่อหาแห่งพระสัจธรรมคำสอนแห่งองค์พุทธอรหันต์ มหาโพธิสัตว์ขององค์มหาบารมี เคยปฏิเสธ ลังเลสังสัย หลงวิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ ในเนื้อหาแห่งพระสัจธรรมคำสอนแห่งองค์พุทธอรหัต์ มหาโพธิสัตว์ ที่ตรัสไว้ชอบแล้ว เคยปฏิเสธ หรือเพิกเฉยเมินเฉยต่อความหลุดพ้นทางใจทั้งหลาย วิมุติทั้งหลาย นิโรธทั้งหลาย พระนิพพานทั้งหลาย เอาไว้ในกาลหนึ่งกาล  ใดก็ตามที อันจะมีผลวิบากย้อนกลับมาปิดกั้น ดวงจิตดวงใจของเหล่าขาพเจ้าทั้งหลาย ให้ต้องหลงวกวนวุ่นวายอยู่ในธาติในขันธ์ จะเป็นเรื่องทางโลกก็ตาม แม้ในทางธรรมก็ตาม มิให้แจ่มแจ้งสว่างไสวในพระสัจธรรม จึงมิอาจสามารถฉับพลันตรงต่อระนิพพานในปัจจุบันได้ และกรรมอันใดที่ยังไม่ตรงต่อพระสัจธรรม ยังหลงสำคัญมั่นหมายในกายธาตุจิธาติ หลงเป็นจริงเป็นจังในวิบากขันธ์ทั้งหลาย เหนียวแน่นในทุกเรื่องราว ทางโลกก็หลงเป็นตุ-เป็นตะไปกับอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเห็น ความหมายใดๆก็ตามที หลงเพลิดเพลินยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมพัสทั้งหลาย ทางธรรมก็หลงเจริญกรรมซ้อนธาตุ หลงสร้างอัตตาซ้อนธรรม แล้วเข้าใจไปกันเองว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานในเบื้องหน้าโน้นได้ จึงไม่ตรงต่อพระสัจธรรมที่เป็นอนัตตาธรรมและไม่สามารถฉันพลันตรงต่อพระนิพพานในปัจจุบันได้ กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้กระทำไปแล้วในทุกภพ ทุกชาติ ทุกกัลป์ ทุกกัป ทุกพุทธันดร จะระลึกได้ก็ตาม ระลึกไม่ได้ก็ตาม กล่าวถึงแล้วก็ตาม ยังมิได้กล่าวถึงก็ตาม กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายสำนึกแล้วด้วยใจ
จึงขอน้อมกราบขอขมา ขออธหสิกรรม ต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เหล่าข้าพเจ้าได้เคยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายต้องรับความทุกข์ความเดือดร้อน และน้อมกราบขอขมา กราบขออโหสิกรรมต่อองค์คุณเบื้องสูงทั้งหลายทั้งปวง  ขอน้อมมหาบามีทั้งหลายทั้งปวง ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งองค์พระพุทธะ พระมหาพุทธะพระมหาโพธิสัตว์ ทรงได้โปรดเมตตาเป็นประธานในการยกโทษ และอโหสิกรรมให้แก่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ปิดกั้นดวงจิตดวงใจของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมิให้ตรงต่อพระสัจธรรม จงเป็นอโหสิกรรม จงเป็นโมฆะกรรม เพื่อความไม่ติด ไม่ขัดไม่ข้อง ไม่คา ไม่วก ไม่วนอยู่ในกองทุกข์และโทษทั้งหลาย สามารถพ้นทุกตามพุทธะประสงค์แห่งองค์พระพุทธะ พระมหาโพธิสัตว์ นับแต่กาลบัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญ...

(เปล่งวาจาเต็มเสียง) อโหสิ อโหสิ อโหสิ...    สา..ธุ

คำประกาศพาจิตญาณสละ


ขอน้อมมหาบารมีทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งองค์พระพุทธ พระมหาพุทธะ พระมหาโพธิสัตว์ ทรงได้โปรดเป็นประธาน สัทธสัญญาใดๆ, คำอธิฐานใดๆ คำสาบานใดๆ เงื่อนไขหรือข้อแม้ใดๆ ข้อผูกมัดใดๆ ที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยให้ไว้ต่อผู้ใด สถานที่ใด หรือบ้านเมืองใดก็ตาม ที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่ในอดีต ในทุกภาพ ทุกชาติ ทุกกัลป์ ทุกกัป ทุกพุทธันตร ที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม, และมิได้เป็นไปเพื่อการเกื้อกูล สงเคราะห์ อนุเคราะห์อย่างแท้จริงแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศยกเลิกเพิกถอนทั้งหมดทั้งสิ้น ตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศถอนซึ่งคำสาปแช่งทั้งหลาย การจองกรรมจองเวรทั้งหลาย การจองล้างจองผลาญทั้งหลาย อีกทั้งความเคียดแค้นอาฆาตพยาบาททั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยมีต่อผู้ใด สถานที่ใด หรือบ้านเมืองใดก็ตาม และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม แก่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณ ในทุกรูปทุกนาม ในทุกภพทุกชาติ ที่ได้เคยทำร้ายทำลายต่อเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ยอมยุติกรรมเวรซึ่งกันและกัน อย่างหมดจิตหมดใจ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ถือสาหาความ ต่อความยาวสาวความยืดในวิบากรรมทั้งหลายอีกต่ไปและข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศถอนซึ่งความหลงตั้งเอาในธาตุใสี่ขันธ์ห้า ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยมีมาแล้วแต่กาลก่อน ไม่ว่าจะเป็นการหลงตั้งเอาทางโลกก็ตาม หรือทางธรรมก็ตาม ไม่เว้นแม้แต่ความหลงตั้งเอาในมรรคผลนิพพานก็ตามที ซึ่งความหลงตั้งเอานี้เองที่เป็นสมุทัย อันเป็นสิ่งปิดกั้นต่อพระนิพพานโดยตรง

และขอให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณและเหล่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงได้มีส่วนในความสว่างไสวแห่งดวงจิตดวงใจของเหล่าข้าเจ้าทั้งหลายที่ได้มีเนื้อหาตรงต่อพระสัจธรรม ที่นิพพานอยู่่แล้ว จะมากก็ตาม จะน้อยก็ตาม และขอให้มีส่วนในสังฆทาน ในมหาสังฆทาน ตลอดจนถึงบุญบารมีและอธิวาสนาใดๆที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จากการที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยอุปัฏฐากอุปถัมภ์ต่อองค์มหาบารมี ต่อวัดวาศาสนาทั้งหลาย หรือต่อ พระส่งฆ์องค์เจ้า และสมณชีพราหมณ์ทั้งหลาย ตั้งแต่ในอดีตในทุกภพทุกชาติ จนถึงปัจจุบันวันนี้ ตลอดสิ้นกาลนานด้วยเทอญ.. สาธุ....  สาธุ....  สาธุ....


คำถวายสังฆทาน


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งมนุษย์ และอมนุษย์ทั้งหลายในทุกชั้นทุกภูมิ ในทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกดวงวิญญาน ขอนอบน้อมอาราธนาองค์คุณ พระพุทธะ พระมหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระมหาปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยะเจ้า พระอริยะสงฆ์ และหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ในทุกยุคทุกสมัย ขอทรงได้โปรดรองรับ เครื่องสังฆทาน พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งในภาคทิพย์ และในภาคหยาบ
อานุภาพอันใด ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จากการถวายสังฆทานในครั้งนี้ และในทุกคราไป ขอจงได้เป็นปัจจัย ให้ทุกขเวทนาทั้งหลาย ความติดขัดข้องคาในทุกข์ในโทษทั้งหลาย ของหมู่เหล่าข้าพเจ้า พร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ จงมลายหายสิ้นไป สามารถฉับพลันตรงต่อพระนิพพานในปัจจุบันได้ และพ้นทุกข์ตามพระมหาปฌิธานแห่งองค์พระสัมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย

และบุญกุศลอันใด ที่บังเกิดขึ้นแล้ว จากการถวายสังฆทานในครั้งนี้ ขอจงได้เป็นพลวปัจจัย ค้ำจุนหนุนส่งให้เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้มีพละกำลัง และศักยภาพทั้งหลาย ในการเกื้อกูล สงเคราะห์ อนุเคราะห์ ทั้งต่อมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย ให้พ้นจากทุกข์จากโทษทั้งหลายทั้งปวง และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้ทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณทั้งหลาย อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ทั้งที่เป็นญาติหรือมิใช่ญาติหรือมิใช่ญาติก็ตาม พร้อมด้วยเหล่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ผู้ดูแลในทุกชั้นทุกภูมิ ขอจงได้มีส่วน ในความสว่างไสวแห่งดวงจิตดวงใจ ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ได้มีเนื้อหาตรงต่อพระสัจธรรม ที่นิพพานอยู่แล้ว จะมากก็ตาม จะน้อยก็ตาม และขอให้มีส่วนในบุญบารมีและอธิวาสนาใดๆ ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จากการที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยอุปัฏฐานอุปถัมภ์ ต่องค์มหาบารมี และต่อผู้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่อวัดวาศาสนาทั้งหลาย ต่อพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลาย ตั้งแต่ในอดีต ทุกภพทุกชาติ ทุกภพทุกชาติ ทุกัลป์ ทุกกัป ทุกพุทธันดร จนถึงปัจจุบันวันนี้ และตลอดสิ้นกาลนานเทอญ...


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • 1 ความคิดเห็น: