ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, กันยายน 20

พืชสมุนไพร1

พืชสมุนไพร1


หนังสือ พืชสมุนไพร 1 เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด พรรณไม้
เมืองไทย ที่จัดทำขึ้นอยา่ งตอ่ เนื่องเปน็ เลม่ ที่ 4 เพื่อเผยแพรค่ วามรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรพืชสู่สาธารณะ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย
ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ แหล่งที่พบ และสรรพคุณของ
พืชสมุนไพร จำนวน 50 ชนิด
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือชุดนี้
จะเป็นประโยชน์ และมีส่วนในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป


 • สารบัญ
 • บทนำ 6
 • พืชสมุนไพร กระเจี๊ยบ 11
 • พืชสมุนไพร กอมขม 13
 • พืชสมุนไพร กาสะลองคำ 15
 • พืชสมุนไพร กำลังช้างเผือก 17
 • พืชสมุนไพร ขยัน 19
 • พืชสมุนไพร คำฝอย 21
 • พืชสมุนไพร คำรอก 22
 • พืชสมุนไพร แคหางค่าง 23
 • พืชสมุนไพร เจตมูลเพลิงขาว 25
 • พืชสมุนไพร เจตมูลเพลิงแดง 27
 • พืชสมุนไพร ชองระอา 29
 • พืชสมุนไพร ช้าเรือด 31
 • พืชสมุนไพร ชุมเห็ดเทศ 33
 • พืชสมุนไพร ซ้อ 35
 • พืชสมุนไพร ดองดึง 37
 • พืชสมุนไพร ตองแตก 39
 • พืชสมุนไพร ตะไคร้ต้น 41
 • พืชสมุนไพร ตะลิงปลิง 43
 • พืชสมุนไพร ตาลเหลือง 45
 • พืชสมุนไพร ทะโล้ 47
 • พืชสมุนไพร ทับทิม 49
 • พืชสมุนไพร น้ำนมราชสีห์ 51
 • พืชสมุนไพร เนระพูสีไทย 53
 • พืชสมุนไพร เป้าเลือด 55
 • พืชสมุนไพร พญายอ 56
 • พืชสมุนไพร พระจันทร์ครึ่งซีก 57
 • พืชสมุนไพร เพชรสังฆาต 59
 • พืชสมุนไพร มะกายคัด 61
 • พืชสมุนไพร มะคำดีควาย 63
 • พืชสมุนไพร มะเฟือง 65
 • พืชสมุนไพร มะระขี้นก 67
 • พืชสมุนไพร มะรุม 69
 • พืชสมุนไพร มะหลอด 71
 • พืชสมุนไพร รัก 73
 • พืชสมุนไพร รางจืด 75
 • พืชสมุนไพร ละหุ่ง 77
 • พืชสมุนไพร ลิ้นงูเห่า 79
 • พืชสมุนไพร ว่านธรณีสาร 81
 • พืชสมุนไพร ว่านน้ำ 83
 • พืชสมุนไพร สบู่ดำ 85
 • พืชสมุนไพร สะเลียมหอม 87
 • พืชสมุนไพร สีฟันคนทา 89
 • พืชสมุนไพร เสี้ยวดอกขาว 91
 • พืชสมุนไพร หญ้าใต้ใบ 93
 • พืชสมุนไพร หนวดเสือ 95
 • พืชสมุนไพร หนุมานนั่งแท่น 97
 • พืชสมุนไพร หอมไก๋ 99
 • พืชสมุนไพร ห้อมช้าง 101
 • พืชสมุนไพร เหงือกปลาหมอ 103
 • พืชสมุนไพร ฮ่อม 105
 • ดรรชนีชื่อไทย 106
 • ดรรชนีชื่อวิทยาศาสตร์ 109
 • ชื่อสามัญ และชื่อวงศ์
 • บรรณานุกรม

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยา ปองอมรกุล และ สันติ วัฒฐานะ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
www.qsbg.org • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 6 ความคิดเห็น: