ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ตุลาคม 24

เรื่อง สรุปแนวข้อสอบ Ent’ ปี 45 ครั้งที่ 2

เรื่อง สรุปแนวข้อสอบ Ent’ ปี 45 ครั้งที่ 2


มวลสารสัมพันธ์
1. พิจารณา
ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 18 x 1023 โมเลกุล
ข. โพแทสเซี่ยมไอออน 1.5 x 1023 ไอออน
ค. ฟอสฟอรัส 0.602 x 1023 อะตอม
ง. ตะกั่ว 1 อะตอม
การเปรียบเทียบจำนวนโมลในข้อใดถูก
1. ง < ค < ข < ก 2. ก < ง < ค < ข 3. ข < ก < ง < ค 4. ค < ข < ก < งวิธีทำ 
หลัก
1 ) มวล 1 อะตอมของธาตุ = Ar x 1amu
2 ) มวล 1 โมเลกุลของสาร = Mr x 1amu
3 ) มวล 1 ไอออนของสาร = Ar หรือ Mr x 1amu
4 ) 1 amu = 1.66 x 10- 24
5 ) ธาตุ 1 โมล = ( Ar )g = 6.02 x 10- 23 อะตอม
6 ) สาร 1 โมล = ( Mr )g = 6.02 x 10- 23 โมเลกุล เครื่องหมาย “ μ “ แปลว่า น้อยกว่า ↓

 ตอบข้อ 1


 Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!! ที่มา เรื่อง สรุปแนวข้อสอบ Ent’ ปี 45 ครั้งที่ 2 รศ.อินทิรา หาญพงษ์พันธุ์และ ผศ.ดร. บัญชา พูลโภคา


  • ******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น