ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

แบบฝึกหัดเคมี เล่ม3 แก๊ส 1

เล่ม3 แก๊ส 1


สารบัญ
หน้า
คำนำ ก
คำแนะนำการใช้บทเรียนโปรแกรมสำหรับครู 1
คำแนะนำการใช้บทเรียนโปรแกรมสำหรับนักเรียน 2
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3
แบบทดสอบก่อนเรียน 5
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 8
กรอบที่ 1 สมบัติของแก๊ส 10
กรอบที่ 2 แบบฝึกทักษะที่ 3.1 13
กรอบที่ 3 เฉลยแบบทักษะที่ 3.1 14
กรอบที่ 4 ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส 15
กรอบที่ 5 แบบฝึกทักษะที่ 3.2 18
กรอบที่ 6 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3.2 19
กรอบที่ 7 กฎของบอยล์ 20
กรอบที่ 8 แบบฝึกทักษะที่ 3.3 24
กรอบที่ 9 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3.3 27
กรอบที่ 10 กฎของชาร์ล 29
กรอบที่ 11 แบบฝึกทักษะที่ 3.4 34
กรอบที่ 12 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3.4 36
กรอบที่ 13 กฎรวมแก๊ส 39
กรอบที่ 14 แบบฝึกทักษะที่ 3.5 43
กรอบที่ 15 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3.5 45
กรอบที่ 16 กฎแก๊สสมบูรณ์ 48
กรอบที่ 17 แบบฝึกทักษะที่ 3.6 52
กรอบที่ 18 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3.6 54
แบบทดสอบหลังเรียน 57
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 59
บรรณานุกรม 61

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
อ.วีรเกียรติ สิกขากูล
โรงเรียนเทพศิรินทร์

  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น