ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, กันยายน 19

เนกขัมมะ_บวชแทนค่าน้ำนมแม่

เนกขัมมะ_บวชแทนค่าน้ำนมแม่ • สารบัญ  หน้า
 • ๑. ความรู้ทั่วไป ๑๐ - ๑๕
 • เคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จ ๑๐
 • ละปลิโพธ ๑๐
 • สร้างความดี ต้องลงทุนความลำบาก ๑๑
 • ระบบลมหายใจ เป็นระบบอารมณ์ของชีวิต ๑๒
 • ตัวธรรมะ คือ ตัวรู้ ๑๓
 • ญาติในพระศาสนา ๑๔
 • ความเข้าใจพระพุทธศาสนา ๑๕
 • ๒. วัดอัมพวัน คำแนะนำ ข้อห้าม ๑๖ - ๒๗
 • แจกของจริง ๑๖
 • ไม่สงวนลิขสิทธิ์ “ของดี” ใครอยากได้มาเอาไป... ๑๗
 • กติกาของวัด ๑๗
 • ทำไมต้องตั้งกติกาเข้ากรรมฐานไว้ ๗ วัน ๑๘
 • สร้างความดี อย่าต่อรอง ๑๙
 • เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว...มาบวชกัน ๒๐
 • วัดอัมพวัน ไม่มีเรี่ยไร ๒๑
 • เครื่องกั้นความดี ๒๒
 • หนี้สงฆ์ ๒๓
 • วัดอัมพวันดีทางไหน หากันตามใจชอบ ๒๔
 • ตถาคต เป็นเพียงผู้ชี้บอกทาง ๒๔
 • อภิชาตบุตร ๒๖
 • เงาบุญ เงาบาป ๒๗
 • ๓. ทาน การเสียสละ ๑๘ - ๓๕
 • วันพระ เป็นวันฟังเทศน์ ๒๘
 • เสียสละ เพื่อสร้างความดี ๒๙
 • ทานน้ำใจ ๓๑
 • ทานอันสำคัญที่ทำได้ยาก ๓๒
 • สร้างความดี เดี๋ยวนี้ ๓๓
 • วันนี้เป็นวันโชคดีของท่าน พรุ่งนี้ไม่แน่ ๓๔
 • คนที่ฆ่าตัวตาย ทำบุญให้ไม่ถึง... ๓๕
 • ๔. เนกขัมมปฏิบัติ ความรู้ทั่วไป ๓๖ - ๔๖
 • บวชเนกขัมมะ แทนคุณน้ำนมแม่ได้ ๓๖
 • เนกขัมมปฏิบัติ มาหาความสงบของชีวิต ๓๗
 • ใคร? มีบุญ...มาเอง ๓๗
 • เราเป็นนักบวช ๓๘
 • บวชเนกขัมมะ เพื่อให้นิสัยดีขึ้น ๓๙
 • บวชจิต บวชใจ ๔๐
 • สมณะ ๔๑
 • บวชสร้างบุญ ไม่ใช่บวชเอาบุญ ๔๒
 • โยคี ฤๅษี ชีไพร ๔๓
 • ค้นหาพระในใจ ๔๔
 • พระจริง พระปลอม ๔๕
 • ลูกตถาคต ๔๖
 • ๕. สัจจะ เพียร อดทน ฝืนใจ ๔๗ - ๕๓
 • ถวายชีวิตต่อพระศาสนา ๔๗
 • สัจจะต่อพระศรีรัตนตรัย ๔๘
 • สมาทาน... คือ การรับสัจจะไปปฏิบัติ ๔๙
 • อธิษฐานจิตด้วยสัจจะ ๕๐
 • ความอดทนคือสัจจะ ๕๑
 • ขันติธรรม ๕๑
 • ตั้งใจแล้ว พูดแล้ว ต้องทำให้เสร็จ ๕๒
 • ฝืนใจ จึงจะสำเร็จ ๕๒
 • นิ่งได้ ทนได้ รอได้ ช้าได้ ได้ดี ๕๓
 • ๖. กฎแห่งกรรม การแก้กรรม ๕๔ - ๖๕
 • กรรมปัจจุบัน กรรมครั้งอดีต กรรมที่จะเกิดในอนาคต ๕๔
 • คนสร้างกรรม เมื่อสำนึกได้ต้องยอมรับใช้กรรม ๕๕
 • กรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตได้ ๕๖
 • สร้างความดีน้อย สร้างความไม่ดีมาก แก้กันไม่ได้ ๕๗
 • การแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการเจริญกรรมฐาน ๕๘
 • ๗. กรรมฐาน ความรู้ทั่วไป ๕๙ - ๖๕
 • กรรมฐานที่สอนกันที่วัดอัมพวัน ได้มาจากหลวงพ่อในป่า ๕๙
 • คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได้ ๖๐
 • กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทำความเพียรให้มาก ๖๑
 • ปฏิบัติกรรมฐานต่อเนื่อง ๗ วัน ๗ คืน ได้รับผลแน่ ๖๒
 • โยมมาเจริญกรรมฐาน ๗ วัน ประเมินผลตัวเองได้ ๖๒
 • อย่าหมิ่นประมาทต่อกรรมฐาน ๖๓
 • ทำจริงได้ของจริง ทำปลอมได้ของปลอม ๖๔
 • การเจริญพระกรรมฐานเป็นการต่อชะตากรรม ๖๕
 • การเจริญกรรมฐาน ทำให้ถึง เข้าให้ถึง ๖๕
 • ๘. กรรมฐาน คำแนะนำ ข้อควรรู้ ๖๖ - ๗๓
 • มานั่งกรรมฐานเพื่อให้เห็นตัวเอง สอนตัวเอง ๖๖
 • มาปฏิบัติกรรมฐาน อย่าหวังผลเลอเลิศ ๖๗
 • ปฏิบัติให้เหมือนกัน ๖๗
 • เราเป็นคนจริงไหม ๖๘
 • การเจริญกรรมฐานเป็นการเพิ่มพลังจิต ๖๙
 • คนชอบหลับคือคนขาดสติ ๗๐
 • ปฏิบัติให้ถึง จะซึ้งใจ ๗๑
 • ขอให้ได้ของจริงติดตัวไป อย่าเอาของปลอม ๗๑
 • บุญ ๑๐ ประการที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน ๗๒
 • ๙. ขออโหสิกรรม ความรู้ทั่วไป ๗๔ - ๗๘
 • คนเกลียดกัน ทะเลาะวิวาทกัน คือคนไม่รู้ความจริง ๗๔
 • ขออโหสิกรรมก่อน ค่อยมาเจริญกรรมฐาน ๗๔
 • พระอภัยมณี ๗๕
 • พระสังข์ทอง ๗๗
 • บุญต่อบุญ บาปต่อบาป ๗๘
 • ๑๐. ญาณ ความรู้ทั่วไป ๗๙ - ๘๐
 • ลำดับญาณ ๗๗
 • กรรมฐานที่สอนกันอยู่ ไม่ใช่...ญาณ ๗๙
 • โสดา โสดี ๘๐
 • ช้าเพื่อไว เสียเพื่อได้ ๘๑
 • แยกรูปแยกนามได้ เหลือกินเหลือใช้ ญาณอื่น ๆ ตามมาเอง ๘๒
 • คุณสมบัติมนุษย์ครบ...จะ “ดันให้สูงขึ้นไปเอง” ๘๒
 • ญาณขึ้น ๘๓
 • ญาณโตงเตง ๘๓
 • พระอรหันต์ พระอรเห ๘๔
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
พระธรรมสิงห์บุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมัมโม วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี)
ท่านสามารถเข้าไป ดาวโหลดอ่านหนังสือเล่มนี้และเล่มอื่น ๆ ได้ฟรีที่
www.goodnessguide.com • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น