ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

เรื่อง พันธะเคมี

เรื่อง พันธะเคมี


1. ค่าใดต่อไปนี้ แสดงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสาร
1. ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2. พลังงานพันธะ
3. ความร้อนจำ เพาะ
4. พลงั งานการเผาไหม้
ตอบข้อ 1
เหตุผล ความรอ้ นแฝงของการหลอมเหลว หมายถึงพลังงานที่ใช้เปลี่ยนสถานะสารจากของแข็งเป็นของเหลวซึ่งของแข็งจะมีอนุภาคยึดเหนี่ยวกัน ดังนั้นพลังงานนี้ไปทำ ลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหรือโมเลกุลของสารออกจากกันพลังงานพันธะ เป็นพลังงานที่ใช้ยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกันอะตอมของสาร

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.อินทิรา หาญพงษ์พันธุ์และ ผศ.ดร. บัญชา พูลโภคา


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น